Skip to main content

Full text of "Duain ghaelic : with a brief sketch proving the authenticity of Ossian's poems"

See other formats


DUA1IN GHAELKJ OILLEAM MAC MUN-LEIBHE, 

Ughdar "Tagradh nan Caedheal," Eachdraidh na h-Alba," A BRIEF SKETCH 

PROVING THE 

AUTHENTICITY OF OSSIAFS POEMS. EDINBURGH: MACLACHLAN & STEWART, 64 SOUTH BRIDGE. 

GLASGOW: DUNCAN CAMPBELL, 143 BUCHANAN STREET: 

Wm. GILCHRIST, 145 ARGTLE STREET. 

1858. BOSTON COLLEGE LIBRARY 
CHESTNUT HILL, MASS. 


DIRECTORS AND MEMBERS 

or 

THE GLASGOW CELTIC SOCIETY, 
THESE POEMS, 

WITH A 

grief SWtlj probing % giu%tttiritg of (Bmuxi* ^atttw, 

ARE MOST RESPECTFULLY DEDICATED 
Br 
THEIR MOST OBEDIENT SERVANT. 

THE AUTHOR. 

Dale Street, \ 

Glasgow, 24th June, 1858, j / 1 ! CLAR INNSIDH. Cath Mhonadh Bhraca, 

Blar Dhail Righ, 

Cath A lit a Bhannaich, 

Cuimhneachan Bhraghaid Alba, 

Duan-Geall, 

Rann Cruinneachadh Comunn nam Fiann, 

Suisde Chonain, 

Mocheirigh Fhinn, ... 

Bran, .... ... 

Oran do Dhomhnull MacDliiarmaid, 

Craobh Sheanachais Chlann Diarmaid, . . . 

Oran do Artt MacLachainn, 

Bantighearn' Ellerslie, 

Failte Mhairi Nic Neachtain, 

Eoghan gu buaidh, ... 

Cath Thorn Ealachaidh, 

A Mhaighdean Ileach, ... 

Iain Eorna, 

A brief sketch, proving the Authenticity of the 
Ossian, 

PAGE. 

1 
13 

26 
33 

53 

58 
G3 
67 
69 

72 

76 

81 
8-1 
90 
92 

95 

100 
102 


Poems ( 


)f 

111 MEARACHDAN A CHLODH-BHUALAIDH. PAGE. 

6. Cuinneadh leugh cluinneadh. 

16. Thut leugh thu. 

19. Amhair leugh amhairc. 

28, 29, 30. Neamh leugh neimh. 

30. Creich leugh creach. 

43. Alb leugh Aba. 

63. Garblacli leugh garblilach. 

64. Geannuaire leugh geannaire. 

65. Beann leugh Peann. 
81. Do'n leugh de'n. 

35. Leumidh leugh leumaidh. 

120. Grull-Fiann leugh Grull-Fhinn. CATH MHONADH BHEACA EADAR NA GAE'IL ALBANACH AGUS FEACHD NA ROIMH. 

ANNS A BHLIADHN' 85. 'Nuair a sgaoil na speuran, doilleir neoil, 

M'an cuairt; 
Luidh an slògh, air lorn an raoin, 

'Na'n suain, 
Air min-fheur, tolmain choillteach, 

Choir an uchd ; 
'S na freiceadain air leth gach taobh, 

A' dion an f heachd. 
Dheirich an Righ,* le iomgain gheur, 

O'n torran ghlas ; 
A'm braighe' ghlinn, aig bun na stuadh, 

Fo'n d'iarr e fois ; Ghluais c gu foil, air bruachan 

Reidh an uillt, 
A' cnuasachd, diubhail eaceart àr 

Nan oillt. 
A bha 7 casadh ris, air tir 

7 S air muir; 
Us' inheoraich e mar so, air 

Teinn a chor : 
Ainneart, foirgneadh, leir-sgrios, 

Eug, us 7 creach, 
A 7 teachd, gun stad 'gar claoidh, 7 s cha 7 n ann 

M'a seach; 
Se bliadhn 7 , tha armailt fhiat 

A 7 nàmh; 
A 7 slad, mo riogh 7 chd, 7 s gun duil ri 

Crioch, na tamh. 
O chasgradh claidheamh, fòirneart, 

Teine, 's mort. 
Tha miltean marbli, 's na dbfbuiricb beo— 

A' dion mo clieart; 
An iarr mi sitb, 7 s an d-toir mi 

Albin blmam, 
Mo Chrun, 7 s mo gbaisreadb àrd, le'n 

Trice buadh. Na aon fheachd, fo bhratach Righ, 

Tha beo : 
? S an earbs' mar bha, nach geill mi choidhch. 

Gun tuiteam leo. 
Thug a' namhaid, fuileach, taisg ar 

Biotailt bhuainn; 
A mhagh thir thorach, bladh ar fuinn, 

Us' car a chuain; 
Ghlac a phlod, gach 6b, us' caolas, 

Uìg, us' loch, 
7 Sa tha armailt leamh, nan sgaoth, 

Gach taobh amach. 
Àr sraithean tiorail creacht', us' beul 

Gach glinn, 
Fo cheannsal, bhuidhnean borb, a' to-'airt 

Nan garbh-chrioch dhinn. 
An cuan gun cheann, ri'r cùl us' 

'Slogh nan Gall, 
'Ga 7 r torachd feadh nan coilltean dlutli, 

Le gairg us' feall. 
Mo sheise seolta,* gaisgeil, air mo lorg, 

Gun f hois : 
'An duil, ri m' chiomachas, gun dail, 

Na tuiteam leis. 

* Agricola. O Charrnaich,* a laoich, an d-tug an t-eug 

Ort buaidh, 
Thu sint', gun diog, gun cMil, fo ghlas 

Na li-uaigh ; 
A chònihlain, rioghail, churrant, 

Dhana, ghlic, 
Co' sheasas, learn 's an àraich dheirg, 's thu 

Balbh fo'n lie; 
Cha chluinn thu osag trompaid, air 

An fhaich ni's mo, 
Na srannail, steudan bras, a' leum 

'Am builsgein sloigh : 
N a stairn nan sleagh, air màillich liath, ♦ 

Nan sparrag dluth; 
Tinnean tatht' bu trie, a sgoilt fo d' lann, 

Leluth: 
Do ridhe treun, le'n d-f huair thu 

Urram gaisge High, 
Anis fuar' an leaba dhorch nan dàol, fo 

Smachd gun chli. 
B'e teibhneas, mo Leoghan dearg, air 

Dualadh sròil, 

* Carranach Righ nam Piocach, a mharbhadh goirid ] 1 
roimhe sin. Us' gàir nan clann, a' rùsgadh cruaidh gu 

Stri nan spoil. 
Cha'n f haic thu tuilleadh, seoid nam beann 

Fo'n airm; 
Na grunn nan Sàr, mar aon 

A' freagairt gairm ; 
Gu faiche Bhraca, far an sgaoilear 

Cuirm a bkais, 
'S am brist, na Dee bhith-bhuan, dhinn 

Cuing ar càs. 

Mar so le cèuman mall, us' 

Osnaich throm, 
Thill an t-ànrach rioghail, 'suas gu 

Sgàil nan torn, 
O'n d'imich e gun f hios do cliach, 's an 

Duibhr' amach; 
'S luidh e' rithist 'sios, 's cha b'eoil 

Do neach. 

Bruadar. 

Dhf hurain samhcbair, cbiuin, us' 
Bhriodail fois, An sonn, gu sealan tainih, aig 

Sgiirr an eas, 
Bha urla glilan, fo mheachain fhuair, 

Na h-oiteig bhèur; 
A 7 seideadh air an leitir nochd, 

A' riichan speur. 
Air dus a duthchais, luidh a chre 

'Naclò: 
Ged' bhrist neo-bhasmhoireachd, a gheimheal 

De'n spiorad bheo. Aisling, Righ Alba, bragh nach 

H-uraich lochd, 
Le sriut fil'eachd, caont mar' thug 

A cheolraidh reachd : 
Gu'n cuinneadh Gae'il, sgeul nan 

Linn a dhfhalbh, 
'S gu'm biodh iad fhatbast mar bu dual, 

'An tir an sealbh, 
Gu'n gleidheadh iad, an cliu 's an gnè, 

O linn gu linn, 
O thnù, nam foirgneach fiar, nach 

H-aontaich leinn. Bhruadair an High', bhi 'mach air 

Aonach cas; 
Air monadh ard; 'a an sealladh cian 

Gu deas : 
Chunnaic e Coirb, fad as aig cuairt 

Nan speur; 
Ag amharc tuath, le fraoch, 's i 

A' bagradh leir. 
Tir-mòr a' caoidh, gun Kith le 'smaig 

Gun iochd : 
'$ deis-thir Bhreatain, striochdt' fo 

Cholbh a smaclid : 
Chunnaic e i 'sgaoileadh eangach 

Trast an f huinn : 
Air oir na h- Alba ; sìnt o tliuinn 

Gu tuinn. 
Lion iarnaidh dearg, 's a dhreach mar dhreòs 

Nan càir; 
A' slugan suirn, a' sputadh dian 'an 

Goil am bàir : 
Chunnaic e Athaich lasrach aig 

Gach ceann; 
'Ga Dhraghadh, thar iosal shrath, us' 

Airde bheann. 8 Gacli duine, 's beathach, caisteal dion, 

Us teach ; 
Sguab e leis gach aon, maraon, 's gach aon 

Ma seacli. 
Chunnaic e' teachd' na dheigh, 's an dath mar 

Dhearg-las shion : 
Glàmaich theine 'shluig a suas, na 

Dhf hag an lion : 
Dhuisg e le allsa gioraig, 

Ghlac e' airm, 
'S dhiarr e' Ghille caimp, Mac Suinn 

Gu grad a ghairm, 
'S triall chaismeachd, a sheirm do'n t-slogh 

Gun dàil, 
'S na maithean, a choinneachadh an Eigh 

Àig leac an ail. 
M'an d'eirich grian air Turleum ard 

A cheo, 
Us bruchdanaich na maidne glas, a' 

Sgaradh neòil; 
Ghluais laoich na h-Alb, o chuilidh dhorch 7 

Ghlinn tairbh, 
Air taobh m'a dheas an t-sleibh gu 

Leac na' marbh. 9 Ma'n gann a thog iad uchdach shlios 

Na mac; 
Thug fuaim na dudaich, ordugh stad 

Do'n f heachd ; 
Gu'n robh na Roimhich dliith aig bun 

Nafridh; 
Cluinneadh na Gàedheil ; taìrrnibh 'suas 

Gu stri. Faic anis gach ceann cath, 

A' ceartachadh, rian nan sreath ; 

Albanaich, a b' uamhar cith, 

'Nan reangan dluth, fo bharrain ghath. 

Cath bhuidhnean, laochail nan clann, 

'Na miltean a' comhdach fuinn, 

Gaisgich f heusagach nam beann, 

A' dol an ordugh, nos nan sonn. 

Armailt, neartmhor nan treubh, 

Sealladh gairs'neach, do' nàmh, 

Gae'il threun nam buadhan trie, 

Do-chiosaicht 7 an stri nan gleachd, 

Biuthaidh mhoralach na' Mac 

A' nochdadh an èuchd mar chleachd. 10 Beinge gbrìs nan sleagban glas' 

A' maomadh, gu reubadh chneas, 

Chit ? am briosgardaich, fad as, 

Mar gboil cbutbaicb, greann gaoir theas. 

Barraibb nan lann bas'or cruaidh, 

A' frith chritb, le gluasad sloigh, 

A' teacbd a dhioghladh foirneadh gèur, 

Nacb coisgt' acb le streup nan leòn. 

Far an d-tug gaisge' buaidb, 

Air an-seilbh, le cruadail chorr, 

Armailt fhineachail nan laoch, 

Gae'il sbaor 'na'n airm, fo'n t-srol. 

A dhùlanaich, gu stri na feirg, 

Feacbd lionmhor, nan Eoimbach garg, 

Gu folachd, nacb lasacbadh cor, 

Gun aon diubh' gbeilleadh, gu tur, 

An uidbe, eadar na sloigb, 

A' boillsgeadh, le gleò nan lann, 

A ghrab dàn 'nuair' roinn i'm fonn, 

A tboirt duinn, fa leith gach gniomh a bh'ann, 

'Nuair bbrosnaicb i stri nan calg, 

Iorgbuill chreucbd, us' bas, us' mairg, 

Torraibh na' marbb, ag at' 

'S na beothaibh a' diogbladb na tbuit, 11 Le fiubhaidh, o'n iubhar air laight, 
A' caitheadh frasan èig, us lot'. 
Tharruing an da fheachd 'an dluth's, 
Mar 'dhaithris biuthas o chian, 
Gach taobh air bhoil le conbhadh àir, 
A' greasadh gu spàirn nam pian, 
Suinn gharbh nan earradh breac, 
Le faobhair ruisgte 's gach glaic, 
A spealg le gaisge gun gheilt, 
Cuing do-fhulang, neart thar cheart, 
'An ruathar, casgradh, nan cràdh, 
Bhuail 'na'n dàil, na Roimhich chruaidh, 
Tuisg iarain, uile-bheist na' mort, 
A chiosaich an domhain le neart, 
Crioslaicht' an luirichean teann, 
'Ga 'n dion, o bhathais gu bonn, 
Chomhlaich iad sleaghan nan Clann 
Stiocall trom 'na miltean roinn 
A teachd mar bhàinidh onfhadh thonn. 
Co choisgeadh an tuil chrèuchdach, 
Smth. loinnreach nan gatlian reubach, 
A sguab na Roimhich air an ais, 
'An spàirneachd deothaich na greis, 
'S an fhaiche le smùidrich lot, 12 Mar dheatach o bhrolluinn braight; 
Le trcoir neo-liglite nam fear feachd, 
A dlifhàg mar dhileab da'n slioclid; 
•S gun cliothrom, ach leud am bonn, 
A' misneach, mhòrach 's fad an lann ; 
Sgeul casgradh, nan Roimhach fuileach, 
'Nuair 'bhuail an uchd bheartaich' am broill- 
Sreathan nan Albannacli àrach, [each ; 

Tharruing milidli nan sleagh, 
'An ordugh, cath 'na'n riombal tiugh; 
'S ged nach, d' aidich na Gàe'il eigin, 
B'e sud, greim teanaclidais an Leoghain ; 
A ghleidh an larach a' gleachd; 
Gus an d 5 eug, le àr gun iochd ; 
Deich mile fichead de'n da fheachd. 
Ma'n do sgaoil na speuran, doilleir neòil 

M'an cuairt : 
A sgar na sloigh, gun aon diubh 

'Dhfhaotainn buaidh! BLAE DHAIL EIGH 

EADAR 

HIGH REABAKT BEUCE AGUS IAIN TRIATH 
CHLANN DUGHAILL, 

ANNS A BLIADHNA 1306. COMHRADH EADAR AM BARD 'S A CHEOLRAIDH. 

AM BARD. 

C ait anis a clilis an luasgain? 
Cha' chum baile tir na cuan riut — 
Shlàod thu mi deas us' tuath leat — 
Dhfhàg thu gun luth gun snuadh mi, 
O'n Roinn Ilich gus an Tròisaeh, 
Cha chluinneadh tù mu chreach na torachd, 
Sean daingneach carragh na blar-còraig, 
Seanachaidh Bàrd na fear-òran. 
Nach slàodadh tu mi air mhuineal, 11 A dlieoin na dhain'eoin thun an t-siubhail, 
Faic an t-àit ud; faic an duin ud; 
'S na gabli suim do ghrain an turuis, 
Do ghruaim an t-sainnt na sgraing gun f huran . A CHEOLRALDH. 

Thug mise dhuit mar gheall mi, 
Sealladh air glinn àigh 's air beanntan, 
Air coirean fraoich, \s air raoinaibh alltach, 
'S lochain nach traoigh air gach meall diubh 
Muim' altrum nan geadh 's nan lach, 
Far am faigh am fiadh a dheoch, 
'S a Ion gu fial air leirg amach, 
De' mhìltibh lus ri grèin gu moch, 
Air aonach farsuing nan Eas-caoirgeal, 
A' steall-ruith troimh chlaisaibh craòbhach, 
A* mire leum' nan cèudaibh caòchan, 
Nach do thruailleadh riamh 's nach caòchail, 
Cuislibh nam beann, beath' a chòmhnaird : 
A' cuir cli fais an càil nam pòraibh, 
A theid 's an dusluing mar a dhòrduich, 
Ughdar Bith-bhuan na cruitheachd, 
A'n aim'sir an t-sil chur Earrach, 15 Roimh 'n t-samhradh àluin Righ nan duilleach 

'S criin na bliadhn' am Foghar torach, 

Rinn thu gearan air mo luasgan, 

'S gu'n d'iomain mi deas us' tuath thu, 

Naire dhuits' a chuir uait mi, 

Gus an do liath thu 'toirt fuath dhomh, 

Na'm biodh tu dileas 'n a t'oige, 

Nuair 'a thairg mi'n tus do phòsadh, 

Sheasain do chùis anns gach dòlas, 

'S bhearrainn feusagan luchd-foirneart. 

AM BARD. 

Ma's sean' chuimhneachan is ceol duit, 
Cha'n'eil mi' 'g iarraidh do chomradh, 
Na t-fhuran an cuideachd na'n comhail, 
Cha d'-teid mise e fad' an toir ort, 
A dhrollach leisg tog de'd' dhroch mhein, 
Na cas fiacail 's na druid rosg rium, 
'S fad o' chualas ma 'n bheul thosdach, 
Gu'r seirbh' a mhiiig na teang' a bhrosgail 
'S iomadh bliadhn' o nach d'fhuair mi; 
Oran, Iorram, Rann, na Duan bhuait, 
Eirich gu grad 's bitheadh buaidh leat, 16 

Labhair a macli mar bu dual duit, 
Thoir Mac Tall a' creagan cruaidh, 
A' spreigeadh le Gaelic 'an cluasan, 
Nan oigfhear fliatliast nach cuala. 
Mu Blilar Dhail Rigli nan euchd ainmeil. 
A chuir Righ Reabart an' càs anama. 

A CHEOLRAIDH. 

Cha chuis mhoit a ni nach eigin, 

A'n e sunnt na h-oig a ghluais gu seis thut' 

'S clàrsach nam beann gun spèirid, 

Gheibh thu. do thoil ach bi glèusta, 

Suidh a nail 's ni sinn reite, 

Glacaidh sinn lamhan a cheile, 

'$ gu la bhais cha d' toir mi beum dhuit, 

Gabh air t-aghaidh mar do dhurachd, 

A' toirt sgeul air feachd Mhic-Dhughaill, 

A chuir Righ Reabart 'ga dhubhlan, 

'S mar' thug e gun taing a chul riu, 

Air faiche chiar-dhubh Shrath-Faolain, 

Tha gus an diugh 'na culaidh aosd', 

A' falach duslach cuirp nan laoch, 

Fo fhoidibh glas air sliabh na comh-stri; 

Stadaidh mi 'nis, 's dean thus 'an corr dheth. 17 AM BAED. Rainig teachdaireachd Mac-Dhughaill, 
Gu'n robh Righ Reabart le bhiui, 
Fo dhubhar nan coilltean 'ga fhalach, 
A'm bruachan fiadhaich Linne-Chadoir,* 
'S na'n d'tigte gu grad air a thorachd, 
Gu'n glac'te dh' a ain'eoin beo e, 
Gu'n an robh Fir Leamhn'f air an ruagadh, 
'S an Iar-fhlath gun aon de' shluagh leis, 
'Na fhogarrach mar bha Reabart, 
Gu'n teach gu'n daoine gun fhearann, 
Eireadh clann-Dughaill gu treun dalma, 
'S thigibh le'r feachd gu Druini Albin, 
Tha clann-an-Aba nach diobair, 
'S na tha 'm Bragh'd Alba de'r dislibh, 
Air an t-sliabh 'na'n airm 's nan èideadh, 
An' sud' ga'r feitheamh sin mo sgeula, 
Ciod a tha'n ceann-cath ag radh rium, 
S' gu'n tillin gu luath mar a thainig. 

MAC-DHUGHAILL. 

Fhir luath mar shoise\ nan corag, 

* Loch-loioman f I ennox. f Dreag chòrag nam Fiann. 

B 18 Co chuir chugams' a thoirt sgeoil thu, 

Co thu fein, na co do dhaoine, 

Ainmicli co' chuir thu 'n taobh so, 

A'n e conihnadh daimh a tha thu 'g iarraidh ; 

No'n traoit-fhear thu o Righ nan Ialtag, 

Ma's fior do sgeul', tha' nis' na chruban, 

Fo sgorraibh fasail Inbheir-Dhuglais. 

AN GILLE-RUITH. 

Dhinnis mi dhuit chean' an t-aobhar, 
Us' cluinn anis co' chuir mi'n taobh so, 
An de bha Maithean Bhragh'd Alba, 
'S gach ceann — cath' tha feadh nan Garbh- 

chrioch, 
O Uaimh* nan craobh gu Cinn-Alla, 
Aig comhairl' an Tur Mhic-an-Aba, 
Fhuair mise brigh na chaidh a labhairt, 
Le mionnan air faobhar claidheamh, 
Gu'n dtugainn duitse mar a chual thu, 
'S m'ainm cha'n aicheidh mi uair e, 
Theirear Gille-Micheil luath rium, 
Bha mi uair a'm feachd Mhic-Cailean, 
'S is mi' nis Fear-ruin Mhic-an-Aba, 

* Weem. 19 Sin duìt fail a sheula 
Le f huil air broilleach mo leine, 
Comhara dil'seachd a Mhic rath ud, 
Co daingean ri bunait Bheinn La-ur, 
Sin mo bharrant co' bheir dubhlan, 
Amhair an so 's creid do shuilean. MAC-DHUGHAILL. 

Gu leoir. Tha'n ruaglach ud an rib' a ghlac- 
Us boidich'ms' air crois nam feartan, [idh, 
Nach falaicli monadh coill na glac e, 
'S a dhain'eoin na' bheil beo' ga leannihuinn, 
Gu'r cumhann leis a roinn de dh-Albin, 
Ma'n dears tri grianaibh air Athar, 
Bithidli sgiurs nan colg aig Loch Tatha 
Leis na tha'n Lathurna de' m' fhior fhuii, 
'S bas na buaidh snuimchruaidhmoshinnsear 
Cha'n fhuasgail Keabart gu la Bhràth i; 
Faiceam ri siubhal a chrois Tara, 
Tein' eigin air gach meall us' tulach, 
Brataichean sgaoilt' air gach tuireid, 
Suaicheantais nan laochaibh currant, 
A dhf halbh do'n t-saoghal as nach cluinnear 20 Siol Chuinn a' freagairt do'n ghairm, 
Le sgal Piob 's le gleadhraich arm, 
Biodh gach fear 'ma 'n am so' maireach, 
'Na airm air Leitir Mhuc-Càrna, 
Mar chomhar' air tionnsgnadh searbh, 
A thoirt do Reabart coinne gharbh, 
Nach f haod e' slieachnadh na' bhuannachd, 
Ach 's i' lann urras 's cha theab ruaig e, 
Cha'n eadh air m'onoir ach Laoch crodh', 
An treas lamh — chlaidheamh 's an Roinn 

[Eorpa. 

Thug teachdairean an Righ dha sgeula, 
Gu'n robh feachd nam beann air eirigh, 
Coig ceud deug aig ceann an uidhe, 
Campaicht' air faich an t-suidhe, 
Ailein a' meadhon Ghlinn Dochairt, 
Far na gheall an laochraidh tachairt, 
Fo aon bhratach mar a chualas, 
Fir thaghta fo rail an uaislean. 

Ghluais Reabart troimh' Ghleann-falach, 
A dh'iarraidh còmhnadh Mhic-Cailein, 
A bha gleidheadh rathad chàrn an droma, 
Le feachd garbh na meirghe soilleir, 21 Air an sloinntear Earra-Ghaedheal, 
J San Dun Aòrach teach nan àrmunn. 

'Nuair 'ràinaig an Rigli faiche Shraithaibh, 
Us' e 'n dùil gun seachnadh 'e choinneamh, 
Chualas sgal piob-mhor a' seinn, 
'S tornaan sloigh a' teachd 'na 'n deann, 
Gach ursann chath air ceann an conspunn, 
Fraocti cath 'na'n gruaidhibh 's cruaidh' 
'na'n dòrnaibh. AN CATH. 

Chòmhlaich na laoich lann ri lann, 
'An goil an àir fo shrannraich shròl, 
Torrunn còmhraig fad an raoin, 
'S fuaim stoc a' tuchadh gaoir nan leòn, 
Milidh 'ga 'n spòltadh air feadh, 
Rèubadh lann us' bruansgail shleagh, 
O dheas gu cli 'na 'm plodraich thiugh, 
Na Dughlaich da 'n dlighe 'n lamh dheas, 
A' grad-lionadh bealach an sgrios, 
Suaicheantais bhall'-bhreac nan Clann, 
'An smuidrich dheirg de' fhuil nan sonn 22 Albin ghaoil co' thug do shith bhuait, 
Mallachd buan do' d' luchd-miruin, 
Tir nan cimilmantan 's nan gaisgeach, 
Nan tuil, nam beann, 's nan creacliain fasgach 
An iad so do mhic 's an ar-fhaich fhuileach 
Nach d' fhannaich 'an gaoir nam buillean. 

Sud mar cliite streup nam fear, 

Air fad an raoin 's am blàr 'ga chur, 

Na Duglilaich air barraibh nam friodh, 

A spàirneachd troimh'n challaid shleagh, 

'Bha dion an Eigh air gach laimh, 

Air cost fion-f huil a luchd daimh, 

A b'eigin striochdadh do'n bhuidhinn, 

Da 'nsuaicheantas an Iodh-chraobh # ruighin 

Nach searg le teas na le gaillionn,f 

Nach marbh aois 's nach caochail dathan, 

A loisgeas fo'h uisge gun mhuchadh, 

7 S nach cnamh le fiacail an riudain,J 

O'n d'tig an dearcag iocshlaint neonach, 

A dhfhasas air cruach 's air còmhnard. 

'Nuair chunnaic a shaighdfhearan gnu 
Stadh a chruin fo ghiall a bhais, 

* Cypress. f^ n y tTournefort 23 Bhrùchd iad m'a thiomcholl 's an strèup, 
Mar thuinn ghorm bhileach 'ni bene air tràigh 

Bha Dùghlas treun nach d'f huiling smachd, 
A'n deannal nan creuchd 's e 'gleachd, 
A'm builsgein cath-bhuidhinn na' Mac, 
Da 'n duthcbas cinn Alia nan cnoc, 
Sreath chasgraidh nan Aback 's bu mhairg, 
A thachair riu 'm boil cath air leirg, 
Fuil uaiblireach shiol Chuinn nan colg, 
Mar sliruth na Cona-thuil an goil feirg, 
Le 'm biodagan claiseacli cul tiugh, 
A' sgreadail air friollainean luìreach, 
Làn cliinn-Ileacli le neart ghairdein, 
Us' sleaghan reubacli nan spèic cràiteach, 
A' dian chasgairt nan rìoghalach bras, 
'An iomart ghàbfaaidh. nan cleas, 
'S co? 'nàmhaid a b' urrainn dol as, 
Ach fineachan crodh' an taobh deas, 
Da nach bu duthchas ceum air an ais, 
Laoich nihor Ardanach o Chaill* 
Steidh dhion na li-Alba riamh gun f hoill, 
Fo'n fha^al aonachd gun bhàigh, 
* Kyle. 24 "A'n guaillaibli a cheiF " o ? n bheul gun sgàth, 
Fear mòr gun athadh na fola brais, 
Bha tonnadli troimh lotaibh a chneis, 
Nach d' aidich geill do neach a bhos, 
An Righdire Seumas Du'ghlas, 
Da 'm V oighreachd Gleann Anain nan lios, 
Làmh dheas an Righ 'ga dhion o chron, 
S' leis anns gacli cruaidh — chàs riamh a 

dh'fhan, 
A' firein treun gun cheilg o shean, 
A thug sgrios a bhais air clann nan con, 
Sasghunaich chlomhach nan tàr brugach, 
" Gun eagal Dia gun ghradh duine." 

'Nuair cliunnaic an Righ gu'n d! chiall e 

bhuaidh, 
'S an t«eug m'a 'n cuairt 'na mhiltean dhreach 
Chuir e 'n spuir airgid 'bu ghlan lith, 
Ri Muing-geal sliogaidh mar a chleachd, 
Mar Ian damh àillidh bràs nan croc, 
An cuthach leim ri doirlinn chais, 
As iorghuill sgriosach nam pian, 
Thug e fuirbidh nan cliu cian amach, 
Ghrad shèid e dudach nam beuc searbh, 25 Cam adharc fharsuing mhor an tairbh. 
Chual am feachd i mar bu nòs, 
7 S fhreagair na bha beo da' gairm, 
Caisgibh mar dhf heudas an toir, 
Gleidbibh ordugh 's teiclribh dian, 
Tha'n latha caillte sgèul a chluinnear, 
Gu'n do ghabh sin an ruaig o'n chumasg. CATH ALLT A BHANNAICH 

EADAR 

NA GAE'IL ALBANNACH AGUS FEACHD 
SHASGHUN, 

ANNS A BHLTADHNA 1314. Alladh nan curaidh a dlifhalbh, 

Sgeula searbli do shiolach Ghall, 

A thuit le gaisge nam fear trèun, 

Albannaich 'bu nuara mèin, 

'An cath cosgracb a bhrist cuing, 

Foirneart iarmad chon, 

Le smachdachadh nam faobhar glan, 

Air faiche na buaidh, 

Mar 'chuala \s a cluinneas gach al. 

Eisd a Ghae'il oig is mòrail gnè, 
Fhiurain ghloin o'n fhreumh gun ghaoid, 
A chinn 's an ìr' a dhàraich riamh, 
Laoich alloil na' miadh còrr, *—TON COLLEGE Ub J 

CHESTNUT I7T/, 
27 A gbleidh a dhain'eoin gach namh, 
Na dhfhàg iad dhuinne mar choir, 
An lath' a chuir iad an cath cruaidh, 
Aig Allt a Bhannaich le buaidh. 

'Nuair 'shoillsich lòchran an la, 

Air turaibh ard na Struith-liath* 

Ghlac na Gae'il an airm, 

Le deoin a' freagairt do'n gliairm, 

Gu' "bas na buaidh." Tha' namhaid' dluth' 

Deich miltean le lCith steud, 

A' bruchdadh troimh'n Chaol-ghleann o 

Gu sruth ainmeil nam bruachan cas, [dheas 

Far an cualas gàir nan Clann, 

Le deineas a' tarruing an lann, 

'Nil air' thainig an Eigh na eideadh, 

'Bu bhoillsgeil lìth. Lùireach throm, 

Thinneach m'a chom an t-seoid, 

A' tilgeadh lannair ri grèin, 

Us' tuadh Abrach nan crèuchd 'na dhòid. 

Tharruing na fineachan a suas, 
'An òrdugh cath mar' bu dual, 

* Striveliog. 28 Fir mlior gun choimeas a bhos, 
Fo earraidh a b'eagsamhail dath, 
Suaithclieantais gach treubh fa leith, 
Air chonbhadh 7 s an dealas mar aon, 
A dliioghladh eaceart us' tàir. 

'Nuair' sheid trompaidean na' nàmh, 
Gairm-cliatha 's an geòin^ gu fuil, 
Shleuchd na Gae'il a sios, 
Ag aslachadh comhnadh neamh, 
Aoradh durachdach nan treubh, 
Gach Clann 'am fochar a cheil, 
Loinn sgathaidh 'na'n duirn, 
Us' Dia 'na'in beul. 

Thuirt sladaich nan ronnf ri fear ruin, 
A sheas dlùth dha' freagairt d'a thoil, 
" Tha na daoin ud ag iarraidh sith, 
Striochta le h-eagal 's leinne' bhuaidh." 
Fhreagair an sgrèunaire fiat, 
" Tha'n iarrtas gu h-Athair na gloir, 
A' guidhe airson an ciontan fein, 
Cha' gheill iad duits' is iad beo." 

* Gionachas. f Edward. 29 'S mar tliuirt b'ionnan a b' fhior, 

Dheirich na mìlidh gun sgath, 

Le iolach fo shrolaibh gris-dhearg, 

A b' aillidh snuadh air an leirg, 

Comhar bais nam borb' bha' teachd, 

'Na'naoi cath-bliuidhnean. 

'Seachd mile deug x s gach aon, 

De' rogha sluaigh, 

Se cinnich 'an comh-bhoinn, 

A bhoidich saors' na h-Alb' a mhort, 

'Sa maoin a roinn. 

Thoisich na Sasgliunaich a ghreis, 

Le' marc-sliluagh lionmhor garg, 

'Na'm buidhnean trom. 

'Nach d'iarr 's nach d'fhuair, 

Fathamas ach an sgrios a thoill, 

Air barraibh sleaghan gaisgicli Chaill,* 

'An toiteal dearg an àir, 

Us cumhaclid neamh 'ga'n dìon, 

Sheas na fir mlior 'an goil na bàir, 

Mar ailbbin 'a meadhon cuain, 

Fo onfhadh dùile nan stuadh, 

* Kyle. 30 B' ionnan na h-Albanaich gbarbb, 

'An duiseal tlmadh us' larm, 

Us' steudan nam beart-gatbach, 

A' leum' na'n dail le cutbach combraig. 

Far an cluinnte stoirm na cruaidb, 

A' torcliuir mbarc us' fbear, 

Albin le colg neart a gnàtb, 

A' sgoltadh claigin nan daoi, 

A dbfbasaich i'sa mhort a cliù, 

Re ocbd bliadhn' deug, 

Gun iochd gun bbaigh, 

A'n sud le dearbb reachd nèainh, 

'$ le treoir a' Mac gun taing, gun taing, 

A' cosnadb buaidb an aisrh. 

A tliug do'n fhitheacb ròcach cuirm, 

Air closaichean na neògblan fìar, 

Nach togadh tuilleadb airm, 

An agbaidb sgiùrs na dhfhan, 

Gu' bbi 'n'an creicb do'n èug, 

'Nuair' thoisich iad ri gleacbd as ùr, 

Gun suim do'n bhuil, 

Ag iadbadb m'an bìiuidbin laòcb, 

A bhailc am faobhair 'na'm fail, 31 Claoidlit'acb liònmhor 's laist le boil, 

Mallachd fein-sgrios us tair, 

Nacb falaicli tìom 's nacli cuir, 

Lior nam bolla-cheann diubb, 

Co fad 's a dheàrsas grian, 

Na mhaireas bith nan dùil, 

Dhath bhrosnaich iad le grùnsglaicb, 

Conf hadb muirt an cleachdadh riamh, 

Bu bbeag a dhiong e'n sud, 

'S na suinn gun fhiamb, 

Fo Mheirgb' an Leogbain deirg, 

'S am fuil air gboil le cuimbne, 

Sgrios na mairg, a dbithicb ceud mile, 

' S corr le claidheamb, croicb us' gort, 

na cbaidb Righ Alastair fo'n ùir, 

'S a nis na naimlidean borb, 

Air teachd as ùr. A thoirt 

A bliuille bhais, 

Do cbinneacb uaibhreach nach d'fhuiling 

Gaol do na curaidbean feacbd, [cuing, 

A dhearbb an sgeul ud dbuinn. 

Dombnullaicb o' He sbean an lagb, 
Da'n eoir reacbd Rigb, & 32 Tir tliuinnidh laoch a V aillidh snuadh, 

S V airde gnioinh, 

Deich mile dhiubh fo'n t-srol, 

Fir ardanach o eirthir cuain, 

Air lamh dheas an f heachd, 

Borr flathail nan ceudan cath, 

Fo lasadh ruaim, 

Nan seachd suaitliclieantais* is airde meas. 

Mar' ruitheas tonn air thonn, 

Le ànradh doirbh gu traigh, [bàrr, 

A bristeadh le' neart fein o'm bonn gu'm 

Air babhunn criochan smachd a chuain, 

Sgàin mìltean Shasghunn air grab, 

Nam faobhar gris 'na'm feoil, 

'S tuil dhearg o'n cairbliean a' ruith, 

'An claisean caol nan cluain, 

O lotan leon. Nan gearradh, 

Nach druideadh sgil ? s nach d'iarr, 

Ath-shaoi'thr nan diogb'ltach treun, 

Ambaom o dheas gu cli, 

'Am broilleach na' naimhdean borb, 

* Leoghan, Caisteal, Bradan, Craobhfhige, Fraoch, Long, 
us Làmh-dhearg. 33 An raon chritheach fo'm buinn, 

A' comhfhreagairt do'n àil, 

Os an ceatin. A' triobhualadh le, 

Gàir chath 's cliabh-ghoil steud, 

A' sitheadh air babhuin shleagh, 

'Am boil an air, 

Far nach d'fhidrich athar a mhac, 

Na fear ruin a charaid uchd, 

Ochanaich nan lèont us 7 gleadbar arm, 

A' bodhradb na' milidh a sheas, 

7 An stoirm nam faobhar. Gus' na thacbdadh 

An gleann 's an abhainn, 

Le cruachan mharbh, 

Sgiurta le cuthach nàir us' tnù, 

Diombuaidh us' mallachd neimh, 

Theich na bolgairean gun uin, 

A chaoidh an leth-cheud mile fear, 

A luidb gun deo, 

Air aracb nan iomradh gun chrioch, 

Ma'n cualas gu leoir. CUIMHNEACHAN BHKAGHAID ALBA. Athalamh àrd nan coilltean uaine, 

'S nan Sruth fior-uisg, 
Cuislean bras nan lochan domhain, 

Nach gabh diobradh, 
Caochain ghlan na doimlme mòir', 

A' ruith air uachdar, 
Do blieanntan gorm a thir nan curaidh, 

'S nam ban stuama, 
Neoil ghlas m 7 a bharraibh stùc a' snàgadh, 

Us' feidh nan langan, 
Ei creachain a' direadh 's a teàrnadh, 

Le luth eangan, 
Coilich nan cneas dubh a' turraraich, 

Air do tholmain, 
Us' miltean lus a' fàs 'na maise, 

Le brlgh talamliainn. 
Do ghraiseirean losal coireach, 

Ire thorach, 35 'S fasgach t-innseagan luraeh, 

Tomach gleannach, 
Earbag chlis na claisteachd neonach, 

Feadh do chluaineag, 
'Ga falacb, fo dhubliar rò-chrann, 

Leis an ruadhaig, 
A' cumail a cluas ris an àile, 

Fo sgàil na coille, 
Na h-earalas le buaidhean naduir, 

Air brath-foiUe, 
An t-sealg-fhear ag eàladh dluth dh' i 

'Sbas 'n ghlaic leis, 
Cuilbheir teine 's gadbair luth 'or 7 

Cu cuir as d'i, 
Leumidh tu thar bruachan dilionn, 

Us' stacan garbhlaich, 
A'm boil gioraig nach gabh innseadh, 

Le purp seanacbais, 
'S ioghnadh an' obair nam feart, 

Do luath's 's do neart, 
'S nacli urrainn Teallsanaicb nan ceist, 

Am breathnachadh ceart, 
Cha d-f huair tbu spùllan niillidh, 

Na Tuisg reubaidb, 3G 'S ann 'tha glaine 's maise 's cuthach, 

Comhluath (T chreùbhaig, 
Fagaidh mi thu' measg nam preas, 

Do thearmunn fàsail, 
'S tearnaidh mi 'sios an t-eas, 

A dheisdeachd bàirich, 
Nam buar adharcach air faiche, 

S' luinneag oighean, 
A' bleoghan na tain air rèidhlein, 

'S an àl m'a chròdhean, 
'Nuair dh-f liosgail an Gleanna'm shealladh, 

'S an spreidh air àilein, 
Dheàlaidh mi dluth do'n bliuaile, 

Us' sliuidh mi sàmliach, 
Fo dhubhar darag cheudan samhradli, 

An' lagan boidheach, 
'S thug an oiteag chiuingum' chlaisteachd, 

Sèist nan oighean. 

ORAN NA BUAILE. 

Chaidh gruaim nan sianntan a chadal, 
'S tha feàth air talamh 's air cuan, 
'S choisg gaoth fbuaraidh na gaillionn, 
Gu sìth a h-anail o thuath, 37 

Tha neòil sholleir na h-iarmailt, 
A' sgaoileadh cian air an ctiairt/ 
'S a pògadh gathan na greine, 
'Chuir blath's a chèitein a nuas. 

Thainig fosgladh nam blaithean, 
'S tha lusan àillidh nan raon, 
Ag èideadh dithreabh nam beann, 
Us 7 sraithean ghleann air gach taobh 
Tha bheo chruitheachd 'na maise, 
'S buair air faichean le'n laoigh, 
J S gach tulach uain' air an còmhdach, 
Le breacnaich neoinein fo bhraon. 

'S aobhar ioghnaidh an sealladh, 
M'an cuairt air lagan a chrò, 
Doire cubhraidh na meangan, 
M'a 7 n iadh 's a mhaidinn an ceò, 
Le bràonachd cheitein 'ga criaradh, 
O chirbean liath-ghlas na' neòil, 
Us' èiridh lochran na soillse, 
'Cuir gean air maighdean nam bo. 

A dhfhaicinn truscan an fhasaich, 
'S bruthain àigh a' dol suas, 38 Taisgeach beath' o na duilean, 

Falluin smuidreach nan cluain, 

Anail tlilus'or na h-aile, 

Treoir cinneis' namhaid an fhuachd, 

? S gloir an Aeir na li-eideadh, 

A' direadh treun air a cuairt. 

Ceorach bhlatli o na spèuran, 

A fliuchadh reidhlein us' chruach, 

'Sa cuir neart fais anns an dusluing, 

'Nuair tliilleas urn' air a cuairt, 

Adhaiseag f eartan na greine, 

Nach urrainn eacoir' tlioirt uainn, 

Ged dhf hogradhlaochraidh nan garbh-chrioch 

Le foirneart searbh thar a chuain. 

Chomh fhreagair am Bàrd fo 'n daraig, 

Le bras-chaoin Gaedheil, 
Dheirich e'n coinneamh na maighdin, 

'S thairg e fàilte, 
Bheachdaich e le fianih duin* uasail, 

Air gnuis na seirc, 
Lan banndachd us' motliachadh tearc, 

Gun stuirt mairc, 39 A rinn air innis nan earc, 

A bbeatha gun aire 
Gu pùbull fosgailte na h-Airidh, 

Aig fiarag lagain, 
Strachdta le Liagaire* 's Lus Bàchair, f 

Us' og mheangain, 
A bheithe chubhraidh fo lòd bràoin, 

'S na h-ealtan sgiathach, 
A' comh-sheirm le poncan gàoil, 

Do'n og-bhean sgiamhach, 
Iomhaigh an duine maise daonnachd, 

Lèug na h-annsachd, 
A' neochiontachd òig' us' fàoileachd, 

Agh na ceannsachd, 
Sin duit modh us' gnè na Finne, 

Us' tuigear uatha, 
Bèusan òighean na Gaelic, 

Mar a ebualas, 
Ach ma tha Filidh na fear suairè, 

An' run faigbneaclid, 
M'a dhuthchas maighdean na buaile, 

Na co o'n sloinntear, 

• The Herb Loveage. f Ladies Glove. 40 Àinnir mo Dhuain fo 'n riochd so, 

Naisg thu caoimhneas, 
Do nighean Mhic an Aba, 

De' shliochd Mhic an Ab' oighre. 

Rainig am Filidh bùth na frìthe, 

Le dealas laiste, 
'Sa Cheolraidh 'ga stuigeadh gu diomhair, 

Le run faicinn, 
Fo gheugan uain' an fhasgaidh fhàsail, 

Bean uasal, 
An 7 earradh a duthcliais, 

Tir nan Gaedheal. 

CEUTH BEAN GHAEDHLACH. 

Chunnaic e' bhean Ghaedhealach mhaiseach, 
Air bruach casligh* alltain Easloch, 
A' haogasg mòdhar ceanalt stuama, 
A' nochdadh tàbhachd neo-thruaillte, 
Na fol' a 's glain' air cuairt na cruinne, 
Neo-mheasgta gun mheang fainne, f 
Mìltean bliadhn' an Rioghachd nam Breacan, 

* Struth bras àtb; f Laige. 41 'S i 'n diugh mar'bha ancàil 's an cleachduinn 

B' ion eibhneis air leirg a choinne, 

Ei màthair mhac de'n àrd Fkine, 

Fo chulaidh de Bhreacan nan Abach, 

Da'n dùthchas Cinne-Alla chorracb, 

Lie us' Fionn-Lairig choilleach, 

Cill-Fhinn us' Bualtachan gleannach. 

Bha riochd-fleasg de' dhanart mar shneachd, 

Air fait amlagach nan tlachd, 

Comhara neo-cbiontais us' iochd, 

Nach dion tàir 's nach araicb lochd, 

Earasaid bhasach nan dath seas'ach, 

Air uachdar an earraidh chneasaich, 

Bràisde boillsgeil mar lèig feachd, 

A' dunadh an da oir m' 'a h-uchd, 

Caiman us' beithir 'na mbeadhon, 

Gràbhalta le tèomachd ealaidhein, 

Bratach ghreadhnacb Chlann Donnacbaidh, 

Miann sgeulaichean Bhard us cliar-shea- 

nacbaidh, 
Bha gasan Rainich o stuadh nan dos, 
A'm bòichead ùr-fhais 'na laimb dheis, 
Suaitbclieantàs nan laoch o Shrùthan 
Nach d'fhuiling cuing 's nach d'iarr ràthan. 42 Beannachd dhuit 's urram do shinnsear' 
Rath ort 's gu'ma buan a dhinnsear 
Coinne' Bhaird fo sgàil na daraig, 
Bi ceile ruin Mine an Aba. Fhir dliileis na h-innsgin uaibhreach 
'S glan an if o 'n do bhuaineadh, 
Na milidh cliurranta bhuadhach, 
An t-sinnsearachd threun o'n d'fhuaradh, 

Mac an Aba. 

Chuir iad Dail-righ le dearras laòchail, 
'S cath Bhualtachain le deannal fhaobhar, 
Fo mheirghe nan dathan fraochail, 
A thog seachd fineachan an aobhar, 
Mhic an Aba. 

Bha mi roimh' an gainntir dòruinn, 
'S m' fhuil air ghoil le teasach lòini, 
Bainig tu uiridh mo leònaidh, 
Us' sheas thu 'd stadh neart ga'm chomhnadh, 
A Mhic an Aba. 

Bainig tu leab' a chruaidh chais, 
Dhiult thu teach mear an luath-ghàir, 43 Us' an iargain loisgeach ga'm bhualadh, 
" Bu trie agam 's b' annamh uam thu," 
A Mhic an Alb. 

'S gearr aoibhneas an duin' aig fheabhas, 

Mar a ckualas, 

Mairg us J feirg us' neo-sheambas, 

'Ga shior-ruagadh, 

'S trom an eallach gaol dutheba, 

*S foirneart ain'eoin, 

Biotbanaicb allmliaracb 'gar spuinneadh, 

'S gun dion againn. 

O sbliochd nan treun nach d'fbuiling tàir, 

So am bbur diobraidh, 

Ainneart 'g'ar ruagadh gu càs, 

'S gur a mhiruin, 

Ga'r f ògradb gu tir aineoil, 

Tball tbar cliuantan, 

Bragb'd-Alba le gànlas foilleil, 

Air a sguabadh, 

'Sglamhaicbe gun ioclid 'ga 'rusgadb, 

'Na lom-fhasach, 

'S a mic laochail fad o'n duthebas, 

A' caoidb na dh-fhàg iad. 44 Eisdeamid sgeul nan sonn, 

An rian bardachd, 

O sheanf hear aosda ceann nan cliar, 

Le fuaim clarsaich. 

CUMHA A CHLABSAIR. 

Cuimline na bha, 

'Ghluais mi gu Dan, 

'S sinn claoidhta le cradh foirneart, 

'Ga'r sgiursadh le smaclid, 

Fo'n smàig nach do chleachd, 

'Us' sinn gun duthaich 

Fo reachd fògraidh, 

O thir tliuinnidh nan clann, 

Da'n dual iomairt nan lann, 

A thog mulad gun clieann dòmhsa, 

Greadhuinn neo-ghlan a sgrios, 

A f huair sinne fo chois, 

'S sinn gun teanachdas, 

Gun f hois gun fhàrdach, 

Far an d'araicheadh riamh, 

Na trein nach aidicheadh fiamh, 

Do neach ach an Dia ràthain, 

Na Dubh Albanaich dhian, 45 A ghread na Roimhich o chian, 

An' deannal nam pian bàsmhor, 

Air monadh Bhraca nan èuchd, 

Dbf hag sibh cuimbne nacb treig, 

Fhad 's a mhaireas 'na'r deigh Gàedbeil, 

Air bearradh Cball-Duin nan gas, 

Fbuair na fitbich an los, 

'S air leirg Dhealgain an Roiss dhfbag sibh, 

Bein nam biothannach cruaidh, 

A dh-fheuch bhur saors' a thoirt uaibh, 

'Na'm plodraich fuar 's an àrfhaich', 

Aig Dail-rànaich nan tolm, 

Fhuair n^ feitheidean cuirm, 

Air cairbhean na'm buirb sglàmhach. 

Leomhan disgir nam beann, 

Meirghe mhòrdha nan claim, 

Le braise neart-mhor gach am buadhach, 

O stàoin chorrach an f hèidh, 

Gu srath tiorall nan rèidh, 

Ghleidh e' dhan'eoin dha fein na fhuair. 

Alb' an seun thu mo ghlaodh, 
Nach duisg thu' Mhathair mo ghaoil, 
Ma'n d-toir mallachd na daorsa buaidh ort, 46 

Na sean fhineachan treun, 

Air an sgapadh an cein, 

Slioclid nan saoidh da'm bu bheus cruadail, 

An tallachan làn de' Eanntag nan earn, 

Gu b-ullartacb fas fuaraidh, 

Chithear cliumliachag broin, 

Us' laltag nam frog, 

Gun eagal 'an còmlmuidh dhuaichnidh, 

Far an d'araicheadh laoich, 

Sliochd nan Criosduidhean saor, 

'Tha nis feadh an t-saoghail fuadaicht', 

Le niagaich ghreannach tnu, 

Lior nan garrachain bru, 

'S nan crain sliopach gun chliu, 

O'n dfhàs iad. 

Pòr salach na foill, 

Eis an du'irt ar n-athraichean Goill, 

'S trom acain na roinn a dh-fbàg iad. 

Cha'n'eil atb'cbuin na ceol, 
A' moladb Trianaid na gloir, 
Ach balbh mhulad nan torr f àsail, 
Far an cluinnte gu mocb, 
Aoradb molaidb 's gacb teach, 47 Tha cuirn clioìnich 's gun neach, 

'Ga 'n àiteach, 

A laochraidh gliaisgeil nam feachd, 

B'e sud bhur u-urram us' chleachd, 

Sibh sniaclid firinn us' reachd cràbhaidh, 

Stiuir ueamhaidh bhur rian, 

A shliochd crodha nam Fiann, 

Mo chreach dhubhach 'ur cian sgànradh, 

A' measg almharrach thall, 

Far nach measar 'ur call, 

'S nach goirear dhibh clann Ghaedheal, 

'An eideadh colgail nam buadh, 

Urram fhlaithean us' sluaigh, 

O'n Fhiann chatharra 'nuas, 

Us co 's urrainn a luaidh, 

'An rian seanachais na Dhuan, 

Alba rioghail ri uair gàbhaidh, 

Innsgin theinteach do mhac, 

A' nuair a thogadh tu t-fheachd, 

Cha robh de' dheamhain 's an t-slochd, 

Le gur Shasghun fo'n smachd, 

Na chuir do shaorsa fo reachd nàmhaid. 

Thaisg an clàrsair aosd' a Chruit, 48 1 S a dheoir a' frasadh, 

Grain fòirneadh 'na tern' innsgin, 

A' dian lasadh, 

Duraclid aichbheil coir an duine, 

'An uair fheuma, 

Tiodhlachd neimh 's colbh ceartais, 

A cliosg eacoir. 

TTOMNADH IAIN MHOIR. 

Ma 'n gann' bha guth na clarsaich balbh, 
'S am Filidb aosd' fo bhron a falbh, 
Chualas air bearradh an eas, 
Sgalaracbd deanachdacli dhos, 
Ard sheirm Piob-mhor a'seinn, 
Caismeaclid chòmhraig shiol Chuinn, 
Nà ruaig Righ us' cul air Ghallaibh, 
Crun-luatti feachd-cheum nan sonn uUamh, 
Nacli facas a' soradh coinneamh, 
Ri uambaid a ruisg claidheamh. 

Tri cbeud deug us leth cheud eile, 

Aois craobh-sheanacliais Treith Dhun-OUa, 

Fir dheachdair 'bu chian alladh, 

An treas meur de' shliochd nan tri Cholla, 49 A' comk-fhreagairt do'n t-seirm luinneach, 

Sheas gu stòld am Filidh rannach, 

A' dearcadh gach taobh de'n fhireach, 

Far an cualas an torman cathach, 

dhuis tuairneach nam ponc foirmeil, 

Triall chaismeachd nan Dùghlach ainmeil. 

Gheibh leanaltas a dlmais mur' fàilnich, 
'S V ionnan a tliachair da'n Aos-dàna, 
'Nuair' dhirich e staoin na carraige, 
Chunnaic e air lom na leirge, 
Le tuar neart a' teachd 'na chòmhail, 
Sean fhear mor 'an culaidh Ghàedheal. 
Bha airde mar Fhiannach sreine, 
Mhic Cumhail fo chrann Dheo-greine, 
Nochd a mhodh uaisl' us' gean, 
Us' misneach sàr churaidh 'na shuil ghlain, 
Bha' labhairt flathail duineil suairce, 
Troimh'n tuigte grad treoir neo-thruaillte, 
Connspunn treun de'n fhine Dhugh'llach, 
Da'n dual eug na buaidh-làracb, 
Dh-fhàiltich e le seirc an Seanachaidh, 
'S dheisd e' sgeul le stoldacbd iomehuidh, 
D'fheoraich an taos-dàn' àm briatbraibh 
suairce, d 50 Co'rn fear ard a sheas ri guaillin, 
An t-sean laoich. A dhearbh riochd, 
A dheachd tur naduir gu'm b'e mhac, 
Fear mor calma deas direach, 
A thagliadh feuni a sheasamh còrach. 

'S b'ionnan a thachair mar a leanas, 
Thionndaidh lain-Mor le dian dhealas, 
Grhlac e' mhac 'na laimh chli, 
'S lann chruaidh nan stri 'n laimh dheis, 
Thionndaidh e'm faobhar an aird, 
Us labhair e gu cràbhach ris. 

An Dia o'n dfhuair mi mo bhith, 
Us' tusa mar ghibht le reachd gnàth, 
Biodh an diugh ? na fhianuis dhion, 
Air m'athchuinge le firinn d'a, 
Faiceadh Athair nan did, 
Da'n leir gach cuis a thig m'an cuairt, 
Foirneart mo bhraithrean gàoil, 
Gun teanachdas an taobh so'n uaigh, 
\S gur fuath le m'anam an diol, 
Ged' tha mi fann le stri na h-aois. 51 Tog do làmh us gabh mo ghuidhe, 
Purp na chual thu trie uam roimhe, 
Seas us' coisg an tuaileas graineil, 
'Tha' mort an fhuigheal bhig a dhfhagadh, 
Gaedheil mo Grhaoil fo bhinn ceilge, 
Ach gu sonruicht Suinn Bhragh'd Alba. 

Dion an Canain 's an cleachdain, 
'An aghaidh mìrun tnù us' trioclidan, 
Nam bolgairean gun chliu gun mhaitheas, 
A gheur-leanas iad an taobh so' fhlaitheas. 

Sin seadh do bhoid. Gleidh i' mhic, 
Us faic am Bàrd le seirc fo'n lie. 52 THE PRIZE GAELIC POEMS. 

To the Editor of the Daily Bulletin and News. 

Dear Sir, — The Glasgow Celtic Society having an- 
nounced, through the newspapers and otherwise, that 
prizes of £5 5s., and of £3 3s., would be given " for the 
best Gaelic poem (not to exceed 100 lines) on the military 
services of the Highland Regiments during the late war," 
I have now great pleasure in annexing a copy of the 
award of the judges, viz., Rev. D. M'Lcan, Glenorchy ; 
Rev. Dr Smith, Inverary ; Rev. Duncan M'Nab, F.C. 
Glasgow. 

" Inverary, 26th Nov., 1857. 

"After a most careful consideration of twenty-five 
poems, submitted to us by the Glasgow Celtic Society, 
we agree in awarding the first place, in point of merit, 
to No. 1 6, signed William Livingston ; and the second 
place to No. 19, with the motto, 6 Lochaber? 

u We also agree in respectfully recommending the 
poems No. 14, dated Newcastle-on-Tyne, and No. 8, 
with the motto, i An La a chi's, nach f haic,' to the favour- 
able consideration of the Society; also No. 9, signed 
' Ciaran,' which though unequal, shows high 'poetical 
merit, as also No. 15. 

(Signed) " Dun. M'Lean. 

" Colin Smith, D.D. 
" Duncan M'Nab." Bhuidhin an Raim so' leanas a cheud Gheall chonmnn 
Gaedhealach Ghlaschu, a.d. 1857. DUAN-GEALL. 

Air euchdan nan Gaedheal Albannach, anns a Chrimea fo 

stiuradh) a cheannaird ainmeil Cailein Caimbeal anns a 

bhliadhna, 1854. BLAR ALMA. Chuala mi tuair' sgeul oillteil, 
A's trom bhagradh 
Dhirich mi'n de Druim Alb' 
A dh'fhaotainn sealladh, 
Chunnaic mi fo aon mheirgll , 
An tuath thir Eorpach 
'S miltean 'na'n airm ghaisg' 
Ag ìarraidh Còraìg. Na Eusianich air mullacb Alma 
Cogach deacair beachdail dalma, 54 'Na'n sreathan coisichean 's marcaich 
An rian coraig air an uchdaich, 
Na naimk'dean shuas. An creachan dì-lionn, 
Fhuair na Gaedheil ordugh direadh, 
O bhearradh nan liath-chreag carrach, 
Thaomadh fras nan sgrios 'n 'am broìlleach, 
A'm builsgein dubh-neoil a chasgraidh, 
Leum na li-àrmuinn gun ghealtachd, 
Bheuc an Leomhan " Buaidh a dhain'eoin," 
Tharruing sliochd nam Fiann an lannan, 
Mar thuil Chluaidh chuisleach le gleann, 
Luath's mire sruth airgìd Eas-Linn, 
B'ionnan sud braise nan sonn, 
A'maomadh do'n àrfhaich. 'na'n deann. 
Fo'n t-sròl glireadhnacli nach da chiosaich 
Is aosmhor cliu 's ì ur mar bha, [namh, 
Le lannan leathan nan ceann ais'nach, 
Dhf hàg sibli creuchdan sgrios us' osnaich, 
Euchdan nan curaidh gun smal, 
D'an duthaich tìr nam beann's nan tuil. 
O àirde chreagach nam bac, 
Chùr sibh ruaig air feachd an t-sneachd, 
Chrith'nich iad le oillt roimh sgraing, 
An Leomhain deirg 'nuair chrath e'mhuing. 55 Ga'n sgànradh le brutbaeh gun taing. 
Bu gliarg a shracbd e'm beìn 's an cuing, 
Gniomh o'r cuimbne nach sgarar, 
Fbad's a mhaireas cuan a's talamh. BALACLABHA. 

Le gleadhraich arm a's torrunn làmhaich, 
Air learga cbiar Bhalaclabha, 
Chunnaic mi spairte ri crann, 
Iolair spùllacb an da cbinn, 
Feitheid ifrinn gun chlos. 
A'reubadb creiche tuath a's deas, 
Miltean a'freagairt da' smachd, 
Foill's fuil a's ar' na'm beacbd, 
Dùdach nan ran searbb a' beùchdaich. 
Steùdan Coraig 'a leumnicb, 
Buidbeann bhorb nan cocbull lacbduinn, 
'Na'n sreatban dlutb air an leacbduinn, 
Qbluais iad o àird' an f buinn, 
'Na'm beinge tbrom gu lar a gblinn, 
Lannan reùbaidh 's gach glàic, 
'S am facal còmbraig bas gun iochd. 56 NA GAEDHEIL. 

Cliunnaic mi air lorn na faiche, 
'San earradh flinch le braon na moiche, 
'Na'n staing dhion's a bhealach chumhann, 
Fir dhìreacli àrd nam broilleach leathan, 
Meirghe na h-Alba sgaoilte, 
Suaitbclieantas a Mòrachd aòsd', 
Osceann reang na milidh uaibhreacb, 
Ga'n stuigeadh gu toiteal a bhualaidh, 
Cha b'ion-air-eigin ach toil, 
An fhuil ard gun tioma ri uchd goil, 
A bhrosnachadh gu h-euchd an sinnsear, 
So an sgeul mar a dhinnseadb. Bhrùchd a marc sbluagh an coinneamh, 

Na'n Gaedbeal na'n cois 's iad annamh, 

Deicb ma'n aon air an aodann, 

'S gun cbul-taic ach gleachd 'na'n aonar, 

Cliu nach teirig do na gaisgich, 

Mar lasair dheirg a' àmhuinn loisgich, 

O fheadain gborm nan cuilbheir cinnteach, 

Cbunnaic mi na caoirean teinnteacb, 

An gleann ? na bliuidealaich strianach, 

Mar bhruaillein doireann 's an iarmailt, 57 Na dealan-ghobhlach a' sputadh, 
A' bolg neoil na' fillean dubhlaidh, 
Cuimhneaclian buaidh a's gabhaidh, 
Air Albin ghaoil 's air clannaibh Ghaidheal. 
A dhearbh iad an sud a dhain'eoin, 
'Nuair fhuair iad mar fhad an lannan 
Chuala mi sgread nan làn cheann Ileach, 
Ga'n tarruing a truaillean riomhach, 
Stad an teine 's thoisich spealtadh, 
Marcaichean gnu ga'n sgoltadh, 
Luiricliean sligneach nan alt, 
A bruansgail le beumaibh neart, 
Conspuinn na'm a Breacan an Eileadh." 
A dhion a chòir 's a cheannsaich eàcoir, 
Fo iuil a cheannaird do-chiosaicht' 
Cailein Caimbeal mac an Ilich. 
'S cian sgaoil teach do chliu a nochd, 
A lamh dheas na' miltean feachd, 
Ghrios mi Fionn' le Mac an Lùin, 
A bhi ri d' thaobh an gaoir nan guin, 
'JSTuair bhuail thu'm builsgein a ghabhaidh, 
Sheas thu 'd chliu do t'ainm 's do d' Bhan- 
Sheas thu 't-uamhas do d'namhaid [righ'n, 
Thug thu buaidh' us sguab thu 'n arach. RAKN CRUIMEACHADH COMUM MM FIAM; 

Ann an Glascho: air a cheud latha de'n Bhliadhna 1858. Sonas us' meas, mar a dhiarrainn ; 

Do Chomunn anmadail, nam Fiaxmtan; 

O'n tir thuathach, cbluaineach bheannach; 

Garbh chrioclian, nan creachan corrach, 

Aisridh chas, nan dian shruth steallach : 

Caill spionndach, nan allt easach linneach. 

'S iongantach, eagsamhuil, aluin: 

T' aodann stucach, ghlinn us' Lairig, 

'S an cuan mu'd chladach a' gairich, 

Cluinnear nuallan, stuadhan saile, 

Le toirm gun chrioch ; ri d' thir a' barcadh ; 

A mhathair laoch, as'uaigh gach namhaid : 

A dhfheuch ri d'skaors' a chuir an cunnart, 

Le gairge, le mirun, na le ainneart : 

A Bhan-rigk'n nan riogh'chd, is aird urram; 

A sheinn na Baird ; le buaidh eliaithream : 59 'S a tha' nis do mhic: rathail laochail, 
A' dion, mar urram nach caochail, 
Canain us' culaidh; Fhiann 's an cuimhne 
'S mar a sine, 's ann is doimhne; 
A f hreumhaicheas ; an aigneadh Ghaedheal, 
Na' ni, 's na theirear, aig gach conihail : 
'S an cruinnich, armuinn de' gach Fine, 
'An caidreamh brath'reil: Seadh an coinne. 

Thig Alpeinich shean. Freumh ar Righ'rean, 
Us Stiubhartaich f hlathail ; de'm fior-f huil 
Domhnullaich ain-theasach sar-fhir 
eileinean cuain 's o mhor-thir. 
Clann Lachainn treun uasal rioghail : 
Taisgeach mhuirneachfoghlum Ghaedheal. 

Duibhnicli gaisgeil stolda, cinnteach, 
'S Frisealaich, na h-innsgin theinnteach: 
Cam'ronaich chruaidh nan euchd minic, 
A choisin cliu bhuan nach teirig. 
Clann Ghriogair chatharra nan comhrag, 
'S miorbhuil teasruiginn, na's beo dhibh : 
Uaill gach Fine, cliu bhur cruadail, 
Dhubhlanaich sibh sgrios 's bha buaidh leibh. GO Clann Laomainainmeil, le'n reachd sonruicht' 
u Na brist gealladh 's na guidh namhaid." 

Leatbanaich uaibhreach, dian smaclidail ; 
Dhearbh sibh riamh, bhur gaisge riochdail. 
Claim an Aba; cogach staitail, 
Fir mlior dheachdair, mhodhail uiseil : 
linn nam Fiann 'an teug-bhoil lannan, 
'S gann a thainig, bhur comh-ionnan, 
Clann Neachtain; o Leitir Cholg-Fhinn, 
Cha' n'eil Fine 'sine 'an Albin, 
Deanachadh, laochail, 's beagan bruidhne, 
Buaidhean urramach bhur cuimhne. 

Clann Donnachaidh armuinn nan Ian ruisgte, 
'S ioghnadh bhur Seanachas do na dheisd e, 
Bhur Meirghe gun choimheas f hathast ; 
Cha'n fhaeas riamh 's cha dtig a rithist; 
A'm bratach treubh, na Fine eile : 
Columan, us' Beithir nimhe, 
Riochd sgrios; 's teachdaire neamhaidh 
Urras gaoil, us' diogh'ltas gabhaidh. 
Clann Choinnich ailleal, toirteil, treubhach, 
Lasgarra, fiall, cuirteil treorach, 61 Neartmhor mar' bha'n cail 'san inntinn; 
Teisteas a blia sibh riamh a' toilltinn. 
Clann Ionmhuin iochdmor, buadhach dileas, 
Thug feartan duibh tuigs' ard mar dhuthchas, 
Suinn chalma, reacbdmhor o f hreumh Ghri- 
Ionmhuinn, gach am a'freagair: [ogair, 

Sibh ainm na seirc. Uaill 'ur brath' rean, 
'S gach ait 'am bheil sibh : fo na speuran. 

Aon fhacal do dh-uaislean a chomuinn, 
'S a cheolraidh a' briodal a leannain, 
Cha mhearachd dhuibh ; na sgeul gun sireadh 
Ged' tha roinn a Bhaird gu deireadh. 
Eisdibh : seirm pongan dhos ; 
'S tartaraich aon cheumach chas, 
Farum triall, Siol Chuinn a' teachd : 
Sgeul a dhinnseas mic bhur mac ; [hail, 
Cuimhn' 'ur comhail, 's teachd Chlann Dug- 
Gu cuirm ghreadhnach: coisri' Ghaedheal. 

Foirm Piob-mhor, a 7 reubadh Aeir, 
Reang laoch, a' freagairt le comh-fhoghar, 
Lannan tairngt' 'an laimh gach curaidh ; 
Sliochd crodha, nan Sonn airidh ; 62 O'n dflmair sinn canain gun choimeas, 
'S a cliliu a's ard* a bha na bhitheas; [dean: 
'S ar n' earradh buadhach; oillt ar naimh'- 
Fo'n aithnich gach sluagli, Gaedheil Albin ; 
Air feadh gach riogh'chd, air fad na Cruinne : 
'S a leanas ruinn mur fannaich sinne. SUISDE CHONAIN. Latha' bha seanachaidh nan cnoc, 

A' siubhal airdean us' ghlac, 

Garblach bheanntan us' shlochd, 

Gun chuimhn air math na air lochd, 

Cha dfhàg e Caibeal earn na carragh, 

Eadar Dunsuinn 'sann Roinn Ghallach, 

Air leitir air leana na air staca, 

Nach do sgriob e leis' na phoca, 

B'e sud cual na' miltean seorsa, 

'Bh' air dronnag a chrubaich neonaich, 

'S e seinn piòbaireaclid Mhic Mhath, 

Gheibh mi na chi' c Thoir dhomh thoir dhomh, ' 

bheinn gu magh 's o shrath gu h-aonach, 

Air feadh charn us' uamlian frogach, 

7 An doimhneachd ghleann us' cladhach cuain 

Ag iarraidh airneis nam Fiann, 

Bu choingeis leis greimiche na ladar, 

Criadhar, budhal, mias, na meadar, 64 Clobha bior-teallaich na slabhraidh, 
Eallag, Cruisgein, na Crann aimhreidh, 
Gearmuaire fàiriche na Crògan, 
Suisde Ballsa na Corr-shùgan, 
Cliabh-spidrich Corran na Sgian-bharrain, 
Cas-chrom carn-slaodaidh na Curran, 
Bior-glantachain Caibe na Greallag, 
Na fiodhrach crainn o 'bhonn gu corrag, 
Pleadhag Màtag na Cnotag, 
Lair-chaibe Torra-sgian na Caiteag, 
Na'n saoilte gu'm fac iad Fionn, 
Bhiodh sud aig Cronian nan rann. 
Coma latba de' na laithean, 
A shuidh e' toa'irt fois da 7 lùighean, 
Chunnaic e tball air bearradh, 
An cumhradh a bha e riamh a' sireadh, 
Ars easan ris fhe', 

Gacb fear is fhearr'an cinnseal gnothuich. 
Us' mac na socbaraich g'a' mhithich, 
Bitbidh fear diuid gun ni gun f honn, 
Lamb m'a chul cinn na tha'nn, 
Bitbidh so learn dhacbaidh airmo dhruim, 
Latba mo rath " bun na cuise," 
Storas nach dfhuair duin' 'an al so, 65 Luchairt Mine Cumhail 's na' h-innte, 
" Mis 's mi f he' V 's gun tuilleadh cainnte^ 
Spiod e'n graid' amach air sgroig, 
A poca bann an èilidh bhig, 
Beann biorach buadhach Mhic Alpein, 
Paruic nan cliar cliamhain Oisein, 
Thoisich e gu làmhar sunntach, 
Ealamh gleusta suileach cinnteach, 
A' gabhail cunntas 's 'n àirichd, 
Gun suil ri cocaid na ri tòrachd, 
Gus an cual e starum chas, 
A' tighin gu suigeartach clis, 
"Failte fear fuath 'a meadhon fèisde," 
Conan a' coinealachadh a shuisde 
'S e' trog-bhoil a suas am bruthach, 
Gu 'n deanadh easan grabadh gnothuich 
'S b'ionnan a thachair mar a thuirt, 
Gun fhuireach ri' gabhail na ri to'airt, 
Thilgeadh a mhàiled ri talamh, 
Sgeul nan creach mairg na coinneamh, 
'S amach bha 'n crubach leis an leathad, 
Gun amharc air cas-cheum na frith r'ad, 
Thug e troimh gach lod us easga, 
Feur-lochan leoig us' beul uisge, 

E 66 Gus an dfhuair e'n cuil nan cèirsach,* 
An taobh si mas do dh-Artt 'an ceann na 
griosach. 

* Carles. MOCHEIKIGH FHINN. Tha coig ceud deug us' deich tri fichead, 

'S da bhliadn' eil air dol seachad, 

On a chaidil Fionn 'na airm chois'eart, 

'Na leaba sheilg air bruachan Dochairt* 

An la' roimhe 'nuair' dliuisg e gu moch 

Dhèirich e 's dhamhairc e' mach, 

Ghlaoidh e air Oisein is air Goll, 

Cha d'fhreagair aon bha'n Fheinn air cliall, 

Ghrad thug e as ris a bheinn, 

Ag iarraidh Aonghas Chill-Fhinn, 

Cha do dhirich e fad 7 an t'uchd, 

'Nuair' chunnaic e' lamh dheas a* teachd, 

Us' eallach a dhrom' air a mhuin, 

De' gach ioghnadh' bha o shean, 

Sgiath Churaich 7 s clogad Mhànuis, 

Cuigeal us Fearsaid Eainhair Aluin, 

Sleagh Dhiarmad 's Crios-muineal Bhran, 

Crann-arm Fhinn us' Mac an Luin, 

* Abhainn Dochairt lainh ri cill Fhinn 'am Bragh'd Alba, fi8 Dearbh flireumlian fior Chraobb Loduinn, 

Breacan Oscair 's bogha Threin-mhoir, 

? S Bratacli seachd cathan na Feinne, 

*S mar sin' sios ma \s fior am Filidh, 

A chuireadh na' rann moran tuilleadh, 

Mur bitheadh Mac an Aba, 

Mur b'àbhaist a labliairt gu modhail duineil 

stàitail. 
Le cead bliur Mòraclid a Mhic Cumhail, 
Ciod a b'aill leibli 's moch ur' siubhaL 

Stad a laochain arsa Fionn, 

Gus an roinn mi oirbh na tha'nn, 

So dhuitsa mo cbrios us' Mac an Luin* 

Mo clirann-arm 's crios-muineil Bhran, 

SleagliMhicoDuibhn' do Chailein Ghrianaig, 

Sgiath Churaich do dh-Artt dileas fialaidh, 

Breacan Oscair ? s biodag Fhaolain, 

Do Dhomhnull nan corn an ceann-feadhna, 

Sin duibh mo dhileab Beannacbd buan leibfa, 

'S gbrad sparr e' n Chun air Ceeag Uaine. 

* Ainm Claidheamh Fhinn. 'S iad na rannan so' leanas ceud oidhirp an ughdaìr, 
'.Nuair abha e na bhalachan a' gleidheadh cruidh, aig 
Iain Mac a Bhrinthain tuathanach measail, ann an Losaid 
na Kanna an lie, bha 'm, Buachaille 's an am dluth air 
ceitheir bliadhna deug, de' dh-aois b'e Donnachadh a tha 
'n so air ainnieachadh, mac mor an tuathanaich. BEAN. 

Thus' a Bhran mo chuilein boidheach, 
Tha thu laoghach spòrsail suairc, 
Cha bhi thu tabhann ri daoine, 
Na cuir nan caorach aims an ruaig, 
Cha dteid thu' nunn air Dun-ghàirseig, 
A dhol 'ga ? n sgànradh feadh nam bruach, 
Cha Vionnan is Collie Iain, 
Dhith e' shaith dhiubh iomadh uair. 

Tha thu leumneach luth'or, 
Mireagach surdail 's thu luath, 
Bheir mi roinn duit de 'na gheibh, 
'S cumaidh tu na bodaich bhuam, 70 'Nuair a thìg an Sac bàn 's a Chàointeach, 
\S na tha'n Gleann Mac Ao dhiubh'nuas, 
Bheir iad Donnachadh do 'n Bhruth leo, 
Gleidh thus' Uilleam 's glieibh thu duais. 

Theid mi do ■ n lodan a m' fhalcadh, 
'S bithidh a ghlaisrig air bhruaich, 
'S nuair a ghlaodhas mi " cul chas" riut, 
Cha' bhi an tath-sealladh dh'i shuas, 
Bithidh mi 7 n sin a seinn an fheadain, 
'S tusa beiceis m' an cuairt, 
'S tu ag amharc an d-toir mi cead duit, 
A sgrogadh speirean an daimh ruaidh. 

Cha'n iarr thu snaoisein na Tombaca, 
Cha bhrist thu glas 's cha bhi thu'g ol, 
'S fhearr leat a bhi' ruith nam feitheid, 
'S bhi learns' a' gleidheadh nam bò, 
Seasaidh tu air Creag an f hithich, 
A dh-fhaicinn am bi mis a 'd choir, 
'Nuair' bhith's an Fheannag 's na speuran, 
A' magadh ort le bèul nan gròc, 

Bheir mise dhuit teisteas sgriobhta, 
Thu 'bhi dileas air mo chul, 71 'S nach innis thu gu 'm bi mi' cadal, 

Na' 'g iarraidh nead air an Dun, 

Tha thu sleamhain dubh 's do chluasag, 

A lubadh anuas m'ad' shuil, 

'S adhain'eoin na their luchd an tuaileis, 

'S companach duin' uasail thu. ORAN DO DHOMHNULL MAC DHIARMAID, 

GILLE OG ILEACH. A Dliomhnuill oig gu'm faic sinn slàn thu, 
Beannachd bhuainn gu luath le f àilte, 
Gheibh thu craobh-sheanachais do shinnsear 
O slieachduinn na dile mar 'dhfhas iad. 
A Dhomhnuill oig, &c* 

Bha mi ? n so a'm' chreòlain chrubach, 
Uair air leaba 7 s uair air urlar, 
'Nuair' chuala mi fear sgairteil lùth'or, 
A' teachd le cabhaig dluth 7 s e ? g radhtin, 
A Dhomhnuill oig, &c. 

An ami an so 'tha Mac Dhun-Leibhe, 
Cha'n'eil latha tha mi 'g eiridh, 
Gun litir o fhear na o the dha, 
? S iongantach learn fhe' na tha diubh. 
A Dhomhnuill oig, &c. 73 Tha cuid diubh a' Maninn 's a' Eirin, 
Cuid a' Sasghun 's a' Duneidin, 
Le gearradh arm gach fir 's a sheula, 
'S bithidh aon o Dhubh-sleibh dha' maireach. 
A Dhomhnuill oig, &c. 

Cha d' aithnich mi'n lamh-sgriobhaidh ghasta 
Gus an d'fhosgail mi'n seula naisgte, 
'Nuair' chunnaic mi'n Gàedheal a phaisg i, 
Thoisich na facail so ri tàthadh. 

A Dhomhnuill oig, &c. 

Leugh mi' mach i gun iarraidh, 
'S bu mhodhail snasmhor a briath'ran, 
Nuair' rainig mi Domhnull Mac Dhiarmaid, 
Dhfhalbh m' iargain 's rinn mi gàire. 
A Dhomhnuill oig, &c. 

Thuirt bean an tighe 's mairig a shòradh, 
Cuir an t-seanachais an ordugh, 
Thoir tus us' deireadh an sgeoil da, 
'S iomraiteach am pòr o'n dfhas e. 

A Dhomhnuill oig, &c. 74 So a dhuine tog do inhisneach, 
'S cruaidh an cuibhreach nach gabh bristeadh 
'S cuis olc nach fhacas ni 's miosa, 
Cha deanadas neo-ghlic a chraidh thu. 
A Dhomhnuill oig, &c. 

Ged' tha thu leasganach crubach, 
Chunnaic mis' thu dana lùth'or, 
Tha mi mar' bha o thus duit, 
'S is laidir ar cura nach fàilnich. 

A Dhomhnuill oig, &c. 

Toisich gabh an dail an Fhrancaich, 
'S mar leughas tu eadar-theangaich, 
Cha chost an duais-sgriobhaidh plane dhuit, 
Foghnaidh dhomhsa rann mar chach bhuait. 
A Dhomhnuill oig, &c. 

Gabhaidh mise Wynton foghlumt', 
Chi sinn an dean iad cordadh, 
? S theid Mac Dhiarmaid a thorachd, 
Gun bun na craobh 's is leoir a h-àilleachd. 
A Dhomhnuill oig. &c. 75 Dhfhosgail i bòsdan glàiste, 
'S am bheil seorsachan 'an tasgaidh, 
Fhuair i it 'a gheoidh ghlais ann^ 
'S chaidh i air thapadh mar b' àbhaist. 
A Dhomlinuill oig, &c. 

Thug i'n t-seircag sgaiteacli lìobhaidh, 
A' truaill bheag nan orachd rìomhach, 
A bha coig linntean aig a sinnsf hir, 
'An gleann tiorail fad o'n t-sàile. 

A Dhomhnuill oig, &c. 

Ghearr i gu sgeannail seòlta, 
An it o' barr m'a leth oìrlich, 
Le sgoltadh cho caol ri ròineag, 
Guibein glan 'bu bhòidh'ch a thairr'neadh. 
A Dhomhnuill oig, &c. 

Na cruthanan maiseach neònach, 

? Ri taobh a chei? an deagh òrdugh, 

Na 'n sreatban snasmhor direach doigheil, 

M' eibhneas sònruicht' an làmh ud. 

A Dhombnuill oig, &c. 76 CRAOBH SHEANACHAIS CHLANN DI ARM AID- UlLLEAM CaIMBEAL AN TRIATH AORACH. MDCCCLVI. 

Mac Iain, 

Mac Iain, 

Mac Iain, 

Mac Ghilleaspuic, 

Mac Ghilleaspuic, 

Mac Ghilleaspuic, 

Mac Ghilleaspuic, 

Mac Chailein, 

Mac Ghilleaspuic, 

Mac Chailein, 

Mac Chailein, 

Mac Chailein, 

Mac Ghilleaspuic, 

Mac Neill, 

Mac Chaileinmhoir, 

Mac Dhonachaidh, 

Mac Ghilleaspuic, 

Mac Chailein, 

Mac Ghilleaspuic, 

Mac Ghilleaspuic, 

Mac Phol, 

Mac Dhonachaidh-an-aigh, 

Mac Neillmhoir, 

Mac Mheirbimhoir, 

Mac Eoghain Riabhaich, 

Mac Raoine Ghairbh, 

Mac Dhiarmaid, 

Mac Duibhne, 77 Mac Chatha Fanan, 
Mac Cholla Meann, 
Mac Eocbaidb Dubblein,* 
Fiacbadb Sreabbthuine, 
Facba-Airgeacb, 
Cairbre-Liffeacbair, 
Eocbaidb -Gunait, 
Cormaic-Ulfada, 
Feargbas-Dubb -f biaclacb, 
Lugbaidb-Mac Conn, 
Airtt-Aonfbir, 
Conar Mac Conn, 

CONNCEUD CHATEIACH, 

Cathaire-mor, 

Feidblimbidb-Eeaebtmbor, 

Tuatbal Teacbtmbor, 

Eilim Mac Conracb, 

Cairbre Ceann-Cait, 

Fiacbadh-Fionoluidh , 

Fiacb-Fion Mac Daire, 

Fearaidhacb - Fionfacbtnacb, 

Crioman-Niatbnar,t 

Conar-Abbraidb-ruadb,J 

Lugbaidb-Eiabdbearg, 

Fineambnas, 

Conar Mac Eidirsgeoil, 

Nuadba-Neacbt, 

Eidir-sgeoil, 

Eocbaidb- Aireamb, 

Finn Mac Filocba, 

FinlocbaMac Eoighnein-Euadb Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigh 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
Eigb 
? Eigb Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. 
Eirin. * Bha o'n duine so tlhiubh air an ais na'n Righrean Eirin mar i 
leanas faic gu h-ard. 
f- Air uairaibh Criomthan. |a,m. 4000. 78 

Easamhuin Eamhna,* Eigh Eirin. 
Blachta Mac Lablira Luirc, Eigh Eirin. 

Lablira-Luirc, Eigh Eirin. 

Eochaidh-Feidhlioch, Bigh Eirin. 

Fachtna Fathach, Eigh Eirin. 

Duach Dalta,t Eigh Eirin. 

Conall-Claireinach, Eigh Eirin. 

Lugliaidh Luaghne, Eigh Eirin. 

Breisal,J Eigh Eirin. 

Lonadhmhair,§ Eigh Eirin. 

Euairidh Mor, Eigh Eirin. 

Euairidh Sitridh, Eigh Eirin. 

Criomthancosgrach, Eigh Eirin. 

Eandaigneach, Eigh Eirin. 

Niadhseadhmhuin, Eigh Eirin. 

Conallcallamhrach, Eigh Eirin. 

Aonghastuirmheach, Eigh Eirin. 

Fearghasfortmhuill, Eigh Eirin. 

Eochaidhfoltleathan, Eigh Eirin. 

Àdniharfoltcaoin, Eigh Eirin. 

Oillioiy Eigh Eirin. 

Fearcorb, Eigh Eirin. 

Conta,1T Eigh Eirin. 

Aonghasollomh, Eigh Eirin. 

Modhcorb,** Eigh Eirin. 

Meilge,tt Eigh Eirin. 

Labhraloinsgeach, Eigh Eirin. 

Cobhtachgadbreagh, Eigh Eirin. 

Laoghaire Lore, Eigh Eirin. 

Bad-chudh, Eigh Eirin. 

Ugaine Mor, Eigh Eirin. 

* Mac Labhra-Luirc. f Air uairabh Duach-Dalta-Deaghadh. 

\ Breisal-Ro-dhiabh. § Mac Niasain. || Casf hiaclach. 

^ Mac iaran Glo fathach. ** Mac Cobhtach-Caomh. 

f f Mac Cobhtach-Gaol-breagh. 79 Eochaidhbuadhaig, Righ Eirin. 

Keachd-taice,* Kigh Eirin. 

Machadhmungruadh, High. Eirin. 
Conbaothmacfiontain, • Eigh Eirin. 

Diothorba,t High Eirin. 

Aodh ruadh, Righ Eirin. 

Lughaidh-Laigh, Eigh Eirin. 

Duach Laighrach, Righ Eirin. 

Sior Lamh, Righ Eirin. 

Seaman Breac, Righ Eirin. 

Seadhna Ionaraice, Eigh Eirin. 

Fionn Mac Bratha, Righ Eirin. 

Eochaidh Ap-thach, Eigh Eirin. 

Nuadh Fionn-Fail, Righ Eirin. 

Airt imleach, Eigh Eirin. 
Giallachadh Mac Olchaoin, Righ Eirin. 

Eithna Mac Rotheachta, Righ Eirin. 

Aillin Mac Rotheachta, Righ Eirin. 
Siorna Saoghalach Mac Dein, Righ Eirin. 

Dein Mac Rotheachta, Righ Eirin. 

OiUioU Mac Slanoll, Righ Eirin. 

Beam Gall, Righ Eirin. 

Fiachadh Mac Fionachta, Righ Eirin. 

Geide-Oll-gothach, Righ Eirin. 

Slan Oil, Righ Eirin. 

Fionachta, Righ Eirin. 

Ollam Fodhla, Righ Eirin. 

Aild-dearg oidh, Righ Eirin. 

Muin-cean-choin, Righ Eirin. 

Fiachadh Fan-gothach, Righ Eirin. 

Rathcuachain, Righ Eirin. 

Maoin Mac Aonghuis, J Righ Eirin. 

* Corr uair Reachd-taice-Righ-dearg, f Mac Diomain. 
| OUmuchach. 80 Eothcachta Mac Maoin, Eigh Eirin. 

Eadan Airgtheach, Eigh Eirin. 

Aonghas-Ollmlmchach, Rigli Eirin. 

Eochaidh Mumha, Eigh Eirin. 

Fiachadh Labhruine, Eigh Eirin, 

Smior Guil, Eigh Eirin. 

Ean-bothadli, Eigh Eirin. 

Eochaidh Faobharglas, Eigh Eirin. 

Cearmna, Eigh Eirin. 

Eochaidh-Fadsgothach, Eigh Eirin. 

Tighear-mhais, Eigh Eirin. 

Follain, Eigh Eirin. 

Conn-maol, Eigh Eirin. 

Eiriall, Eigh Eirin. 

Irial-Faidh, Eigh Eirin. 

Earmon Mac Eigh Eirin. 

MlLEAG ESPAINE CeUD,* ElGH EiRIN * Extracted from Count 0' Kelly's Essay and other Milesian 
records. OKAN DO AETT MAC LACHAINN, 

duin' uasal EARRA-GHAEDHEALACH. FONN. 

Slàinte bhuan do Artt Mac Lachainn, 
Cuimhneachan do'n uasal gliast ud ; 
Togaibh cliu le fonn na sèist, 
'S cha'n innisgbrèig ach sgeula ceart e. 

Dh-fheudainn labhairt a'm' òran, 
Air uaislean 's air ursannan còraig; 
Air Teallsanaich 's air àrd lnchd-f oghlum : 
'S ann do'n t-seòrs' ud Artt Mac Lachainn. 

Slain te, &c. 

An Cill-a-Bhrid' Earra-Ghàidheal, 
Gheibhear craobli-sbeanachaise na bha dhibli ; 
A's ged a mhill sgrioblom an fhàrdach, 
Gun taingdh'i dlifhàgadh Artt Mac Lachainn. 

Slàinte, &c. 82 Fhir òig a thig a' tlr nan Ard-bheann, 
Air t'aineoil 's tu gun ni gun chairdean; 
Ma tha tli u saor de' mhi-mheas tàireil : 
Gheibli tbu bàigb o Artt Mac Lacbainn. 

Slàinte, &c. 

Ma's duin'uasal tbu d'ar-righribh, 
Macanta, suairce, dileas; 
A ghleidh an rath'd àrd le firinn; 
Lean tbu direacb Artt Mae Lacbainn. 

Slain te, &c. 

Ma's duin' thu le stiuradh nàduir, 
Tha'n comainn na tuigs' a dh-f has leat ; 
A's tbu guidbe gu'm faigh tbu do Ian d'i, 
Ruig do bhràthair Artt Mac Lacbainn. 

Slàinte, &c. 

Ma's fear thu, le beusan stòld', [chuis; 

A dh-fhogair gruaim 'sa dh-f huathaich mòr- 
'Sa bhristeas gun fbiamh giall an fhoirneart, 
Tha do dhoigh aig Artt Mac Lachainn. 

Slàinte, &c. 83 'Nuair chaidh sliochd nam Fiann an òrdugh. 
A ghleidheadh cuinihne Bàrd Bheinn-Dor- 
B'e tus a's deireadh an còmhraidh, [ain, 

'S cliu d'ar còmhail Artt Mac Lachainn. 

Slàinte, &c. 

Mairidh a chuimhne fad' an deigh so, 
An dion-seanachais nan linn a dh'èireas; 
'S gach fear a' feoraich d'a ceil' 
An cual thu sgeul air Artt Mac Lachainn. 

Slàinte, &c. 

Bithidh iomradh àrd ort, le deagh dhùrachd, 
Aig Gràidheil 'n uair bhith's tu' d' smurach; 
'S e'n gaol a thug thuriamh do d'dhùthaich. 
A dh-fhàgas ur dhoibh Artt Mac Lachainn. 

Slàinte, &c. COMHRADH MAR GDM BIODH E EADER 

MNTIGHEARN' ELLERSLIE AGUS THOMAS LEARMONT, 

Nuair a theich Uiuleam Wallace an deigh dha Seilbie 
a mharbhadh. BANTIGHEARNA. 

O amhgbair c'ait an stad, 

Do bkuillean goirt, 

Na'n dtig crioch air àr nan deùr, 

Na c'uin a thogas t' uallach, 

Dhinn us 7 diobradh lèir, 

O thus' a High na gloir, 

O'n dfhuair sinn bith, 

Gleidh na dhfhuirich beo, 

Nacb leoir na thuit, 

Mar iobairt cbasgraidh, 

Do 'namhaid borb nach sguir, 

A thòrachd mo mhic ghaoil, 

Air faondradb feadb choilltean fàs, 

'S 'am frògan uaigneach bheann, 85 'S a theachd an tìr, 

De' f haobh nam bruiclean allt, 

Na luibhean searbh na frìdh, 

'S nach eòil domh 'm bheil e tinn, 

Na slàn na theagamh marbh le dith, 

'S nach cluinn mi tulleadh, 

C'ait an tuit e'n lamh an eig, 

'S na naimhdean fuileach, 

Air a thoir a dhf heudas teachd 'na dhail, 

'Nuair' dhfhailnicheas a threoir, 

'S e fann 's nach aobhar eagail, 

Do na daoidh a lamh na lann, 

Nach do thuit mo choimpir uasal treun, 

Athair reubt' le iomadh lot, 

Fo shleaghan bas'or Ghall, 

'S ar mac gun deò ri' thaobh, 

'An cath mo chreach, 

A thug iad uam araon. 

O Uile chumhachd da'n leir gach ni, 
'Thug t-ainm gloirmhor do gach àl, 
Mar Athair gaoil us' sith, 
Dean furtachd air mo chàs, 
A Righ nan Righ. 86 THOMAS. Co'r son a tha thu' caoidh, 
S nacli eil 'an so ach seal, 
Mar bhoinn' an doin^m' a chuain, 
Tha ùin' an duin' a bhos, 
'An coimeas ris a bhith gun chrioch, 
A bheir caochladh beatha dhuinn, 
7 An Riogh'chd na bith-bhuantachd, 
Far am faigh sinn gràs gu gràs, 
Us' gloir gu gloir, 
Gu siorruidh a' fàs ? s a fàs, 
NTs mo 's ni's mo, 
7 An eolas gaoil us' sith, 
An Ti da'ni buin gach cliu, 
A ta 'gar smachdachadh an diugh, 
Mar chinneach ciontach, 
Nach do lean a ghuth, 
Ged' shaor e sinn co trie, 
O'r naimlidean laidir fiat, 
A bha fad air tith ar sgrios, 
Nach dfhuair an toil mar 'dhiarr, 
Us bheir e' rithist air a h-ais, 
An t-saors' a thugadh bhuainn, 87 

Èi cinnteach thig an là, 

>S am faigh sinn fois mar 'fhuair. 

Co'r son a tha thu a' caoidh? 
'S do bhron co trom, 
A'n e do mhac 'bhi 'mach, 
Fo mheachain choill us' bheann. 
Gun fhurtachd ach a shaors', 
A chridhe treun 's a lann. 

Co'r son a tha thu a' caoidh ? 

Ged 'tha e' nis 'an càs, 

Us rolla Freasdail duint', 

Bi cinnteach thig an la, 

'S am faicear dgh nam fear, 

A triall le greadhnachas nan Clann, 

Gu h-iomairt chruaidh nan lann, 

Bi cinnteach thig an la, 

'S an cluinnear anns gach tir, 

Us' mairidh gu la 'bhràth, 

Air feadh gach linn 'ga luaidh, 

A ghibt a f huair do mhac, 

Nach ceannaich or na luach, 

A chuir gu Cinneach claoidht, 88 Fo amhghar sgiurs gun iochd, 

Nam borb 'bha riamli ri lochd, 

Co'r son a tha thu' caoidh, 

Tha 'n latha tarruing dluth, 

'S an tionndaidh smachd a bhàis, 

Air cinn nam foirneartach gun bhàigh. 

Co'r son a tha thu' caoidh y 
Bi cinnteach thig an la, 
'S am faicear Albin saor, 
A dhain'eoin fuath us' treis', 
Na chuir i 'n amhghar geur, 
'S a tha fhathast to'airt fuath y 
Do mhac rath nam buadh. 

Co'r son a tha thu' caoidh, 

O's garbh a dhiogh'lar fàth, 

Do bhroin a bhean, 

Bi cinnteach thig an la, 

'S an sgoilt an stàilin glas, 

Goillean na' mugach allt, 

'S an gialan a spreadadh air feur, 

Le deannal nan cruadh lann bèurr. 89 Co'r son a tha thu' caoidh, 

Faic drillsein dearg air barr gach sleibh, 

'S crois Tara 'ruith, 

A' tional nam fear mor, 

Connspuinn euchdach nan cas dearg, 

Neart mhar Leoghanaibh fridh, 

Fo bhrataichean iomadh dathach gu buaidh, 

A tho'airt air ais duinn, 

Na tha bhuainn, sonas us' sith. FAILTE MHAIEI NIC NEACHTAIN, 

BEAN UASAL ANN AN GLASCHO. Sgeul a dhfhagas mi do chàch, 

Cuimhneachan na tha 's mar 'fhuair, 

Mi'n te mhaiseach is fhearr gnè, 

Mathair mhac us ceil 'an fhir mhoir, 

M' an cualas' na ait, 

Ri guaillin an t-sean laoich, 

Air fireach nam boid.^ 

Is ioghnadh ordugh gach ni, 

'An oibir an Tf thug o shean, 

Mar choimpire do'n duine 'na fheum, 

Roinn deth fein da'n goirear bean, 

Saoileam nach fiaradh o'n choir, 

Ged a shonruich mise 'na' measg, 

Aon le subhailcean àrd, 

Nach h-urrainn mi 'n trath s' a mheas. 

* Faic cuimhneachan Bhragh'd Alba. 91 Beannachd dhuit annsachd na seirc, 

Stolda daonnachdail ciuin, 

'S trie thu 'furtachd na h-airc, 

Le gean us' le toil t'fhear ruin, 

'S barrant air sonas gun chrioch, 

Macantachd dilseachd us' truas, 

Us' tuigse tliar moran beo, 

A f huair thu mar thiodhlachd gu feum, 

Nan ainnis fo leon. 

Leanaidh sud riut fad do rè, 

Guidhe nam feumach 's deagh-ghean chàich, 

'S tha 'n gealladh gu 'n ruig e do shliochd, 

'S nach dichuimhnich cura nam bochd, 

Luchd teanachdais nan dibleacb fann, 

A bhith's 'na Dhia 's na sgiath, 

Dhoibh sud 's da 'n clann. 

Beannachd us' failte 'na dheigh, 
Gu ceil' an fhir chalma dheas, 
Us' duthchas duibh araon da Dhun, 
Olla na muirn us' da Eamh, 
'S bithidh mise 's an Tur, 
Dha'm buin mi fhè. 

UILLEAM MAC DHUN-LEIBH, 

AM BARD. BANN DO EOGHAN MAC CUIEEICH, 

Fear teagaisg Gaelic ami am Baile Ath Cliath A dliuin' uasail fhoglilumt mhuirnich, 
Ged' bha mo cheolradh 's an smùraich, 
Corr us' fichead bliadhna dhuisg i, 
'Nuair chual i ainm an fhir chliuitich. 
Eoghan gu buaidh. 

Eirin uaine tog do cheann, 
7 S na bi ni ? s mo fo ghlasaibh teann, 
Do chainnt oirdheirc oil do d' chlann, 
A thogas cliu le gloir neo-fhann, 

Air Eoghan gu buaidh. 

Canain aosda chlanna Milidh, 
A bha'nns an i>saoghal riamh 's nach dibir, 
Cha' chuir gànlas nàmhaid' sios i, 
'S i' nis 'an làmhan a fear didein. 
Eoghan gu buaidh. 93 Canain àigh nam buadhan oirdheirc, 
A b' fharsuing cliu air feadh na Eorpa, 
Bithidh i fhathast mar a thòisich, 
Osceann gach cainnt na h-iuchair eolais. 
Aig Eoghan gu buaidh. 

Tha tir nam beann 's nan tuil 'an gaol ort, 
Sean Albin chruaidh na' Morachd aosda, 
'Toirt furan duit le làmhan sgaoilte, 
A dhain' eoin co' their nach fàod i. 
Eoighain gu buaidh. 

Cha Chrois-Tara na Rosg-catha, 
Cha gaoir bais 'an gabhadh chlaidhean, 
Ach comhradh soluis nam flaithean, 
A tha 'an Innis PhaiP na'n luidhe- 

'Tha'ig Eoghan gu buaidh. 

Tha laoieh nam Breacan a' cuir f àilt ort, 
Le fuaim stuic 's le caithream clarsaich, 
A' labhairt riut a nunn thar saile, 
Le seirc fuil uaibhreach nan Gaedheal. 
Eoighain gu buaidh. 94 S eoil doibli Seanachas na h-Eirean, 
Anns na linnibh cian a threig sinn, 
'S ni iad gu deonach a leughadh, 
'Nuair 'tliig i o mheoir a clileirich. 
Eoglian gu buaidh. 

'S eoil doibli Eachdraidh nan àrmunn, 
Oilliollollam 's Connal cearnach, 
Conn-buadhach us' Loghlunn laidir, 
Brian bo roimhe 's na tha dhiubh, 

Aig Eoghan gu buaidh. 

Guidhearnaid 'dhuit cliu us' slainte, 
Urram us' meas anns gach aite, 
'S com' nach bi mise mar' tha each dhuit, 
Huru mire mo chridh Kigh na Gaelic. 
Eoghan gu buaidh. CATH THOM EALACHAIDH 

EADAR NA 

GAE'IL ALBANNACH AGUS NA SASGHUNAICH 

ANNS A BLIADHNA 1302. Albin co'r 'son nach, 
Faic thu'n diugh air choir, 
Dilseaclid nan Airidhean feachd, 
A dhfhuiling air do sgàth, 
Cruadail bàs us' gleachd. 

Co'r son nach bi thu mar a bha, 

Nach tog thu'n aird do cheann, 

Nach seas thu' rithist mar bu nòs, 

Aig toiseach Riogh'chdan na h-Eorp, 

An d-toir gur neo-ghlan, 

Nan gàrr mucach bhuait do chiall, 

Do mhaoin do choir us' do Dhia, 

Eirich a sheana Mhàthair bhuadhach, 

Eioghail dhoirbh, 

Ardanach aintheasach threorach gharbh. 90 Thig amach le d ; Mbòracbd o sbean, 

'S cluiiineadli do mine, 

Le seirm nam Bard co'r son. 

'Nuair' rainig an sgeul na laoicb, 

Nach obadh stri, 

Gu'n robli na naimhdean a' teacbd, 

Air tith an glacadh beo, 

Ruitb na h-Albannaich do'n choill, 

'S an cridlieachan mòr, 

Laiste le innsgin duthebais, 

Nam fear treun le 'm b' anns', 

An t-eug na mallacbd cuing, 

A chuir èaceart air muineal cinneach saor, 

A bhrist i gun taing, 

Co acb Albannaich le treoir, 

A sambuil nacb cualas riamh, 

A sheasadh 'an duiseal nan spèic, 

Treubhach an gniomh, 

An f hicbead fear a V f hearr, 

A tbarruing cruaidh, 

O na dhfhosgail Adhaimb a slmil, 

A tbug cath do tbri cheud, 

Fear garg cleachta ri àr, 97 Fiata mar Thuirc a' dion, 

An garaidh cuil 'ani brocluinn, 

Ard nan stuc. 

B' ionnan na luinsichean ciar, 

A' ruith 'an coinneamh nan sonn, 

'Am bealach an doire ghuirm, 

Far an do sheas, 

Uilleam Ualas le naoi fir dheug, 

A to'airt dùbhlan do' nàmh, 

A luidh 'an sud mar chuirm, 

Do bhruidean na fridh, 

M'an deachaidh grian, 

Fo dhubhar na h-oidhche 's an iar, 

'Nuair' dbluthaich na naimhdean, 

Air na laoich, 

Cha' d'fhuair iad an cotbrom a shaoil, 

Bha 'm bealach cumhang le stacan chrag, 

'S an cuilionn deilgneach gorm, 

'Ga 'n dion m'an cuairt, 

Staing riochd nan sonn 'bu ghailbheach nuar 

A thug coinne sgreataidh do na daoidh, 

Le lannan leathan geur, 

A bhuail mar dhealain air sroin, 

Nan laoicean gun ghras, 

G 98 A ruith do ghiaJan a bhais, 

Fo bliuillcan nan treun, 

A bha spreadadh 'na'n cabhadh dearg, 

Claigain smuais us' feith'n, 

Na thainig a steach air bealach, 

Coisrigt' a chithear o linn gu linn, 

Far an d' itealaich an t-Aingeal dion, 

Os ceann nan Gaedheal' na'n aire, 

A' frithealadh neart do'n bhuidhinn bhig, 

Claoidhta le ionnsaidh nan sgaoth, 

Bha' spairneaclid troimh'n ghlaic, 

Le cuthach fuath us' geilt, 

Roimh bhuillean an dara Samsoin, 

Gaol namjirein nach do stad, 

Duais foille na namh, 

7 An sud as ur 'an cas, 

Ged dhf halbh na daoi le sgreamh, 

Us nach b' eoil doibh staid nan laoch, 

Bha cuid diubh leonta fann, 

'S am fuil mboralach a' ruith, 

'Na caochain bhras 's gun doigh, 

Fhathast air dol as mar' thill, 

Na buirb 'na'n tri buidhnean, 

'An run bristeadh a steach, 99 

Air doire nan iomradh cian, 

Far an do chuireadh an cath dian, 

A mhair lath 's oidhche, 

Gus an do sgaoil falluing neòil, 

A sgiort a sgar a chonnspaid, 

Mar a dhorduich Righ bithbhuan, 

Nan gras a bhith. 

Ghabh na Gae'il an sanas, 

Us' dhfhalbh iad fo'n chith. A MHAIGHDEAN ILBACH, 

EADARTHEANGAICIIT o'N BIIEURLA LE UGHDAR NAN DUAN SO. Aig cuan nuallanach nam bras shruth, 
'S grian ag òradh nan tonn atmhor, 
Air cluasag fheoir 's an Ion ? na mhaise, 
Bn trie a rinn ònrachd m' altroni. 

Air oiteag ghlan na mara seideadh, 
Chluinnt an t>oran gaoil so 'm' bheul, 
'S crònan an uillt troimli'n reidhlein, 
Le borblianaich chiuin 'ga m' bheusadh. 

Ruìtheadh uin air sgiathaibh dichuimbn, 
'Nuair thogain ceol do'n Mhaighdean Ilich, 
? S a mais a' fadadh teine diomhair, 
'Na lasair gbaoil ? s nacb faodainn innseadh. 

Ged' bhiodh doirionn cuain a' seideadh, 
? S dealanach feadh neoil 'ga'n reubadh, 
? S torunn tairneinich a' beucaich, 
Bheireadh cuimhne t'iomhaigh ceill domk 101 

Dhfhalbh sibh gu brath do'n t-siorr'achd, 
A laithean mo shòlais fior-ghlan, 
Na h-uairean a thomhais g'ar crich sibh, 
Cha till sibh a dhaiseag sith dhomh. 

'S mi 'sèubhas air faich a' m' ònrachd, 
Ag eisdeachd thonn ri tir a' còmhrag, 
'S cuimhneachan na dhfhalbh 'ga m' leonadh 
Theich sibh 'uam ? s mi' so gun dòchas. IAIN EOENA, EADARTHEANGAICIITE O BHEURLA REABAIRT BURNS 
LE UGHDAR NAN DUAN SO. Bha tri Righ'rean, anns an ear, 
Tri Righ'rean, mòrail ard, 
Us* thug iad, mionnan gu'm bu choir, 
Iain Eorn' a chuir gu bàs. 

Ghabh iad crann, us' threabh iad 'sios e, 
Fo na sgrioban garbh, 
Us bhoidich iad, le mionnan mor, 
Gru'n robh, Iain Eorna marbh. 

Thainig an T-earrach, beo a steach, 
Thuit frasan, air o'n aird, 
'S ghabh iad iongantas ro mhor, 
Gu'n robh Ian Eorn' a fas. 

Thainig grianaibhteith an t-samhraidhbhlath 
Us chinn e laidir garbh, 
Bha' cheann fo airm le sleaghaibh geur, 
'S co dhfheudadh beud dha' thairgs. JOHN BAELEYCOEN. 

A BALLAD. There were three kings into the east, 
Three kings both great and high, 

An' they hae sworn a solemn oath, 
John Barleycorn should die. 

They took a plough and plough'd him down, 

Put clods upon his head; 
And they hae sworn a solemn oath 

John Barleycorn was dead. 

But the cheerful spring came kindly on, 

And showers began to fall; 
John Barleycorn got up again, 

And sore surprised them all. 

The sultry suns of summer came, 
And he grew thick and strong, 

His head well armed wi' pointed spears, 
That no one should him wrong. 104 

Thainig am fogliar àigh a steach, 

Us' chinn e toracli glas, 

Thug altaibli seact/ air giorra shaogh'l, 

Us' chaochail e gu grad. 

Bha' dhreach ro clioltach ris an aog, 
'Nuair' thug an aois air searg, 
An sin thoisich a naimhdean gu leir, 
Ri cuir an geill am fearg. 

Ghabh iad arm 'bha fada geur, 

A ghearr m'a'n gblùn e' sios, 

Us' cheangail iad e air fèun gu dluth. 

Mar shamhlar cuineadh Eigh. 

An sin leag iad e air a dhruim gu luath, 
Us' bhuail iad e gu goirt, 
Us' chriock iad e'san doinion gharbh, 
'Ga' thionndadh thall 'b a, bhos. 

An sin lion iad slochd' bha ogluidh dorch' 
Le li-uisg gu ruig' am beul, 
'S chuir iad Iain Eorn' a sios gun daily 
7 S e 'shnamh ann na' dhol eug. 105 

The sober autumn entered mild, 
When he grew wan and pale ; 

His bending joints and drooping head 
Show'd he began to fail. 

His colour sicken' d more and more, 

He faded into age, 
And then his enemies began 

To show their deadly rage. 

They've taen a weapon long and sharp, 

And cut him by the knee ; 
Then tied him fast upon a cart, 

Like a rogue for forgerie. 

They laid him down upon his back, 
And cudgelled him full sore ; 

They hung him up before the storm, 
And turned him o'er and o'er. 

They filled up a darksome pit 

With water to the brim ; 
They heaved in John Barleycorn, 

There let him sink or swim. 106 

Leag iad e air urlar cruaidh, 
'Sb' e sud an truaigli 'bu mho, 
'S luaisg iad e 'sios us' a suas, 
Oir b' flmath beo e' bhi beo. 

Le lasair loisgeach smior a chnàmh, 
Air uachdar àith gu'n d' loisg, 
'S bha' Muilleir an iochdmlior thar chach, 
Rinn e smàl deth le da chloich. 

Fior fhuil a chridhe ghabh na seoid, 
'Ga h-òl m'an cuairt 's man cuairt, 
Us mar bu mho a rinn iad ol, 
Chaidh cainnt am beòil 'an crua'dhs. 

Iain Eorna tha na laoch ro dhàn, 
Neo sgathach làn de' dhuails, 
Ma dhfheuchas tu ach fhuil le d' bhlas, 
Cha' ghealtair thu 's an uair. 

Bheir e air duine truagh gun sgoinn, 
A bhi gu h-aoibhneach gast, 
'S bheir e air bantrach a bhroin, 
A bhi 'seinn gu ceolar ait. 107 

They laid him out upon the floor, 

To work him further woe, 
And still as signs of life appear'd, 

They toss'd him to and fro. 

They wasted, o'er a scorching flame, 

The marrow of his bones ; 
But a miller used him worst of all, 

For he crushed him between two stones. 

And they hae taen his heart's blood, 
And drank it round and round ; 

And still the more and more they drank, 
Their joy did more abound. 

John Barleycorn was a hero bold, 

Of noble enterprise ; 
For if you do but taste his blood, 

'Twill make your courage rise. 

'Twill make a man forget his woes; 

'Twill heighten all his joy; 
'Twill make the widow's heart to sing, 

Though the tear were in her eye. L08 

Bithidh slioclid an Alba shean gu buan, 
Aig Iain Eorna nan cruaidh ghleachd, 
Us' olaidh sinn m'an cuairt a shlaint, 
Us' cuach 'an lamb gacb neach. 109 

Then let us toast John Barleycorn, 
Each man a glass in hand ; 

And may his great posterity, 
Ne'er fail in old Scotland ! A BRIEF SKETCH 

PROVING THE 

AUTHENTICITY 

OF 

THE POEMS OF OSSIAN, 

Addressed to the Scottish Public. My Countrymen, 

I hope you will not be disappointed 
if you will find, in the course of these pages, little of 
ceremony and false courtesy, as our subject requires for 
its motto — " no compromise," and therefore all flattery 
must be discarded, as the subject to be treated of is a 
national one, and that consequently the reader is respec- 
fully requested to give a fair perusal to these sheets ere 
he will pass his verdict, admitting that the cruelty of 
men to their fellows chiefly consists of envy, oppression, 
and insolence, to which evils all others may be traced, 
and that as these are as universal as the human family, 
it is the less to be wondered at that animosity between 
nations must be equally general, considering that the 
usurping and ambitious are continually seeking to ruin 112 

the object of their hatred, while the latter, if worthy of 
being called men, cannot but resist. Had it been our 
fate, as a nation, to have been conquered some ages past, 
there might be some excuse for our present apathy under 
the frequent bufFetting we receive from our home neigh- 
bours. Had we been subdued at any past period, some 
palliation might be pleaded to quash the least murmur, 
however daring an insolent foe might inflict contempt, 
or whatever else might be the domineering propensities 
of supposed superiority. No doubt hard blows must be 
dealt before hardened thieves are made to restore what 
they would unjustly hold, and before a dormant people 
be brought to see the crime of casting away a primitive 
language, and the still extant monuments of its litera- 
ture, for innovations despicable below description. 

It were bad enough to have an endless warfare with 
the English, bad enough to combat our hereditary foes, 
without being under the necessity to fight their Eerish 
auxiliaries also. Hence there is little use in half mea- 
sures, little use in stopping short of searching to the 
foundation of this subject, and as that can only be ac- 
complished by the guidance of antiquity, the sooner we 
take that veteran for our leader the better. 

It was once a maxim in Scottish law, that the cha- 
racter of witnesses was investigated before they would 
be admitted as such; and if found to be under bad fame 
or influences, by prejudice against the panel at the bar, 
justice demanded their immediate prohibition from bear- 
ing evidence, <fcc. We must take our stand upon this 113 

fundamental principle, and very briefly announce to both 
Irish and English, that they have no right to be admitted 
as evidence in this case, inasmuch as that the former are 
cowardly renegades, who sold their right to heaven and 
earth upwards of seven centuries ago; and the latter 
despicable upstarts, unworthy of no more notice than to 
be marked out as a warning to mankind to beware of 
lies and false pretences. 

That what is more immediately connected with our 
present undertaking, and what ought to be specially 
noticed, is, that the " Irish" and their English " provos" 
are too long in the company of each other to learn 
honour or honesty, too long in the way of evil to desire 
separation, or dissolve that league by which they think 
to be able, by perseverance in the art of lying, to become 
masters of what it is expected this Sketch will prove to 
be not theirs, but the undoubted right of the Scottish 
nation. That however criminal the poor upstart Nor- 
mans are in their attempt to make themselves something 
at the expense of others — having nothing of their own 
— it cannot for a moment be admitted that there is any 
degree of comparison between them and the Irish; for 
who can allow that a youth, whatever his guilt may be, 
can be compared with the hoary-headed rascal by whom 
he is taught to steal and lie. That in like manner the 
English can be in a great measure exculpated, when we 
contrast them with their " Irish'' allies. That the his- 
tory of so conspicuous a character as Ossian, whose fame 
and poems survived the vicissitudes of time for nearly 

H 114 

sixteen centuries, should receive a lasting tribute of 
honour from the Scottish nation, whose ancestors he 
frequently led in battle, and whose feats he sung in those 
inimitable strains still in the hands of their descendants 
as he left them; and especially that these poems represent 
the manners, customs, refinement, and valour of our pro- 
genitors at the period of which they treat, and that there- 
fore a subject of so much importance ought to be rescued 
from the aspersions of foreign impostors, who cannot 
read nor understand one word of the language of the 
Caledonian Minstrel. 

That the English reader will be pleased to notice that 
the terms necessarily presented to him as we proceed are 
not so difficult to pronounce as may be supposed; that 
where the term Fionn, the name of the Fingalian leader, 
will occur, pronounce it Fyunn, and the same term in the 
genitive singular (JFhinn) can be pronounced like een 
in green, &c. That as the many localities about to be 
mentioned derive their appellatives from Fionn or 
Fionnghael, Fiann, Fiannach, and Fianntan, it will be 
observed that these terms simply signify that Fionn got 
his name from his fair hair; that he is frequently also 
called Fionn-ghael, i.e. Fionn of the Celts; that Fiann 
and Fianntan signify Fingalians; and Fiannach, a Fin- 
galian soldier. 

LOCAL EVIDENCE PROVING THE FINGALIANS TO BE 
SCOTTISH, AND NOT IRISH. 

1. There is, in the shire of Angus and parish of Oath- 115 

law, an elevation of about 1500 feet above the level of 
the sea, called Fionnbheinn, or the mount of Fin gal. 

2. There is, in the county of Banff and piirish of Rath- 
ven, a place called Fianndachie, i.e. the home of the 
Fingaiians. It is now anglicised Findochie or Fin- 
dochtie. 

3. There is, in the shire of Kincardine, at the Girdle- 
ness promontory, the eastern termination of the Gram- 
pians, a beautiful elevation called Fionn Dun, or the 
fort of Fingal. 

4. There is, in the shire of Inverness, at the head 
of Loch-shiel, Fiann Ain, or the river of the Fingaiians. 
running through Gleann Fiannan, or the valley of the 
Fingaiians. Here the clans first unfurled the standard 
of Prince Charles Stuart (ad. 1745). 

5. There is, partly running through the counties of 
Inverness, Nairn, and Moray, the water of Fionnroimi, 
i.e. Fingal's division, the name of that wild impetuous 
stream dividing the hills of Stratherrick and Strathearn 
of M'Intosh. The village of Findhorn or Findhern, on 
the Moray Firth, is a barbarous imitation of the original, 
as above. 

6. There is, in the county of Aberdeen, the parish 
of Fionntrath, or Fingal's luncheon, a very appropriate 
appellation, as few spots can present a finer variety of 
heights and levels, or more fertile for both game and 
crops. Especially on the banks of the Don the soil is 
excellent. 

7. There is, in the shire of Angus, a rivulet called 116 

Fiannuidlic, pronounced Fiann-uie, i.e. the Fingalians 
rest. It joins the Lunan somewhere near Kin ell. 

8. There is, in the shire of Lanark, the parish of 
Biddein Fhiann, pronounced Bijen I ami. It is now 
anglicised Pettinian, another example of how admirable 
we are progressing. The above appellation is derived 
from some knowes in the parish, and signifies the cones 
of the Fingalians. 

9. There is, in the county of Aberdeen, the parish of 
Rath Fhiann, pronounced Ed Iann, or the cemetery of the 
Fingalians; and there are still several Tumuli and erect 
stones there. It is now anglicised Rayne, and some- 
times Rain. 

10. There is also, in the shire of Angus, and parish 
of Kirriemuir, a river originally called Prois-Fhiann, 
pronounced Prosh-Iann, i.e the pride of the Fingalians. 
It is now anglicised Prosen, and sometimes Prossin. 

11. There is, in the same place, a valley called Pros 
Fhinn, or Fingal's pride, near Kirriemuir. 

12. There is, in the share of Roxburgh, a hill called 
Dun F 1 kiann, or the Fingalian's fort, 1031 feet above 
the level of the sea. 

13. There is, at the north end of the Ochills, where 
they terminate in Strathearn, county of Perth, another 
Dun Fhiann, which gives name to that parish and village. 
It is now anglicised Dunning. The Gaelic population of 
western Strathearn and of Braed-Albin has still pre- 
served the original appellation. 

14. There is, in West Lothian, about 17 miles from 117 

Edinburgh, Tor-faich Fhinn, now Torpichen or Torphi- 
chen. The elevation so called is about 1600 feet above 
the level of the sea. It gives name to the parish of 
Torphichen. It is sometimes designated Cairn ISTaple, 
but for what reason I do not know, nor is it worth 
while to enquire, as the last appellation has no connection 
with the original, and much less with our subject. It 
is enough to state that the name is derived from Ton. 
height or heap ; and Faiche, field ; and Fionn, FingaL 
Few spots on the earth can boast of such military honours 
as Torphichen, as, not only being a review field of the 
Fingalians in the third century, but for being also the 
residence of the valiant Templars for a long period. 
Surely the brave successors had the best right to the 
honour and prowess of their predecessors. 

15. In the shire of Aberdeen, and district of Buchan, 
there is Stri-fhaich- Fhinn, pronounced Stree-aich-E 'en, i.e. 
Fingal's field of strife ; anglicised Strichen, now the name 
of a parish about fifteen miles from Peterhead. 

16. There is, in the shire of Renfrew, the parish of 
Innis Fhiannan, situated on the banks of the White 
Cart and Gryfe. It is pronounced Inish Ianan, and 
signifies the sheiling of the Fingalians; it is now anglicised 
Jnchinnan. 

17. There is, at Loch Earn Side, parish of Comrie, 
and county of Perth, a farm called Fionn Ghleann, or 
the valley of Fingal 

18. There is also, in the said parish, on the east side of 
Glenartney, another Fionn Ghleann, which extends nearly 118 

Sire miles between Glenartncy and the braes of Doune. 

1 9. There is, in Dumbartonshire, at Loch Long-heady 
and parish of Arrochar, one of the most noted localities 
that we know of, illustrative of this subject. The 
tourist will observe that, on landing at Loch Long-head 
and going towards Loch Lomond, the highway runs 
through a valley or pass of about two miles in length, 
between Loch Lomond and Loch Long. That in ascend- 
ing the brae immediately above the present inn of 
Àrrochar, you will come to a steep narrow pass called 
Jh-uach na Fair F/iiann, i.e. the bank of the Fingalian 
sentinels. That a few yards to the back of this brow 
or bank, there is Tigh Mhaca Dana, i.e. the house of 
bold sons or swains. That about half-way between this 
hollow and Tarbet of Loch Lomond, there is Baile 
Shean Fhinn, pronounced Bale hen Fen, i.e. the town 
of old Fingal. 

20. There is, in Grlencoe, Argyleshire, Ossian's native- 
place, the lofty peak called Scur nd Fiann, or the 
cone of the Fingalians ; and, also, the mountain of 
Meallmor, so frequently mentioned in his poems. 

21. There is, likewise Fiann Ghleann, or the valley 
of Fingal, in the same district. 

22. There is, in the island of Jura, a place called 
Aird Fhinn, or the height of Fingal, where now stands 
the mansion of the proprietor. 

23. There is, in the neighbouring island of Islay, at the 
south-east angle of the parish of Kildalton, a farm called 
Oreag Fhinn, another rock for our hero. 119 

24. There is, within a mile of the village of Port- 
Ellen, the farm Fairkfi Fhinn, i.e. Fingal beware. 

25. And immediately adjacent, presiding over the 
pass of Fairich Fhinn, there is Meall Fairich Fhinn, or 
the height of Fingal's watching. 

26. There is, in the same place, Faodhail Fhinn, pro- 
nounced Fadail Een, a very safe creek for landing. 

27. There is, in the said parish, four miles north of 
this locality, a place called Lagh-fhair-Fhinn, pronounced 
vulgarly Laoirinn, i.e. Fingal's law of watching. Hence 
the fact, that there must have been a depot of sentinels 
at that place, as we find immediately adjacent, on the 
shore of Lagan Bay, a green eminence, still called Cnocan 
Ghael, or the knoll of the Celts, where the sentinels who 
guarded the adjacent coast, south of the central depot at 
Laoirinn, used to be reviewed, and each ordered to his 
post. And, accordingly, about a mile and a half south 
of Laoirinn, we find Bailebheachdair, pronounced Bale- 
vaechhàir, that is, the town of strict watching. This spot 
is situated at the bay Kilnachtan, and would command the 
isthmus between the former and the bay of Lagan. 
Within a quarter of a mile east of BalevaecJcàir, we find a 
steep pass, commanding a view of the channel to the 
shore of Kintyre and of the adjacent harbour, within 
three-quarters of a mile of it, known now by the name 
of Port-Ellen, but formerly Leodamas, a term by no 
means easy defined. This pass of old was both steep 
and rugged, and, from the circumstances of which we 
are treating, was called Bealach-nan-Sath Uchd, pro- 120 

uounced Bi/alach-nun-Sa Uchk, compounded of Bealach, 
pass; and Sdth, to thrust; and Uchd, breast, i.e. to thrust 
into the breasts of hostile intruders who would attempt 
to force the ravine with impunity. 

27. About three-quarters of a mile to the north-east 
of this pass we find Tighcòrag-am-Fhinn, pronounced 
Tay-còrag-am-Een, i.e. the house of Fingal's strife, or 
the house of strife in the time of Fingal. 

28. There is, in the parish of Kilchoman, and in the 
said island, a district of old called Aird Fkinn, but was 
in after ages, and is so now, known by the name of 
Sean Aird Fkinn, importing that it anciently, by way 
of eminence, was designated the high station of Fingal. 
It is now anglicised Sunderland. 

29. There is also, in the said parish, another place 
called Grull Fiann — vulgarly, Gruilein — i.e. Fingal's 
circle, where the Fingalians used to be drilled in the 
circular phalanx, here expressed by one of the most 
primitive roots in the language,* although, in compara- 
tively modern times, this hoary military phrase was 
changed into Sèoltarruing, and latterly into the supposed 
braid Scottish word Shiltron, a term which we are sure 
our southern friends have long ago erased from the pages 
of their dictionaries of the " Heenglish Leanguage." 
What do you think, brother Sawney Ì It was by the 
circular phalanx that the infantry trained by Sir William 

* Mr Neill M' Alpine, a native of this island, and author of the 
Pronouncing Gaelic Dictionary, defines Grull, with its compound 
termination, viz., Grullagan, by 1st, a constellation or circle; 
and 2nd. , a ring of people. 121 

Wallace so often defeated the English cavalry, as witness 
the battles of Biggar, Stirling, <fcc., &c. 

30. There is, in the island of Arran, and parish of 
Kilmorie, a round small hill, called Ar Fhiann, or Ar 
Fkinn, from which that interesting island is named. 
The said knoll is situated in the midst of a plain field, 
called Faiche nd Fiann, or the field of the Fingalians ; 
and as the former of these appellations signifies slaugh- 
ter by the Fingalians, or by Finga], no doubt both 
got their name from the same event, as likewise the 
whole island. The reverend and learned John Lanne 
Buchanan, in his Defence, collected the following proofs 
to the same purpose. His able and now scarce work, 
was published a.d. 1799, and, perhaps, it will answer as 
well, to let them run in numerical order with the rest; 
wherefore, his first is the thirty-first in this catalogue. 

31. " There is, at the head of Loch Tay, in a narrow 
valley, the castle of Finlarig, one of the Earl of Bread 
Albin's principal seats, well known to belong to the 
Fiannaich or Fingalians, and perhaps to Fingal himself. 

32. " There is, in the same district, the village of Killin, 
which gives name to that parish, and where it is said 
Fingal is buried, 

33. " In passing southward from Strath- Fillan, one 
passes into Glenfalloch or GlenFian-Zaoch, in English, 
the valley of the alarming hero. Such a man is called 
Famhair, or strong man on guard. This Fiann defended 
the pass that leads towards Loch-Lomond, in the county 
of Lennox. 122 

35. " In the parish of Callander, Perthshire, we meet 
with Gleann Flann Calais, a beautiful rich valley, in- 
habited by the marchers — who protected the counties of 
Monteith and Strath Lannie from depredators. 

36. " In the adjoining, Strath Gartney, there is Drip 
Fiann, vulgarly called Drepan — active or stirring. 

37. " Loch Finn, properly called Loch Fiann, received 
its name from the same source. 

38. " And in Cowal, further south, towards the end of 
the Garbhchrioclian, or rough marches, we find the castle 
of Fiann Nab. Nabi was, and is still, the term for a 
neighbour, through all the Hebrides : perhaps it is more 
probable that this gentleman had a few assistants, to 
whom this familiar term was applied, in time of need* 

39. " Fiann Chruach, in the vicinity of Glenurchy, 
Argyleshire, is well known ; and we might follow the 
watchers in the same order much farther to the west, as 
we did in the east ; and could easily mention several 
vestiges belonging to these chieftains, who were seated in 
their regular order to command the peace of the kingdom. 

40. " On the north of Campsie hills, the country ad- 
jacent is called Fian Tir, now Fintry — and the very 
parish is so named. 

41. "In Ayrshire, not far from Kilmarnock, another 
district is named Fianeach or Finnich. 

42. " There is also, in Dumbartonshire, Bo Fianan — a 
place occupied by the guards. 

43. " There is, in Both well parish, Lanarkshire, Cathair 
Fiann, corruptedly, Carfin. 123 

44 . " Hard by Muthill, Perthshire, is to be found Fiann 
Tullich. 

45. " There is another Fiantullich in Glenlednog, Comrie 
parish. 

46. " There is also Fiann Glassie in Fife. 

47. " There is in Mid -Lothian, the parish of Cor-Stor 
Fiann — now Corstorphine. There is moreover, Fian Gas- 
kin : this last quality added to Fiann represents the 
human mind, with the idea of a brave hero. 

48. "In Harris, Inverness-shire, there is Fiannbha. 

49. " Between north and south Uist stands conspicuous 
Greag nam Fiannachan. 

50. " There is Loch nam Fiann, near Dun Gainich 
Benbecula. 

51. " And immediately adjacent there is Coire nam 
Fiann. 

52* " There is on the south-west of Lannie Castle, 
Drip Fiann — as above, signifying activity or action. 

53. " There is near Loch-Earn, Cull iar Fionn, or the 
west corner of Fingal. 

54. " There is, in Sutherlandshire, parish of Kildonan, 
a hill called Cnoc Fionn, or Fingal' s hill. 

55. " There is, in the island of Staffa, a spacious cave, 
called the cave of Fingal. 

56. " In Loch Duich, Ross-shire, there is Dim Fionn, or 
the fort of Fingal. 

57. " There is another of the same name in Strathearn, 
Perthshire. 

58. "Near Lannie, Stirlingshire, thereis AiriBoFiann. 124 

59. " In the isle of Skye, there is Bade nam Fiann, i.e. 
the town of the Fingalians. 

60. " While the surface of Lewis and Harris is covered 
with immense cairns of stones called Bar Fiann." 

61. There is in Kintyre, at Saltpans, a place called 
Machir Fhiannachan, or the field of the Fingalians, 
where, a few years ago, human bones were dug up. 

62. There is in the parish of Duill, and county of 
Perth, Gaisteal Fhinn, or Fingal' s fort, with other fifteen 
primitive edifices immediately adjacent. 

63. There is also, on the hill of Cnoe Fallairig, parish 
of Fodderty, and county of Ross, a vitrified fort called 
Dun Fhinn. 

64. There is, in the parish of Morven, Argyleshire, the 
far famed Fionn Airidh — " Eirich agus Tiugaino" 

Thus we find abundance of proofs that Fionn and the 
Fianntan were native Caledonians; and that their memory 
is rivetted in the above districts with immortal tenacity 
for near sixteen centuries, nor is it to be supposed that the 
foregoing are all the places named after them : far from 
it. There is scarcely a parish in the counties of Argyle, 
Perth, Inverness, Sutherland, Ross, Caithness, Cromarty, 
Dumbarton, Bute, Aberdeen and Moray, without some 
river, glen, rock, mountain, or field, bearing the name of 
Fingal and the Fianntan. That with regard to the me- 
morials of Fingal in the Pictishr territories, and mentioned 
above, there are but two ways of accounting for them: — 
that either Fingal was so much revered by the southern 
Caledonians or Picts, that so many places within their 125 

dominions were named after him ; which indubitably 
proves that the inhabitants of those parts had the same 
language, the same military ardour, and the same re- 
spect for Fingal and the Fianntan that his own country- 
men of the north had. Or if it be alleged that the said 
rivers, mountains, rocks, and fields, in the southern coun- 
ties, were so named after the subversion of the Pictish 
kingdom, early in the ninth century, it proves that Fin- 
gal's history was so indelibly stamped on the memory of 
the Scots, from age to age, that they could not forsake 
the practice of naming those places in their newly acquired 
territories to preserve his memory, and those of the 
brave men of whom he was the leader; and that the in- 
habitants of every district vied with each other to hand 
down his name to future ages. 

Having thus proved that Fingal and the Fingalians 
were Caledonians, or original Scots, we must in the next 
place reckon with Irish adventurers. It is undeniable 
that criminal forbearance on our part have already and 
do now render the said Eerishry more insolent and more 
daring in their piracy. 

If Fingal, Ossian, and the Fianntan, were Irishmen, 
where are we to look for such memorials of them in that 
country as we have given in the preceding list ? It will 
avail nothing to report of us, as the " Irish" are in the 
habit of doing of their English friends, that ignorance 
of their language is the cause of their being always mis- 
represented, because the latter cannot have thorough 
" knowledge of their laws, and of their political economy 126 

before the conquest, but through the medium of the 
language in which those laws were written." That this 
is partly true, we know. But it is also true, that the 
less the Norman invaders would know of the laws and 
literature of Erin the better ; for, had they never dis- 
covered that those laws were good, they would not be so 
keen to destroy the records which contained them, and 
through streams of blood to establish their own on the 
ruins of an independent and learned nation, as the 
Milesians undoubtedly were before they fell under their 
yoke. 

That while we are well aware that the Normans are 
guilty in all these respects, and that every true Scotsman 
ought and do detest them for it — because all such are 
never behind to drag them to the bar of the world, for 
destroying the literature of every people where they may 
have power, and especially that of Ireland — yet it is true, 
that with all the virulence that the Normans practised 
in the green isle, there never were of them more vene- 
mousdefamersthanO'Halloran, O' Kelly, and many more, 
who, with that eagerness peculiar to lying cowards, 
attacked Scotland and her people ; and that their pres- 
ent followers in that country are just as willing to repeat 
it as they may have opportunity. Hence, in reality we 
have a more serious charge against the " Irish" than 
even the English themselves. Yes, we know the devils 
well enough ; and that there is much more aggravation 
in their indictment than the English could, or can com- 
mit, with all their evil intention. For however base the 127 

latter are, the world knows that they cannot help it — 
being providentially doomed to wallow in their own 
pitiful mire of ignorance, and hostile to all the world; so 
that they are shut up under the immovable bars of a 
barbarous and self-invented jargon, by which they are 
isolated from the rest of mankind, and disqualified to 
learn or to improve. That under these circumstances, 
there ought to be a clear and distinct difference made 
between them and the Eireanachs, in whose behalf no 
such apologies can be offered. That whereas both are 
leagued for many years back to do us all the injury they 
can, they have no just cause of complaint though we, in 
our turn, treat them with their own. There is no En- 
glishman in his native state, that can be sensible that he 
is in the wrong, whatever he may propagate against this 
country or any other, for he cannot rise above the crav- 
ings of his stomach ; and his hostility to mankind (put 
him where you will) if he once comes to the years of ma- 
turity in the land of his birth ; after that he may tread 
till he is worn out on the memorials of even the Fin- 
galians, without as much knowledge or generosity as to 
know or enquire " what is that ?" 

It is not so with you, Irishmen : — you know our 
language, and all connected with this subject, and our 
undoubted right to the Caledonian Bard. You know the 
shires, parishes and districts, where these mountains, 
rivers, valleys, ro:ks, and fields, named after Fingal 
and the Fianntan, are ; and yet, in place of acknowledg- 
ing your fault, you are excited the more to lie and to 128 

steal — and that certainly not with the comparative in- 
nocence of your Norman coadjutors — we suppose that 
you might be content with your own "Brian bo ru," and 
others such like, without coming here to seek what is 
not yours ; withal, bearing in mind that your claim of 
right to Fingal and Ossian, ought to be something simi- 
lar to the above list, before you can obtain a hearing from 
the world. — Try how many districts, rivers, or moun- 
tains, you can find in " Ireland," bearing the names of 
these interesting men, with whom you would claim con- 
nection. But if the answer is left to you, the decision 
will soon be that there are many such ; and because that 
there are hardly any, you will make them as you need 
them, and then, as usual, you will face about and tell 
us, that total ignorance of the " Irish" is the cause of our 
not finding them there. No, that is not the cause, for 
we know "Ireland" in its most accurate extent — with its 
mountains, rivers, divisions, clans, territories, districts, 
and localities, before and after the Danish invasions — 
before and after the Norman conquest of your country — 
before and after you sold yourselves to be extirpated by 
Elizabeth — before and after your once pure and primitive 
language became so corrupted that it is not worth the 
studying — yes, and long before you became the would-be 
impostors you now are. 

It is therefore utter vanity for the most anxious 
antiquary, historian, poet, or tourist, to look for such 
proofs in " Ireland," as we have given above, of the Fin- 
galians to have been Caledonians, and having not the 129 

least connection with the Mo Chrees in any way or other, 
except a race kindred always acknowledged by our na- 
tional historians. 

INTERNAL EVIDENCES OF THE POEMS OF OSSIAN PROVING 
THEM TO BE SCOTTISH, AND NOT IRISH. 

That there are abundance of internal evidence in these 
poems proving them to be Scottish, can be easily dis- 
covered if due attention is paid to the fact, that the 
" Irish" is not prefixed to the names of the many 
individuals mentioned in the extensive and varied pieces 
of these venerable productions of the muse of Ossian. 

1. There are in "Cath Loda" 680 lines, with many con- 
spicuous characters mentioned, but all of them without 
the " Irish" O. 

2. There are in "Fingal" 3185 lines, but the " Irish" 
is not once seen. 

3. There are in "Temora" 4080 lines, and all without 
the " Irish" O. 

4. There are in the Duan of "Dargo" 530 lines, but 
the O is absent in them all. 

5. There are in "Conlaoch" 180 lines, without one 
name therein graced with the O. 

6. There are in "Carric-Thurra" 590 lines, but not 
one green islander known by their circular badge. 

7. There are in "Carthon" 340 lines, but no " Irish" 
Os. 

8. There are in "Oigh nam Mor Shut" 170 lines, with 
many names, but no " Eerish" grandsons among them all. 

I 130 

9. There are in " Caomh Mhala" 235 lines, but they 
all disown the " Irish" O. 

10. "Tiomna-Ghuill" consists of 400 line3, with the 
misfortune of being an obstinate Caledonian, without the 
least connection with the Os. 

11. There are in "Dàn an Du Thuinn" 375 lines, 
without any Os. 

12. There are in "Cromghleann" 80 lines, but equally 
unfavourable to the Os. 

13. There are in " Evir-Aluin" 112 lines, without one 
of the green prefixes in its ranks. 

14. The "Fingaliarìs Great Distress" consists of 126 
lines, and is of the same unpropitious character with the 
preceding. 

15. The "Banners of the Fingalians" consists of 87 
lines, where the Fianntan are marshalled in seven divi- 
sions, each under its own standard, and yet there is not 
among them all one chief or soldier with the unenviable 
nothing attached to his name. 

16. "Guchullin" in his chariot consists of 56 lines, 
without any of the Os. 

17. The Duan of the "Heads" consists of 51 lines, and 
of the same order. 

18. The "Black Dog" consists of 66 lines, but not 
an " Irish" O in its contents. 

1 9. There are in the poem of the " Wandering Maiden" 
108 lines, and equally unfavourable to the distinguished 
patronimic of the " Irish " 

20. There are in the "Death of Oscar" 190 lines, and 131 

although the destructive battle, in which he fought and 
fell, is celebrated by his father, Ossian, and his fellow- 
minstrel Fergus the Bard, and we being, moreover, as- 
sured that 30,000 of both Scot and " Irish" perished 
on the field, our good friends on the other side of the 
channel may recount their share just as they think proper, 
and by what names they please, always recollecting that 
the Caledonian bards do not for once mention among 
their countrymen any of the O'Brackeus, O'Brannagans, 
O'Brennans, O'Breslans, O'Brics, O'Bergins, O'Brodees, 
O'Brogans, O'Connaghtans, O'Coltarans, O'Coigleys, 
O'CosgrySjO'CriochanSjO'CrowleySjO'Cuires and O'Con- 
nels, with hundreds more to be seen in the Ànnals of Done- 
gal, O'Kelly's essay, MacGeoghagan's history, and ever} 7 
other Irish production of that kind. In short, there is not 
in the contents of the three current volumes of these poems, 
all preserved in this country since the third century, any 
names like the above, nor, in fact, any other internal 
evidence nor comparison with "Irish" names; and it 
ought to be specially marked, that the purity of the style 
of these poems put it beyond doubt that they have no 
connection whatever with the corrupted jargon called 
" Irish," and that it is vain for the " Irish" to attempt to 
deceive, so long as men on this side the water are both 
able and willing to confront them, when and where they 
like, to prove that the best specimens of the " Irish" are 
not of the genuine Celtic language, as it is here spoken 
and written, few and extirpated as we are. 

That to doubt of the Milesians to have had written laws 132 

and literature of their own from remote antiquity, and 
far back in the pagan timcs^ is downright madness; but 
that they can produce any specimens of the primitive 
language in which those records were first written, is a 
weak and pitiful imposition, nor are the reasons unknown. 
On their own admission, those ancient records met their 
fate as follows. There is an entry in the Annals of Done- 
gal, under a.d. 438, worthy of notice "a.d, 438. — 
The tenth year of Laoghaire, the Seanachies and Fein- 
eachan of Eirin, i.e. the bards and historians of ' Ireland' 
were purified, the old books having been collected and 
brought to a place at the request of St. Patrick. 
These were the nine supporting props by whom this was 
done: Laoghaire, Core, and Daire, the three kings; 
Patrick, Benen, and Cairneach, the three saints; Boss, 
Dubhthach, and Fergus, the three antiquaries." That 
in this entry he is called Patrick of Good Latin, showing 
that the man here mentioned was not the real Patrick 
from the Clyde side, but some other of the three spurious 
gentlemen so-called, and all the fruits of " Irish" lies and 
imposition, so far as the green islanders' attempt to make 
one Patrick three when it suits their purposes; but letting 
that pass for the present, there is enough extant in the 
" Irish" records to convince honesty that, when good or 
bad Latin prevailed over the ruins of the Celtic, then 
" Ireland" appeared and Eirin disappeared, the reader 
observing at the same time that between the landing of 
the Normans in that wretched island (a.d. 1171) and 
to this day, no shift was left untried by the bloody foes 133 

of the Milesians to destroy every vestige of the nationality 
of that people, and especially their language and litera- 
ture; that the consequence of that crusade was, that the 
original written elements of the Celtic language in " Ire- 
land" were lost, totally lost. That amidst this ruin, four 
Milesian antiquaries, viz., Bernard, O'Clery, Peregrine, 
O'Clery, and other two gentlemen of the name of Maol- 
conery (a.d. 1632) commenced to compile the Annals of 
Donegal from the wrecks of the national language, and 
they undoubtedly succeeded in rescuing a great deal of 
the history of Eirin from the impending destruction; but 
withal admitted into the contents of that work many 
fables, by which the rest is tarnished and rendered des- 
picable. ISTo man with a spark of sense can peruse this 
extensive work, without regret that those men did not 
apply to Scotland for some competent person or persons, 
to guide them in the orthography of the language, before 
they committed themselves and their countrymen to 
lasting scorn, although modern impostors — alias the 
"Irish" — in our day are incapable of giving so little 
justice to Scotsmen, who are of all mankind the most 
anxious to reclaim them. Neither is it difficult to pre- 
sent to the reader a clear and simple contrast of the 
" Irish," as it was written by the Four Masters, so called 
from the circumstance above mentioned, and the genuine 
orthography of the language as it was written in this 
kingdom from time immemorial. Wherefore the follow- 
ing specimen from the literature of the land of glory, as 
given in a tract by Peter Burne, and published by Arthur, 184 

Hall, & Co., Paternoster llcw, London, 1848, wherein 
the writer is showing the " advanced state" of the Nor- 
mans ten years ago, will, I think, help the English reader 
to see the difference between " Irish" imposition and 
Scottish reality, in what is called theOssianic controversy. 

an english epistle. 

My deer Kussin, 

i rite to eenform u that aull of 
hour famley is verry Disyrus as u shud bee att heer on 
the 22 day of nekst Munth we ar aull verry Wei and 
ope ure Famley ar in gud elth. Allso mi bigg wensh 
Is gooin to mary Soft Yed that day i thinck u nown 
him hees A gud lukin ladd hee fout wi oud Limpers 
oudest sun last krismas day and likt him. We shal 
liav plente of drinck i shal stand the wensh afe a baril 
of yale and Soft Yed as oddered afe a baril of Potar an 
sum likkurr i konna sa heny mure at pressant as i had 
to rite to a lot uther frends an akwaintansis u nown to 
mutch studdy is hinguryus onely gust tel the nuspapper 
man to incurt a line for that da in the wedins about hour 
Kits marige. 

i remain ures rispekfuly &c* 

The English reader will admit that there is some 
difference between the above specimen of English civilisa- 
tion and the style and orthography of Hervey and Walker, 
but that there is just as much between the style and 
orthography of the Scottish original of the poems oi 
Ossian, compared with the " Irish," is equally certain, 
whether we take the pretended fragments of the effusions 

* Burne's Age that's coming, p. 18. 135 

of the Caledonian Bard, said by the Hibernians to be in 
their possession for a long period back, or any other 
specimen really " Irish," that they had or may have of 
any book, old or new — they are all base and barbarous 
compared with the genuine standard of the Gaelic 
language, spoken and written here. Nor is it to be 
supposed that Dublin scribes are capable of mending then- 
ways, considering the buffettings they had to endure from 
Scotsmen since they and their Norman allies managed 
to give the subject under review the name of "contro- 
versy." One would suppose that after being handled by 
Dr. MTherson, of Sleat, in the manner they were, that 
it might cure them of their lies and fraud for a generation 
or two.* But no; their "swaet" revenge must be gratified, 
and not certainly at the expense of the honour and good 
name of the " Irish," for that would be more strange 
than any human event since Adam opened his eyes. 

It will be asked, why are the Fingalians so frequently 
mentioned as being in Ireland, if they had no connection 
with that country Ì The answer is, that there is no 
intelligent Scot but can answer that question, (First,) 
simply by asking another, viz.: — Why is it always stated 
in the Ossianic Poems that the Fingalians went from 
Scotland to Ireland on those expeditions'? Or why is it 
that Ossian continually speaks of Scotland as his anc 
the Fingalians' native country, but never of Ireland as 
such ? Or why is it that there are none of those expedi- 
tions recorded by Ossian, without giving the causes, 

• See M'Pkerson's Crit. Dissert., Scots and Picts, p. 69, <fcc. 136 

their successes, or their reverses, and always their return 
to Morven as their peculiar place of abode? Second, 
Overlooking the fact that these Poems are historical, 
there are abundance of evidence furnished by the "Irish " 
themselves, that the Scots had extensive territories in 
the north of Erin before the Christian era. Nor are we 
left to conjecture who they were, or from what parts of 
Caledonia those early settlers removed from this to the 
sister island. There is nothing more conspicuous in the 
annals of Erin, than the frequent statements relative to those 
early settlers from Scotland to that country. Any one 
who may be at the trouble of perusing the part of the 
Annals of Donegal, published at Dublin by Brian 
Geraghty, a.d. 1846, with copious annotations by Owen 
Connellan, Esq., and Philip M'Dermott, M.D., can find 
as much as any reasonable man can wish, illustrative of 
the fact that those remote colonists from Scotland were 
both numerous and politically potent in the north of 
Erin, and sometimes dethroned and slew the Milesian 
monarchs, and set up their own colonial princes as 
kings of the whole country. That, till of late years, 
the historians of Erin called them Athaich-Tuathacii, or 
northern giants; Latinized, Attacottii. This is the name 
always given them by the men of Erin, till the Dublin 
scribes contracted their infamous partnership with their 
Norman masters, to sell their own honour for the unnatural 
gratification of having it in their power to create lies, world 
without end, against Scotland and Scotsmen. That for the 
last century, and especially since the " Irish " rebellion, 137 

during which two raw militia regiments of Highlanders 
defeated thousands of cropies in all parts of Ireland, the 
"Mo Chrees" of Dublin can set no limits to their spleen 
against this country. But, not to digress, the point in 
question is, how do they attempt to obscure the notorious 
fact that the valiant progenitors of those very Highland- 
ers were their hardest scourge from the remotest times Ì 
That, in order to give " Irishmen" the full benefit of 
their own, we shall here submit to the reader a passage 
or two proving that, on the admission of the " Irish " 
themselves, those early colonists from Albin were too 
conspicuous — too powerful to be forgotten at any period 
by the historians of that country. And here we again 
refer, not only to the annotators already mentioned, but 
also to Dr. O'Donovans late edition of the said Annals 
of Donegal, or the Four Masters, also published in 
Dublin, where various entries in that extensive work 
proves that those early settlers from Scotland, consistent 
with their native energy in all ages, made the green isle 
again and again shake from shore to shore, from the 
first till the middle of the third century, when Fingal 
was the viceroy of the principality. 

IRISH PROOFS OF THE EXISTENCE OF THAT SCOTTISH 
COLONY ARE ABUNDANT, BUT THE FOLLOWING MAY 
SUFFICE FOR THE PRESENT: — 

Connellan and M'Dermott say, " That a colony of 
the Cruthnians or Picts, from north Britain, settled in 
Ulster in early times, and are often mentioned from the 138 

first till the ninth, century. They resided chiefly in 
Dalradia and Tyrone, or parts of Down, Antrim, and 
Derry. The Caledonians, or first inhabitants of Scotland, 
are considered to have been the same as the Picts. The 
country was called by the Irish Alb' or Albin, and they 
became mixed by intermarriages with the old Irish of 
the Irian race, and were ruled by their own princes and 
chiefs. And some of those Picts also settled in Con- 
naught, in the county of Roscommon. The Cruthnians 
or Picts, called by the Irish Cruithnidh, and Latinized 
Grutheni, sent colonies from Scotland to Ireland about 
a century before the Christian era; and these Gruthenians 
were located chiefly in Dalradia, and several kings and 
chiefs of these Irish Picts are mentioned by the old 
annalists."* 

According to the above quotations — and there are 
also many more of these notices throughout that volume, 
as likewise in the text and annotations of O'Donovan's 
edition of the Annals of Donegal, lately published at 
Dublin — there were plenty of Scotchmen in Erin, and 
held territorial possessions in it, from a century before 
the Christian era till the ninth age of that epoch. 

At first sight one would think that there could be no 
fraud, no design of direct imposition in this, though it 
is really true that there is much, of "Irish" knavery hid 
in the folds of these passages. 

It is much to be regretted that men of sense and 

* Annot ul Supra, p.p. 367, 416, <fcc. 139 

learning here would remain passive at hearing their 
ancestors vilified by " Irish " slaves. And that it is 
unaccountable that, after centuries of mutual hatred, 
bloodshed, and treachery, almost unparalleled in the 
history of man, these Eireanaich are so void of shame 
as not to walk consistent with their everlasting com- 
plaints of their Norman scourge, and that they would 
be the last on earth to join the southrons in their piracies 
of the antiquity and literature of the Scottish nation ; 
and that they not only embraced all the fallacies invented 
by their English partners, since these Poems were brought 
before the public at large, but that the " Irish " are 
fully as eager to propagate their lies as the latter. To 
prove this, let the reader cast his eye again on the 
foregoing passages, where he will see a very fair repre- 
sentation of " Irish " trickery, and the way and manner 
that Dublinian scriveners took, to reserve for themselves, 
material to back the lies of Lhudd, who first propagated, 
in a.d. 1572, that the kingdom of the Scots in Albin 
was commenced by an " Irish " colony, a.d. 503; but it 
is to be specially remarked in this case, as well as in 
the contents of the genuine Poems of Ossian, composed 
two centuries before the arrival of the fictitious colony, 
that there were not, since that date, any family, or clan, 
or chief, in all Scotland that had or have the big " Irish " 
O prefixed to their names, which could not possibly be 
had they arrived here as late as the year 503 ; so that 
it is of no use for the Mo Chrees of Dublin to call those 
early colonists from Scotland Picts, and not their true 140 

name, Albannaich, to make room for the Dalriads, that 
being the design of forging Picts when there were no 
men underneath the clouds bearing that designation. 
But we must come closer on the inventors, to teach them 
better manners in times to come. Even if it could be 
proved that Caesar was really the author of those notices 
in his work, where he speaks of the Britons to have been 
painted with the juice of the plant called woad, the next 
question is, what connection had the woad smuired 
Britons with the inhabitants of this country at any time Ì 
Again it is alleged, that Caesar makes mention of the 
ancient Britons as being painted and tattooed — hence, it 
is concluded, that they were Picts. This gratuitous false- 
hood must return the way it came, when it is considered 
that Caesar, who flourished the most part of a century 
before the Christian era, could not have any knowledge of 
the title Picts, four hundred years before it was heard of 
in the world — seeing that Ammianus Marcellinus, who 
flourished a.d. 380, and Claudian a.d. 399, are the first 
writers who applied that designation to the southern 
Caledonians 

We therefore hereby offer a challenge to the Dublin 
Picts cadgers, to prove that Caesar wrote these notices of 
tattooing and painting at all, and that they are not bare- 
faced lies foisted into his work, to serve a purpose to 
which "Oyrland" cannot apply them, viz., that Picts 
and painted Britons signify the same. Or let them 
show, if they can, that as soon as Caesar saw the painted 
and tattooed Britons, he at once on the wings of the 141 

south wind scented the Scottish colonists in the counties 
of Down and Antrim, to be the kith and kin of the tat- 
tooed and painted Britons, and so made them Picts four 
hundred years before the designation Picts was heard 
of. But no matter, Dublin scribes will compel the Scot- 
tish colonists in Ireland, and that in the first century to 
be Picts, right or wrong, in order to convince the Scutch 
that they hate them with a swaet revenge. We conceive 
that they should have their request long before now; and 
that what makes this Pictish mania still more ridiculous, 
that there is not on the face of the earth any lexico- 
grapher or critic, that can define that mystical term, and 
that whereas it does not appear in history till the fourth 
age, it had no analogy till that period— that is one hun- 
dred and nineteen years after the celebrated Fingal him- 
self was numbered with the dead ; for, on the admission 
of the Milesian annalists themselves, he was killed a.d. 
283.* 

It is therefore plain to the meanest capacity, that all 
this ado about Picts is nothing else than an ill-contrived 
plot to get rid of the Albannaich, to make room for the 
lies of Lhudd, and that of the " Irish" rascals Stainhurst 
and his nephew Usher — who first introduced into Ireland 
the English fable, that the Scottish kingdom began by an 

* Here is the passage in the original of the Four Maters : — 
" Ro bi Fin ba ghabh 'gundiach guin do all aichleach mac 

Duibhdrend a cheann do mhac Mochtamuin." 

In English thus : — Finn was killed with darts — lamentable 

wounds. Aichleach, son of Duibh-dreann, cut off the head of 

Mochtamuin. 142 

Irish colony A.D. 503, to put Scotsmen on a level with 
the Anglo-Saxons, who entered south Britain a.d. 449. 
We have partly seen already, that sheer spite at Scottish 
realities is the sole foundation of all that we have stated; 
but there is another side on this subject that must not 
be neglected. It is well known that Scotsmen, in all ages, 
proved a lasting scourge to such as attempted to do them 
injury, and that the British Scots were as much the 
terror of their enemies here, as the colonial branch of 
them in Ireland frequently proved almost the ruin of their 
adversaries there. What says the standard chronicles of 
that country Ì — it is the fact, that between a.d. 76 and 
a.d. 106 — that is, in the course of the thirty years of the 
reign of Tuathal Teachtmhor, the Aihaich Tuathach, ix % 
the northern giants, or the Attacottii, or those colonists 
from Scotland, fought 133 battles with the Milesian 
natives. 

That any one at all acquainted with the history of 
Erin, cannot but see that the said Scottish colonists lived 
independent in that country for nearly a thousand years; 
nor is it less conspicious the groans of the contemporary 
historians, relating the severe chastisements which the 
natives received from them. If the reader will examine 
the map of Ptolemy, he will find that the Attacoltii in- 
habited from Ardlamont, in Cowal, to Dunbretton, and 
were called by the old historians of Erin Firbolg or 
Archers, owing to their proficiency in the use of the 
bow. Every intelligent Scot is aware that the colony in 
the north of Erin were chiefly of this tribe. What says 143 

the spirited and learned Irvine Ì — " The MacSuains in- 
habited Knapdale, a country in Argyle \ and that a 
colony of theirs, which keep their ancient name, 
MacSuaine, commonly McSwyne, with their bow and 
sword possessed themselves of the Boylach and Bannach, 
in Tyre-Connell, in Ulster, where yet their posterity re- 
main !"* 

That the Milesian monarchs always considered them 
as intruders, and consequently left no shift untried to 
exile them, or bring them under subjection, which oc- 
casioned the frequent contentions recorded to have taken 
place on that account. The first attempt on the part of 
the Eireanaich to bring them under tribute, was accord- 
ing to the above annotators, and they quote Giolla 
MacLiag, secretary and historian to Brian bo ru as 
their authorityt — that a.d. 1 0, the Firbolgs invited many 
of the Milesian chiefs to a banquet, and massacred them 
at a place called Magh Cru, near Loch Con, in Mayo; 
and placed one Cairbre Ceann Gait on the throne of Erin, 
and that he reigned five years. That, in about thirty 
years thereafter, the Firbolgs again attacked the Milesians 
at a place called Magh Bolg, or the field of Archers, 
where Fiacha-Fionoladh, the monarch, and a great num- 
ber oi his troops, were slain. The Annals of Donegal give 
this event under a.d. 56. I hope that the reader will * Irvine's Historial Scoticse Nomenclatura, p. 129. Glasgow 
Ed. 1819. 

f There is a specimen of this Seanachie's hand writing given in 
Betham's researches of the Ant. of Ireland. 144 

excuse me for this apparent digression, because there is 
no intention of that kind in it ; and that what is chiefly 
designed by this sketch, is to show the designing and low 
fraud of the Eireanaich in their attempts to deceive, in 
making Picts of our countrymen several centuries before 
that appellation was heard of ; and all for fear of giving 
them their true name, Albannaich : for had they done 
so, the Dalriadan fabric would fall about their ears — 
and so farewell the lies of Lhudd, &c. 

That secondly, it is presumed that from a careful per- 
usal of these facts, it will fully appear that the painted 
Picts of the fourth century had no connection whatever 
with those early colonists in Ireland, nor, in fact, with 
anything else known of their history. 

That lastly, it is certain that were we deprived of every 
resource on earth but the Ossianic poems, we could prove 
from their contents, that the Fingalians were Scotsmen, 
frequently employed in defending the principality in the 
north of Erin from the encroachments of the Lagenians, 
in " Irish" Leighlin, that is Leinster — men foolishly in 
modern times transformed it into Lochlanaich, i.e. Danes, 
or Scandinavians; hence the vulgar notion that the 
Fingalians contended with the North -men; whereas, in 
truth, the above Eireanaich were their fierce and restless 
rivals during the whole period of contention historically 
treated of in the poems of Ossian. That, on the whole, 
it is expected that these few brief remarks, with what is 
formerly submitted to the reader in the local evidences 
of the Fingalians being Scotsmen, will prove sufficient for 145 

that purpose. And we may remark further, on the 
internal evidence of these poems, that there is no scenery 
in Ireland to compare with that exhibited in the poems 
of Ossian ; neither is there any part or portion of the 
" Irish" extant that could give expression to his senti- 
ments — even allowing that there were "Irishmen" created 
in any age or period that had the energy of the Caledo- 
nian Bard : no, there is nothing in that barbarous and 
corrupted jargon called " Irish," full of half-Romanised 
Scandinavian and Norman phrases, that could give 
utterance to the sentiments of Ossian, no more than the 
lowest cant among London thieves could express the 
eloquence of Chalmers. Our good friends on the other 
side of the water will no doubt fume at this, but they 
may rest assured that every Scotsman of ordinary in- 
telligence knows the difference just as well as they do 
themselves, and that none here can be gulled by their 
extolling of the " Irish," unless that the Dublin scribes 
will rescue their cause from contempt, by immediately 
availing themselves of the genuine Celtic, as it is yet to 
be found among the few remains of Scottish descent in 
Ulster, and in the island of Eachlin, near their coast. 
It is therefore certain, that no man could give utterance 
to the sentiments of Ossian, in any other language but 
that pure, natural, and energetic Celtic of the Scottish 
Gaeil, much less can any " Irishman" imitate them, 
although many attempts were tried by the Uilein* makers 

* Uilein — the vulgar fragments of the poems of Ossian floating 
among the inhabitants of Ulster, all of Scottish descent, on which 

K 146 

of Dublin to do so, since the poems of Ossian, here pre- 
served uncontaminated, became of European notoriety. 
Equally defective will be found the comparison of "Irish" 
orthograpy, already exposed and left at the doors of the 
pretenders of " Celtic Literature," and of Picts manu- 
factures, viz., the Joint Stock Company in Dublin, who 
have more need of strait jackets than of Scottish rebukes. 
From what has been said in the foregoing remarks, it 
is obvious that no sophistry can rescue the " Irish" from 
their own snares. No shifts can shelter them from mun- 
dane contempt for their Picts making, while they are to 
be judged, not by themselves, but by an impartial 
public, although no doubt they would like very well, 
not only to escape due punishment, while they exhibit 
the " Irish" as the model of perfection, and themselves 
as mirrors of " Irish" lore, of which we have volumes 
upon volumes, noted and loaded with Norman malice 
and " Irish" cowardice; smuired Picts " intermarrying 
with the Irian kings of Ireland," with as little care of 
being branded with infamy as the " Irish" always are. 
Seeing that Scotsmen must be at the trouble of sending 
the " Irian kings of Ireland," and their tattooed con- 
nexions, to London a second time, to be auctioned at the 
Gambrensis Mart, where " swate ould Ireland" will flour- 
ish once more as the land of cannibals, before " the 
faithful" Normans were sent to civilise them. James Macpherson made some remarks in his notes to his trans- 
lation of the said poems. That from that simple circumstance, he 
is ever since the mark of Irish spleen. 147 

Kind reader, will this suffice to show that^there were 
Scotsmen in Ireland from a century before the christian 
era, and that it is but a pitiful fable to attempt to make 
Picts of them 1 and that for no other reason but to prop 
the lies of Humphry Lhudd, who in 1572, for the first 
time, published that the Scottish monarchy was founded 
by an Irish colony, a.d. 503. Will it not prove that 
those colonists — on the admission of the Irish themselves 
— lived independent in that country from the first till 
the ninth century, and that they contended for that length 
of time with the monarchs of Ireland Ì Is it not proved 
to a certainty in the above remarks, that none of the 
Scottish clans nor chiefs could be the descendants of 
an Irish colony in the sixth century Ì because there is 
no similarity between the names of these clans and chiefs 
with anything of the kind in Ireland since that period, 
and consequently that our histories are true, which main- 
tain an uninterrupted succession of monarchs from two 
or three centuries before the christian era, &c; and that 
there is nothing more essential to prove all this than the 
Ossianic poems, so far as they go in casting light on the 
period of which they treat. That the poems of Ossian 
are historical, needs no comment • and that Fingal, 
Ossian, and the Fingalians, lived in the third century, 
admits of no doubt, if contemporary evidences are of 
any avail to prove it. In the passage already given from 
the Annals of Donegal, under a.d. 283, Fingal perished 
that year. Again, in the said chronicle, the battle of 
Gaura is given a.d. 284, and on the admission of the 148 

Irish themselves, " the Fenians of Albin" fought there, 
and other Britons also ; that according to Connellan and 
MacDermott, already referred to, thirty thousand men 
were slain, and with the rest Oscar, the warlike son of 
Ossian, whose fall, and the circumstances attending it, 
are pathetically described by his father in his poem, en- 
titled the Death of Oscar, and likewise by Fergus the 
Bard, his contemporary. Ossian does not relate the 
number slain in the whole battle, but he gives us better. 
That the Fingalians went from Albin and landed 
in the north of Eirin, to give battle to the monarch 
Cairbre, for encroaching on their territories, viz., 
the principality, which cost so dear to the Milesians 
long before that sanguinary action, which was but 
one of the series. Adding to this the fact that 
there is abundance of evidence in these poems that Fin- 
gal fought the Komans on the banks of the Carron,* 
which must have happened after the invasion of Severus, 
because we are assured that the Caledonions were for- 
midable enough towards the middle of the third century.* 
Even English Gibbon was compelled, by the force of 
these facts, to confess that, " according to every hypo- 
thesis, the poems of Ossian were composed by a Cale- 
donian, and the era of that Caledonian was the third 
century." Mr Gibbon, with your leave, it is no hypo- 
thesis that the poems of Ossian were composed by a 
Caledonian, but a truth that no one can deny, but on a 

* See this emphatically described in the poem of Caomh Mhala, 
Edinburgh Kdition, 1818. Vida Dion Lib. 1Y\, 564. 149 

principle, or rather no principle, which can deny anything; 
nor are we in need to go far to seek many illustrations. 
Baile-Chluaidh, anglicised Balclutha, and sometimes Ail- 
cluith, is not only by Highlanders, but by everybody 
else who saw it in print, understood to mean Dumbar- 
ton; but when any one points it out as such in the poems 
of Ossian, it is at once marked down by the Irish and 
their Norman chums as obscure and uncertain ; because, 
that it is one of the pillars of the internal evidence of the 
poems of Ossian, that their author was a Caledonian, and 
that every writer of antiquity, Bede not excepted, calls 
that ancient place by the Ossianic name. Car-Oin, or 
the winding river, a water in Stirlingshire, is well known 
to all; but, when Ossian speaks of it by that name, it is 
at once obscure and uncertain whether he means the 
the Stirlingshire Carron or not; and all this because the 
poem, already referred to, describes the expedition of 
Fingal to the river, where he fought the " hosts of the 
king of the world," viz., the Roman army, and returned 
triumphant : this is the secret of denying the connection 
of the winding Carron with the muse of the Caledonian 
Bard. Ardtornish, parish of Morven, and county of 
Argyle, is a place of great antiquity, as its ruinous castle 
shows: it is known to the world by the above name, till 
it is heard of in the mouth of Ossian, where it is at once 
turned into a myth, for fear of acknowledging the son of 
Fingal as a Caledonian. The water of Balvag, in Perth- 
shire, parish of Balquhidder, which connects the three 
lakes, Lochdonie, Lochrail, and Lochlubnaig, is well 130 

known to geographers ; but, the moment that Ossian 
speaks of it, it is at once put in the catalogue of "Irish" 
and Norman mysteries, for fear it may lead to the con- 
viction that Ossian, the son of Fingal, was a Scottish 
Highlander, and the author of the dreaded poems under 
review. These are some of the despicable shifts taken 
to deny that Ossian was a Caledonian, and whereby the 
world can judge of the credit due to the " Irish," when 
they advert to such grovelling means to tarnish the honour 
of a people so far their superiors — so transcendently 
brave, that a mere handful of them taken off their 
heather, chased thousands of " Irish" cropies from vine- 
gar hills, and lastly out of the " great bog of Ireland" 
itself — where Pat (as usual) took to his haels, and can 
only since breath his rage through his " own Gradh mo 
Chrees" of Dublin. Comparatively speaking, there is 
hardly a district in Scotland without memorials of the 
Fingalians. There is in Glencoe the stream of Cotkan, 
anglicised Cona, so often mentioned by Ossian, and the 
mountains of Meallmor, and Con Fionn— the one on 
north, and the other on the south side of that celebrated 
valley, and Sgurnam Fiann; and also Grianan Dearduil, 
literally the sunny lawn of Darthula — the plaintive 
« Helen" of Nathos. 

LITERARY PROOFS OF THE POEMS OF OSSIAN BEING AB- 
SOLUTELY SCOTTISH, AND OF THEIR BEING BOTH 
WRITTEN AND RECITED IN THIS KINGDOM MANY AGES 
BACK. 

It will be recollected, that since Samuel Johnson was 151 

sent on his infamous tour through, the Highlands, a.d. 
1773 — that, on his return to England, he, according to 
his instructions, published his libel, entitled "Johnson's 
Tour to the Hebrides," wherein he again and again main- 
tains, in the most positive language, that there were not 
any Gaelic MSS. then in existence above two centuries 
old, &c. That that was responded to by his countrymen, 
who paid him well for his falsehoods, need not be re- 
peated here, as all are aware of it. That Johnson's evil 
report was proved the height of untruth at the time is 
equally well known, in the many able confutations which 
he had the chagrin of seeing before he departed, loaded 
with that infamy which he so well merited.* That 
Scotsmen should never forget that the concocting, the 
sending, and the paying of that base man was just what 
might be expected from the nation of liars called 
"English," the people who had and have the audacity to 
claim for a fictitious character, named by them Shake- 
speare, and that never had a being, the work of Archibald 
Armstrong, who accompanied James the Sixth to London, 
and who, by his wit, tormented Bishop Laud and the 
rest of that set at court so much, that he was obliged to 
leave his royal master, and hide himself in a garret in 
the metropolis of England, where he composed a great 
deal of what English impostors are now claiming for a 
man who never lived. That, while in that solitary abode, 
Armstrong employed an English mountebank, whose 

* M'Nichors Remarks on Johnson's Tour. 152 

name perished with himself, to recite through the streets 
of London, and wherever else he could find an audience, 
those pieces then composed, caricaturing the knaves by 
whose influence he was expelled. That, for the most 
part, the work of Armstrong (Shakespeare) is founded 
on the dying confessions of hanged English malefactors ; 
but that since many additions have been made to it 5 and 
that the most recent of these are by the late Henry 
Dundas, (Lord Melville, "Hielan Harriet) That all the 
English impostors that have hitherto attempted to forge 
examples, signatures, &c, of " Shakespeare's " hand- 
writing, were completely detected by Scotsmen these two 
ways : — 1. By proving that those specimens were not 
penned by Shakespeare, nor by anybody else, but were 
the impressions of types forged for the purpose. 2. By 
an analysis of the ink used by the forgers, whereby it is 
proved that the ingredients used in the manufacture of 
that liquid at the alleged period of Shakespeare, were 
not those of the ink used by English scoundrels in their 
deliberate imposition, deifying a nonentity. 

That, bad as their attempts of depriving Scotland of 
that work is, there is another case still more aggravating, 
viz., their efforts in swindling and giving to a London 
malefactor, called by them John Milton, " Paradise Lost," 
the work of Sir Richard Maitland (Lord Lethington), 
near two centuries before Milton was created. That, 
taking these facts into consideration, it cannot at all 
appear surprising that the now exposed, confuted, and 
ridiculed lies of Samuel Johnson, that there were no 153 

Gaelic MSS. in existence above two centuries old, would 
proceed from the same quarter ; and that the people who 
personated Lord Lethington and his work by a London 
felon — who had no more to do with the composing of 
" Paradise Lost" than Noah had —could say, and do any- 
thing that they could, to spread their tales of defamation, 
seeing that at the very time that Johnson published his 
stories about the Gaelic MSS., the whole design was to 
cast discredit on the poems of Ossian — at that very time 
first laid before the public, in MacPherson's attempt of a 
translation of them. 

That, although they are again and again refuted, con- 
founded, and contemned, their propensity to lie is so in- 
delibly stamped on their hearts that they cannot reform. 
One would think, that after the examples made of them 
for their former tales of the non-existence of Gaelic 
MSS., some consideration or other might induce them to 
reflect and conform to common shame, so far as to hold 
their tongues. Let the reader consult " Browne's History 
of the Highlands" (Edinburgh edition, Fullarton à Co., 
1849), where he will see that, at the above date, there 
were in the possession of the Highland Society of Scot- 
land upwards of forty Gaelic MSS.,and some of them large 
volumes, all of which Johnson and his paymasters knew 
of at the very time that they would swear there were 
none. And we see that it was not because these interest- 
ing relics of Scottish literature were not — which was their 
wish — but because they were and are extant, not because 
that it was a past dream, but because their existence was l.Vi 

undeniable and real, that caused Johnson and other Eng- 
lish impostors to rage and rail for several years, as they 
did. That with these few introductory notices before the 
reader, he will be pleased to follow the subject for a 
little, bearing in mind the vulgar talk — alias the dregs 
of English fibs set afloat at the time of which we are 
treating — that there were no written copies of the Poems 
of Ossian before MacPherson published his translation, 
and that the said James MacPherson forged them. This 
is the doctrine of Englishmen when Johnson published 
his Tour, and is so still, because they wish it to be true. 
It is probable, however, that the oldest written copy of 
these Poems, now extant in Britain, is the one in No. 6 
of the catalogue of the Highland Society's collection, 
written in the ninth century, and not only containing 
the Poems of Ossian, but also those of his contemporaries, 
Fergus and Caoilte MacRonan. This shows that they 
were written sometime before MacPherson had any- 
thing to do with them. The next that contains these 
Poems is No. 16 in the said collection. This MS. was 
written by one of the Bards, MacVurich, late in the 
thirteenth century, a very considerable time before James 
MacPherson. There are many other detached pieces of 
these Poems through other varied and interesting pro- 
ductions of the said Clann Mhuirich, who were a suc- 
cession of bards and historians from the thirteenth till 
the middle of the seventeenth century. 

We shall now follow the various collectors of these 
poems, and see how each of them got the contents of their 155 

versions of them, and by whom supplied. The first of 
these was Mr Jerome Stone, teacher at Dunkeld, who 
collected in that vicinity, and published some translations 
in the Scots Magazine, 1756. The next was James Mac- 
Pherson, a native of Baden och, who procured his in the 
following manner : in 1760 or 1761 he made his High- 
and tour. 

" At Scalpa, September 5, 1800. 

" Malcolm MacPherson, residenter in the parish of 
Portree, Isle of Skye, and county of Inverness, a married 
man, aged sixty years, and son of Dougald MacPherson, 
late tenant in Beenfuter, Troternish, who was in his 
time an eminent bard, being called upon, appeared before 
us, two of his Majesty's Justices of the Peace for this 
County, and made the following declaration upon oath: — 

" That he had a brother named Alexander, by pro- 
fession a smith, who died in February, one thousand 
seven hundred and eighty, and who could read and 
write both Gaelic and English ; that he was noted in the 
country for his knowledge of the poems of Ossian, of 
which he, the declarant, heard him repeat many ; that 
the declarant was informed by his brother, and he heard 
also from others, that when the late James MacPherson, 
from Baclenoeh, was in this country, collecting the poems 
of Ossian, he was for four days at Portree, in taking 
down a variety of them from the recitation of the de- 
clarant's brother; that the said declarant farther declares 
that his said brother had a Gaelic manuscript, in quarto, 
which wholly regarded the Fians or Fiangalians; that 
the said volume was about an inch and a quarter thick; 
that Mr James MacDonald then landlord at Portree, 
having informed Mr MacPherson that the declarant's 
brother had such a manuscript in his possession, Mr 156 

MaePkerson requested to see it; — farther declares, that 
before Mr MacPherson parted with declarant's brother, 
the said Mr MacPherson observed, that as the declarant's 
brother would repeat the whole of the poems, contained 
in the manuscript, he would oblige him if he would give 
it to him; for which he might expect his friendship and 
future reward ; that his said brother informed the de- 
clarant he had accordingly given the said manuscript to 
Mr MacPherson, who carried it with him since ; which 
time the declarant never heard of it. Farther declares, 
that he heard his father often reprimand his brother for 
answering the frequent calls upon him to the house of 
Portree to repeat the Poems of Ossian to gentlemen who 
had a taste for that poetry; and that he recollects giving 
him a severe reprimand for spending so much of his time 
with Mr MacPherson; that his brother pled his excuse — 
that he found Mr MacPherson so very kind, and being a 
namesake, that he could not resist his solicitations; 
farther declares, that his brother procured the said manu- 
script while an apprentice at Loch Carron ; and the late 
Rev. Mr Donald M'Queen, Minister of Kilmuir, was 
the person who pointed out his brother to Mr MacPherson. 

(Signed) " Norman MacLeod, J.P. 

" A. MacDonald, J.P. 
" David Carment, Clerk." 

See a similar declaration made by Ewan MacPherson, 
at Knock, in Sleit, Isle of Skye, September 11, 1800. 
See page 95 of the Report, we have the following de- 
cisive proofs, besides MacPherson's own declaration, 
given a little ago: 

"That in the year 1760, having come to this country 
(Skye) from the opposite coast of Knoydart, to pay 157 

a visit to the late Dr John MacPherson, then mini- 
ster of this parish, he happened there to meet his old 
acquaintance Mr James MacPherson, who was then em- 
ployed in collecting the Poems of Ossian, the son of 
Fingal. That as MacPherson did not know the Gaelic 
orthograpy so well as the declarant, who could read the 
Gaelic character which was anciently used by the Scotch 
and Irish Gael, the Doctor and Mr MacPherson urged 
the declarant very much to accompany them to the Long 
Island. That on that excursion they were one or two 
nights at the house of the elder Clanronald, at Ormiglade; 
and about a week at the house of the younger, at Ben- 
becula; and at Mr MacNeil's, minister, in South Uist, 
where he became acquainted with MacMhurich, the re- 
presentative of the celebrated bards of that name; but 
who was not a man of any note in that way. From this 
man, the declarant got for MacPherson a book, of the 
size of a New Testament, and of the nature of a common- 
place book, which contained some accounts of the families 
of the MacDonalds, and the exploits of the " Great Mon- 
trose," together with some of the poems of Ossian ; and 
that Mr MacPherson obtained, at the same time, an 
order from Clanronald, Sen., on a Lieutenant Donald 
MacDonald, for a Gaelic manuscript belonging to the 
family, which was called the Leabhar Dearg; and con- 
tained, as the declarant heard Clanronald say, and him- 
self believed, some of the poems of Ossian. That the 
said book was not the Leabhar Dearg, and that he never 
saw it, and is uncertain whether MacPherson got it. 
Farther declares, that he took down some of the poems 
of Ossian from the recitation of several individuals, 
which he gave to MacPherson, who was seldom present 
when they were taken, &c, &c. That the declarant 
understood from Mr MacPherson, that he had collected 
the bulk of his materials in the shires of Inverness, 158 

Perth, and Argylc ; but that he was still anxious to 
collect additional matter, and various editions of these 
poems. That the declarant recollects to have very often 
heard poems of Ossian, relative to the Fingalians, re- 
peated in his youth; and that in general, the people of 
any taste, with whom he was acquainted in his younger 
da^^L and had advanced in years, made their entertain- 
ment in the winter nights to repeat the poems of Ossian, 
or hear them repeated to them; and his profession made 
him reside in different parts of the Highlands. He 
found the same taste to prevail for Ossian's poems among 
all classes of the people. That the persons whose recita- 
tions he took down were generally advanced in life; is 
uncertain whether any of them is alive at this distance 
of forty years; and the relish for poetry has decayed 
greatly with the discouragement of the bards ; but that 
he never heard the authenticity of the poems of Ossian 
called in question by any Highlander ; and has no doubt 
of their being the production of Ossian, as firmly as he 
believes in the authenticity of any other poems, or in 
the originality of any other work, ancient or modern ; 
and he does not believe it would be possible for men 
who understood Gaelic well to have any doubt on this 
subject. That the declarant has no doubt that the Fin- 
galians were Scottish Gaeil; but looks upon all disputes 
regarding the era, and the particular scenes of actions, 
to be completely independent of the authenticity of the 
poems, which he believes to have come down from re- 
mote antiquity, as firmly as he believes in his own 
existence. That he recollects to have read the transla- 
tion of Fingal, in a copy presented to him at Edinburgh, 
by Mr James MacPherson, subsequent to these trans- 
actions, and, as far as he could recollect the substance 
of the original, that the translation was well executed; 
that the ablest that ever existed, in his opinion, could 159 

not equal the original Gaelic, by any translation. He 
was farther asked whether he thought MacPherson capa- 
ble of composing such poems as those of Ossian Ì De- 
clares, most explicitly and positively, that he is certain 
Mr MacPherson was as unequal to such compositions 
as the declarant himself, who could no more make them 
than take wings and fly; that he firmly believes no man, 
excepting Ossian himself, was ever capable of making 
such Gaelic poetry as Ossian's, which has a sublimity 
and nervousness that cannot be equalled, nor successfully 
imitated; nor can the Gaelic of Ossian be rendered by 
the ablest translator into any other language, with an 
elegance suitable to the grandeur of the original. 

(Signed) " Ewan MacPherson. 

"Norman MacLeod, J.P. 

" A. M'Donald, J.P. 

" Alexander Neilson, Clk." 

You would now wish to be informed whether Mac- 
Pherson got the " Bed Book;" though it is certain that 
the volume mentioned by Mr Ewan MacPherson, who 
made the above declaration, was not it. That point is 
easily settled. 

Declaration o/ Lauchlan MacMhurich, made at Torlum 
in Barra, 9 th August, 1800. 

In the house of Patrick Mcolson, at Torlum, near 
Castle Burgh, in the shire of Inverness, on the 9th day 
of August, compeared, in the fifty-ninth year of his age, 
Lauchlan, son of Mel, son of Donald, son of Lauchlan, 
son of Mel Mor, son of Donald, of the surname of Mac-- 
Mhuirich, before Boderick MacNeil, Esquire, of Barra, 
and declared, That, according to the best of his know- 
ledge, he is the eighteenth in descent from Muireach, 160 

whose posterity had officiated as bards to the family of 
Clanronald, and they had from that time, as the salary 
of their office, the farm of Staoilgary, and four pennies 
of Drimisdale, during fifteen generations; that the seven- 
teenth descendant retained the farm of Staoilgary for 
nineteen years of his life; that there was a right given 
them over these lands, as long as there would be any of 
the posterity of Muireach, to preserve and continue the 
genealogy and the history of the MacDonalds, on condi- 
tion that the bard, failing of male issue, was to educate 
his brother's son, or representative, in order to preserve 
their title to the said lands; and that it was in pursuance 
of this custom that his father Neil had been taught to 
read and write history and poetry by Donald, son of 
Neil, son of Donald, his father's brother. He remem- 
bers well that the Works of Ossian, written in parch- 
ment, were in the custody of his father, as received from 
his predecessors; that some parchments were made up 
in the form of books, and that they were bound and 
separate which contained the works of Ossian and other 
bards. He remembers that his father had a work called 
the " Red Book," which he had from his predecessors, 
and which contained a good deal of the history of the High- 
land Clans, together with part of the works of Ossian. 
That none of these books are to be found at this day, be- 
cause, when his family were deprived of their lands, they 
lost their alacrity and zeal. That he remembered well 
that Clanronald made his father give the Red Book to James 
MacPherson, from Badenoch ; that it was nearly as thick 
as a Bible; but that it was longer and broader, though 
not so thick in the cover ; that the other parchments 
and the Red Book, were written in the hand in which 
the Gaelic used to be written of old both in Scot- 
land and Ireland, before people began to use the 
English characters ; that his father could read the 161 

Gaelic characters well ; and that he himself had some of 
the manuscripts after his father's death. Farther declared, 
that the Eed Book was not written by one man, but that 
it was compiled from age to age by the family of Clan 
Mhuirich, who were preserving the records and continu- 
ing the history of the MacDonalds, and of other heads of 
the Highland clans. That he is not certain what became 
of the other parchments, but thinks that some of them 
were carried away by Alexander MacDonald,* son of the 
Rev. Alexander MacDonald, and others by Ronald, his 
son, &c. After the above declaration was taken down, 
it was read to him, and he acknowledged it was right, in 
presence of Donald MacDonald, of Balronald \ James 
MacDonald, of Garyhelich ; Ewan MacDonald, of Grim- 
minish ; Alexander MacLean, of Hoster ; Mr Alexander 
JSTicolson, minister of Benbecula; and Mr Allan MacQueen, 
minister of North Uist, who wrote this declaration. 

The reader will find the MacMhuirich declaration, in 
both languages, at pages 278 and 279 of the " Report of 
the Highland Society." The above gentlemen were wit- 
nesses. It is signed by the declarant, Lachlan Mac- 
Mhuirich, and by Roderick MacNeil, Esq. of Barra, J. P. 

In addition, it is enough to remark that MacPherson, 
after he went to London, was sent by our implacable 
foes there on his pilfering tour to the Highlands, and 
that he, according to his instructions, collected all that 
he could lay his hands on of the manuscripts of these 
poems, and other documents of antiquity ; that, as long 
as he lived, he feloniously deceived the proprietors of those 
manuscripts, by his continual promise of restoring them ; 

* The Learned Poet. 162 

that, finally, when he departed, MacKenzie — a pupil of 
the same school — did not, nor would not tell where they 
were deposited. But, in case that the above may not 
satisfy some who are determined to repeat the English 
spleen because we have already proved our point, I shall now 
add the testimony of Lachlan MacPherson, Esq., of 
Stratum ashie, who assisted the other MacPherson in ac- 
complishing his translation of those poems. The follow- 
ing letter from that learned gentleman and poet to Dr 
Blair, of Edinburgh, preserved in the said Eeport, is 
quite sufficient of itself to explode for ever the villany 
perpetrated in that English tragedy, for murdering our 
literature : — 

Strathmashie, 22d October, 1763. 

Sir, — As I hear you have made application in this 
country for testimonies concerning the authenticity of 
Ossian' s Poems, I make bold to send you this, of which 
you may make what use you please : — In the year 
1760, I had the pleasure of accompanying my friend, Mr 
MacPherson, during some part of his journey in search 
of the poems of Ossian, through the Highlands. I as- 
sisted him in collecting them from oral traditions ; and 
transcribed from old Manuscripts, by far the greatest 
number of those parts he has published. Since the pub- 
lication, I have carefully compared the translation with 
the copies of the originals in my hands, and find it amaz- 
ingly literal. I need not aver, Sir, that these poems are 
taken in this country to be of the utmost antiquity. 
This is notorious to almost all those who speak Gaelic in 
Scotland. In the Highlands, the scene of every action 
is pointed out to this day ; and the historical poems of 
Ossian have been for ages the winter evenings' amuse- 163 

ment of the Clans. Some of the hereditary bards retained 
by the chiefs, committed very early to writing some of 
the works of Ossian. One manuscript, in particular, 
was written as far back as the year 1110, which I saw 
in MacPherson's possession. Permit me, sir, as a High- 
lander, to make use of this opportunity to thank you for 
the pains you have taken to illustrate the beauties, and 
establish the reputation of the poems of Ossian, which 
do so much honour to the ancient genius of our country. 
I am, with great esteem, Sir, your most obedient 
Servant, 

Lachlan MacPherson. 

I need not remind you of what objections the ignorant 
may start, because there is mention made by this gentle- 
man of some of these poems having been written from 
oral recitations. The reason is given in the above affi- 
davit of Ewan MacPherson. That after the collector, 
James MacPherson, amassed all the manuscripts he could 
find in the shires of Inverness, Perth, and Argyll, his 
next object was, according to that gentleman's opinion, 
to gather as much as he possibly could in order to pro- 
cure different versions, which was a poor, lame subter- 
fuge on the part of the spoilator — at least it will appear 
so now; but his real object was that, if he should not 
succeed in pilfering the manuscripts — as he had done 
under English instructions — that he could, on his own 
account, from the oral version of these poems, either 
give his intended translation, and render the whole affair 
exposed to the brutal objections, at the time pre-arranged 
by his bribers and our enemies, or make it appear pro- 164 

bable that he was himself the author, at least in part; 
and indeed had it not been that the Highland Society so 
honourably published the particulars here related, there 
is no doubt but that sacrilegious fama might have been 
established, even among men from whom better things 
might be expected, as it is now current amongst the wor- 
king cattle, of which your humble servant is one, though, 
at the same time, no Highlander could give any credit to 
sucli nonsense. Besides, MacPherson's own declaration, 
in his letter to the Eev. James MacLaggan, minister of 
Amalree, is decisive. You mind what he says : — " I 
have met with a number of old manuscripts in my travels, 
the poetical part of them I have endeavoured to secure." 
And again, " I have been lucky enough to lay my hands 
on a pretty complete poem, and truly epic, concerning 
Fingal," &c. This happened in the year 1760, when he 
was in the heat of collecting his ill-gotten gear. " The 
truly epic poem, pretty complete," was no other than 
the manuscript poem, good-naturedly given to him by 
Alexander MacPherson, at Portree, as declared by the 
said Alexander's brother upon oath, as above stated, in 
his affidavit. Add to that the positive declaration of 
his assistant in the translation of these poems, Mr Mac- 
Pherson, of Strathmashie, who tells you positively, that 
he " took down from oral recitation, as well as trans- 
cribed from old manuscripts, by far the greatest part 
of those pieces published by the other MacPherson. This 
will show at once that James MacPherson was in reality 
but a secondary party in the undertaking, in comparison 165 

to the other learned gentleman and poet. Bear in mind, 
moroever, that the fact of some of these poems being 
taken from the tongues of those who could repeat them, 
is an immortal proof, if I may use the expression, that 
they were universally known in the country; and to such 
as can peruse the manuscript versions of some of them 
published in the Report, and various other printed copies 
now in the hands of the Gaeil, it is trifling the difference 
between the recited poems, and those written many ages 
bygone. Lastly, none but the wilfully malicious can 
think it objectionable, or to give it in the language of the 
destroyers of our fame: "How impossible," say they, 
" that these poems could be preserved for many ages by 
oral recitation." As little they were ; and I hope that you 
are now prepared to buffet any scoundrel in England who 
says so. But, say you, our argument on this point, or 
rather the truth of these assertions, is established by that 
very circumstance, when it is duly considered that manu- 
script copies of the poems, and other valuable histori- 
cal and genealogical writings, were preserved in abundance 
throughout the Highlands, as already demonstrated. 
Neverthelesss, the disadvantage was, that although from 
the resources of our literature, the light of Europe was 
kept burning for many ages ; yet, it is a lamentable fact 
that it was among the last languages in Europe that was 
printed ;* and that, when the rest of Britain, for the last 
two centuries and upwards, had their language printed, 

* We nmy thank our connection with England for that. | 166 

the Gaelic was neglected in that particular; so that when 
the Lowlandman could read his on the page of the book, 
the common people in the Highlands had their poetry, 
and other productions of that kind, recited by the few 
who had access to the preserved manuscripts, so that the 
one learned the other in that way. In short, the original 
Scots, in particular, remained, we may say, till within 
the last century, just as all mankind were before the in- 
vention of printing — that is, the learned few had recourse 
to the written works, while the many wholly depended 
on oral teaching in everything. 

You will now ask, is it not surprising that the neigh- 
bouring nation, who first dragged MacPherson into their 
capital, when he appeared under the name of a collector 
of the remaining fragments of a warlike and ancient 
people's history, should afterwards persecute the cause 
which they ardently stimulated him to undertake; for it 
is a fact, that not only the savages of them, who had the 
name of learned, and made letters their profession, did 
so, but the British parliament acted in like manner. The 
letters of the Rev. Dr Carlyle, to William MacDonald, 
Esq., Secretary to the Highland Society, dated Mussel- 
burgh, 9th January, 1802: it is to be found at pp. 66-7 
of the report. We shall give the particulars of it im- 
mediately to the point : — 

a On the 2nd of October, 1759, I happened to know 
the date exactly, I came from Dumfries to Moffat in the 
morning, and finding John Home, the author of Douglas, 
there, I resolved to stay all night with him. In the 167 

course of conversation, he told me that he had at last 
found what he had been long wishing for — a person who 
could make him acquainted with ancient Highland poetry, 
of which he had heard so much. This was Mr James 
MacPherson, who was then tutor to Mr Graham, of Bal- 
gowan, whom he had, with much solicitation and diffi- 
culty, prevailed on to translate some specimens of that 
poetry which he had by heart, to which he said he could 
not do justice in an English translation. Mr Home had 
been highly delighted with them, and when he showed 
them to me / was 'perfectly astonished at the poetical genius 
displayed in them. We agreed that it was a precious 
discovery, and that as soon as possible it should be pub- 
lished to the world. Mr Home carried the manuscript 
with him to Edinburgh; and having shown it to Dr Blair 
and other judges, they were so much pleased that they 
encouraged Mr MacPherson to publish them without 
delay, which he did early in 1760, with the title of 
Fragments of Ancient Poetry collected in the Highlands. 
In a preface prefixed to this publication, Mr Mac- 
Pherson announced that there was a great deal of poetry 
of the same kind still to be found in the Highlands, and 
islands in particular ; that there was a work of consid- 
erable length, styled An Heroic Poem, which might be 
recovered and translated, if encouragement was given to 
such an undertaking. A subscription was immediately 
set about in the Parliament House, and a sum sufficient 
to make such an important search was soon collected. 
Mr MacPherson made two journeys through the High- 
lands, on one of which Mr Home accompanied him, and 
the result was the publication, at London, first of Fingal, 
and then of Temora. I have only to add, that during 
my intimacy with Mr MacPherson, for two winters, in 
London, in 1769 and 1770, where I saw him daily, and 
lived in intimacy with him for four months in each of 168 

those seasons, I never was able to discover, in his most 
angarded moments, that he was any other than the col- 
lector and translator of the works of Ossian, or assumed 
any other than might be derived from thence : but I 
have heard him express the greatest contempt for those 
who thought him the fabricator of them. If there was 
any person who asserted that MacPherson had owned it 
to himself, even that would not shake my faith ; for I 
knew him to be of a temper, when he was teased and 
fretted, to carry his indignation that far. This is all I 
have to say on the subject. If you think it of importance 
to establish your proof, you will communicate it to the 
Society • if not, be so good as to commit it to the flames. 
I have the honour to be, dear Sir, with respect, yours, 
&c. 

Alexander Carlyle." 

General Observations by Captain Morrison, of Greenock. 

Was intimately acquainted with Mr James MacPherson's 
abilities and knowledge of the Gaelic language. Admits 
that he had much merit in collecting, arranging, and 
translating; but that he was no poet, nor thoroughly con- 
versant in Gaelic literature. So far from composing 
such poems as were translated, that he (Captain Morrison) 
often assisted him in understanding some words and 
suggested some improvements. That MacPherson could 
as well compose the Prophecies of Isaiah, or create the 
isle of SJcye, as compose a poem like one of Ossian's. 
That there are many other such poems which MacPherson 
did not collect, and collected some which he did not 
translate; but made his choice with proper taste. That 169 

the Address to the Sun, in the poem of Carthon, wanted 
two lines, which neither Mr MacPherson nor anybody 
else could supply ; nay, supply anything like them. 
Captain Morrison adds farther — That, amidst all the 
poetry he saw or heard of, he could as easly distinguish 
Ossian's poems from that of others, by specific marks, as 
he could Virgil's from Ovid or Horace. That the poetry 
of the Highlands can be traced back hundreds of years, 
and every species, as well as every period, distinguished 
from one another ; so that no difficulty can remain in 
assigning his own station and era to Ossian. 

Greenock, 7 th January, 1801. 

In the replies to the questions of the Honourable 
the Highland Society of Scotland, respecting the Poems 
of Ossian, and other ancient Poems relative to Fingal 
and others, in these general observations, I declare 
what I know to be true, and now aver the same be- 
fore these gentlemen, Mr Donald Martin, Merchant, 
and Mr Donald Shaw, Ship Chandler, Greenock ; as 
also that I have given the Rev. Mr Irvine a true and 
faithful copy of Ossian's "Address to the Sun" in the 
original, and some other fragments of Ossian's. 

Witness whereof, Alexander Morrison. D. Martin, Witness. 
Donald Shaw, Witness. } In summing up the above evidences, it is only neces- 
sary to remark, for the sake of those of my fellow-working- 
men who are interested in the honour of Scotland, that 
none of the scribblers hired to defame our country are 170 

ignorant of these facts, and a great deal more, contained 
in the host of ancient documents and chronicles stolen 
by the agents of England, and smothered in order to 
strangle our nationality. You will therefore observe 
that it is not at all a matter of conjecture the charge 
against MacPherson for his persevering villanyinthe affair 
of the manuscripts collected by him. See his own 
letter to the Rev. Mr MacLaggan, Minister of Amalree, 
and that he had some before lie came to the house of Mr 
Gallie, Minister of Kincardine, as amply testified by 
that gentleman and his wife ;* that no means could pre- 
vail on MacPherson to restore those manuscripts during 
his life, seeing that the British Parliament, who encouraged 
and paid him for collecting and swindling, were no doubt 
bound to protect him at all hazards. In short, call to 
your recollection the facts already given, independent of 
his confession altogether. Mr MacNeil, Minister of 
Hoverm ore, South Uist,t positively says in his letter, that 
he saw the bard MacMhuirich give to MacPherson, either 
four or five manuscripts, and that the latter bound him- 
self, " by a missive under his signature, to restore them." 
In like manner, Mr MacPherson of Strathmashie, in his 
letter above given, and as yet preserved in the Report, 
says — " I assisted in collecting, and took down from 
oral tradition, and transcribed from old manuscripts, 
by far the greater part of those pieces published." And 
he adds — u Some of the hereditary bards committed very 

* See Report, p. 153. f Vide Report. 171 

early to writing the works of Ossian. One manuscript, 
in particular, was written as far back as the year 1110, 
which I saw in Mr MacPherson' s possession." In fact, 
Mr MacPherson of Strathmashie was the principal party 
in accomplishing the translation, while, in reality, James 
MacPherson was only the agent of the English to secure 
the parchments. In like manner, Captain Morrison of 
Greenock, in that excellent testimony of his, declares 
that he had access to MacPherson's papers, even in Lon- 
don ;* that he saw in his possession there many manu- 
scripts containing some of the poems translated, which 
they found difficult to read, owing to their being written 
in the old Gaelic character. This was another gentleman, 
as you have been already informed in his own declaration, 
who was no passive spectator of the work, but translated 
some of the poems for Mr MacPherson, &c. You will 
hence perceive the absolute wickedness of the miscreants, 
who, after paying MacPherson for his infamous agency 
in that affair, would afterwards muster the whole strength 
of their nation, armed with that malice for which they 
are noted above all men, to make the world believe that 
there were no written copies of these poems, and that 
MacPherson himself was the author of them, when, in 
truth, he had but a very small share in the translation of 
them. That was their creed at the outset ; but shortly 
thereafter they saw that they had committed themselves 
in that too, for, as the reverend and learned Dr Mac- 

• See Appendix of Report, No. 13. 172 

Nicol of Lismore, the scourge of Johnson, observed, 
" The moment that Ossian is deprived of the poems, 
MacPherson is the author of them, therefore the merit 
of the production is national after all." Undoubtedly 
from this remark the English saw that their former 
treachery would not avail them, seeing that the produc- 
tion was Scottish, and that in course of time MacPherson's 
name might occupy the same position that Ossian's 
memory now does. Alarming enough ! How much 
privy councilling was performed ere they invented the 
next story is not easy ascertained, only the result is no 
secret. The next English report, which is still partly 
believed by you, my fellow- workingmen, was that some 
Lowland Muse composed the Poems of Ossian, and that 
MacPherson neither composed nor collected them. I 
need scarcely tell you that all this, and a great deal more, 
of that gross nonsense, is not heeded by the well-in- 
formed in either country, and that now many of the 
English themselves, verily think shame of the crusade 
set on foot against these matchless relics of antiquity ; 
but though that is the case with a very few individuals, 
the venom of that people, through their pupils, the 
Highland landholders, will only be exhausted, if permitted 
of God, when the utter destruction of our race and 
language is completed. 173 OTHER COLLECTIONS, 

Proving that these Poems were recited in all parts of the 
Highlands, long after MacPhersori $ translation, as they 
were from time immemorial before he appeared. 

Duncan Kennedy, teacher, Craignish, Argyleshire, 
made his collection between a.d. 1774 and 1783. The 
following are the names of the individuals from whose 
oral recitation he wrote them : — 

1. Donald MacTaggart, at Culgalast near Tarbert, 
Kintyre. 

2. John Morrison, Kilclusglan, near Lochgilphead, 
Glasrie. 

3. Alex. Ferguson, Achanshelich, near Kilmichael, 
commonly called Alastir Gasta. 

4. Alex. MacLardy, Coranbeg, Craiginish, known by 
the name of Alastir Maclain. 

5. Nicol Maclntyre, Polunduich, Lorn, near Kilninver. 

6. John MacDougall, Duniarain, Lochavaich, and his 
brother, Alein Ban, parish of Dalavaich . 

7. John MacPhail, Bragleen-mor, parish of Kilninver. 

8. Malcolm MacPhail, parish of Kilmelford. 

9. MacPhee, from Glenforsa, in Mull, residing in the 
island of Belnahua, near Easdale. 

10. John MacLean, from the island of Eigg, a strolling 
beggar, nick-named Prionns an Lin. 

11. Donald MacPhee, in Glenforsa, in the island of 
Mull. 

12. Hugh MacCallum, smith, island of Belnahua. 

13. Neil Ban MacLardy, fiddler in Craignish, formerly 
from the island of Luing. 174 

14. Gilbert Mac Arthur, Kilmichael, Glasrie. 

15. John MacLean, Dusgie, Ardgour, near Fort- 
william. 

16. John Cameron, commonly called Iain MacAlein, 
near Fortwilliam. 

17. Mary Cameron, or Mairi Nighan Eoghain, near 
Highbridge. 

And many other persons that Duncan Kennedy met 
with on different journeys through Morven, Suanart, and 
Lochaber, whose names he does not now recollect, they 
being old and obscure ; and, from their age, he thinks 
few are at this time in life. 

Contents of Duncan Kennedy's Collection. 

Luachair Leothaid, Sgiathan MacSgairbh, An Gruagach 
Rochd Sithallan, Mur Bheura, Tiomban Sealg na Cluàna, 
Gleann Cruadhach Urnuigh Oisein, Earragan, resembling 
MacPherson's Battle of Lora, Manus, Maigbre Borb, 
Maid of Craca, Cath Seisear, Sliabh nam Beann Fionn, 
Bas Ghairbh, Bas Chuinn, Righ Liuir, Sealg na Leana, 
Dun an Oir, An Cu Dubh, Gleann Diamhair, Conal, Bas 
Chonlaoich, Diarmid, Carril, Bas Ghuill, Garadh, Bas 
Oscair, Tuiridh nam Fiann, and Bas Oisein. 

Duncan Kennedy. 
— Report of Highland Society, printed at the University 
Press of Edinburgh, 1805. 

The next was the reverend and learned Dr John 
Smith, of Campbelton, who collected and published his 
collection much about the same time. Dr Smith's vol- 
ume was published at Edinburgh, and dedicated to the 
Highland Society of London, 1787. 

The next and last collectors were brothers Hugh and 175 

John MacCallum, travelling merchants or packmen. The 
MacCallums being intelligent and persevering men, and 
indignant at the lies of Laing, and many other scoundrels 
who joined in the crusade against the authenticity of 
these poems, manfully persevered in their efforts, and at 
last got their volume printed in Montrose, at The Review 
newspaper office, 1816. The following are the contents 
of the work, and the names of the persons from whom 
they were obtained: — 

1. " Dargo, the Son of Druidin," obtained from Dun- 
can Mathison, parish of Snizort, isle of Skye — Bev. 
Malcolm MacLeod, minister. 

2. " Crom-Glen," from Hector MacPhail, parish of 
Torosa, isle of Mull — Eev. Alexander Fraser, minister. 

3. " Evir-Aluin," from the papers of Donald Mac- 
Innes, schoolmaster, Griban, isle of Mull, parish of Kil- 
uinian — Mr MacArthur, minister. 

4. " The Fingalians' Great Distress," from the papera 
of the Eev. Donald MacDonald, D.D. of Killean; also 
another version from Malcolm MacCallum in said parish; 
another from Duncan Maclntyre, Glenlyon, Perthshire; 
and one from Archibald MacPherson, Assint. Dr Mac- 
Donald thought proper that this poem should be inserted 
in this work, although formerly published by Mr Gillies. 
The Dr. announces that the poem before us is of a de- 
cided preference to that published by Mr Gillies. 

5. " The Banners of the Fingalians," from the papers 
of Mr D. Maclnnes, already quoted. 

6. " Cuchullin in his Chariot," from Alexander Mae- 
Donald, South Uist — Rev. George Munro, minister. 

7. " The Duan of the Heads," from Archibald Mac- 
Callum, late of Auchaglas, and from Malcolm MacCallum, 17G 

both in the parish of Killean; also from D. MacTntyrc 
and A. MacPherson, already quoted. 

8. " The Black Dog," from Dr. MacDonald's papers, 
and from A. MacCallum, already quoted; from Neil 
Fletcher, farmer, Scalestlebeg, isle of Mull ; and from 
Neil MacQuecn, isle of Islay — Kev. James Macintosh, 
minister. 

9. " FingaTs Panegyric on Gaul, Colguil, and Trathal," 
from the papers of J. Maclntyre, Arichastle, Glenurchy 
— Rev. Joseph Maclntyre, D.D. minister — and from the 
papers of Mr D. Maclnnes, already quoted. 

10. " Fingal's Address to Oscar," from Mr Nicol, sen. 
Arichastle, Glenurchy, aged 95 years, who could repeat 
the same when 12 years old; and from Mr D. Maclnnes's 
papers, already quoted. 

12. "The Death of Oscar/' from Mr D. Maclnnes's 
papers, already quoted. 

13. " The Virgins or Nymphs," from Dr MacDonald's 
papers, already quoted; and from William Cameron, 
Highbridge, by Fortwilliam, parish of Kilmonivaig — 
Rev. Thomas Ross, minister. 

14. " Conlaoch," from D. Maclnnes's papers, and 
from Neil MacQueen, both already quoted. 

15. " Ciuhach," from George MacKenzie, Gruinnart, 
parish of Lochbroom — Rev. Thomas Ross, LL.D., mini- 
ster. 

16. Ossian's Address to the Rising and Setting 
Sun, translated into Latin by Ewan MacLachlan, Esq. 
Rector, Old Aberdeen. 

17. "Mor-Glan and Min Onn." 

18. "The Death of Dermid," from Dr. MacDonald, 
already quoted. 

19. " The Combat of Fingal and Garv," from John 
MacLardy, late of Arinanuan, parish of Killean — Rev. 
D. MacDonald, D.D. minister. 177 

20. "The Fingalians' Greatest Hunting," from the 
papers of Dr. MacDonald and from Archibald MacCallum, 
both already quoted. 

21. " ConuÙgulbuin," from Archibald MacPherson, 
Assint, already quoted. 

22 " Ossian's Distress," from the Inverness Journal. 

23. " Oina Moral," from the writings of the Rev. A. 
MacDonald, late of Liverpool. 

24. " The Society of True Highlanders," composed by 
Mr Ewen MacLachlan, of Old Aberdeen. 

At Edinburgh, the nineteenth day of January, one 
thousand eight hundred and one years, in presence of 
Archibald Menzies, Esq., one of the Justices of Peace 
for the county of Edinburgh, compeared Archibald 
Fletcher, residenter in Achalader, Glenurchy, and county 
of Argyle, who declares, that as he understood the High- 
land Society of Edinburgh have been making inquiries 
concerning ancient Gaelic Poems, particularly those 
ascribed to Ossian, he has deposited, with the Deputy- 
Secretary of the Society, a collection of Gaelic Poems, 
many of which relate to the achievements of the race of 
Fin gal, or the Fianntaibh, as they are named in the 
Gaelic language, of which Poems the declarant got 
copies written in the country from his own oral recitation. 
Declares that he is about sixty-six years of age, and 
that he has heard the song called "Rami no Duan na 
h-ighin " recited by several persons in Glenurchy, above 
forty years ago, and about thirty years ago he learned it 
by heart from John MacNicol, tenant in Arievean, in 
Glenurchy, who had got the same from Duncan Mac- 
Nicol, tenant in the same place, his grandfather. That 
John MacNicol died about twenty years ago, and was 
above sixty at his death ; and that the said Duncan 
MacNicol, his grandfather, lived about fifty years ago, and 

M 178 

was, lie believes, about eighty years of age at his death. 

That the MacNicols, of Arievean, who had been there 
for ages, were celebrated for reciting songs and poems, 
particularly the songs or histories of the Fingalian race. 
That in former times, in the declarant's first remembrance, 
and, he believes, long before his time, it was the con- 
stant amusement of the Highlanders, in the winter time, 
to go by turns to each other's houses, in every village, to 
recite and hear recited, or sung, the Poems of Ossian, 
and other songs and poems, which was particularly the 
practice of the MacNicols in Arievean; but that, for 
thirty years back, this practice has been gradually wear- 
ing out in Glenurchy, and in every other part of the 
Highlands with which he is acquainted, so that it 
scarcely now exists at all anywhere. 

He further declares, that when James MacPherson 
was collecting the Poems of Ossian, he applied to the 
said John MacNicol; but what songs or poems he got 
from MacNicol the declarant does not know; and he 
recollects seeing MacPherson, on that occasion, at the 
house of Mr M'Vean, the minister of Glenurchy. 

Fletcher further declares, that he heard the poem 
called " Teanntachd mor na Feinne " repeated by many 
persons in the Highlands as far back as he can remember 
anything, and that some time ago he learned it from 
John Eobertson, in Tullochean, Loch Tayside, in Braed- 
albin, Perthshire, from whom he got a written copy of 
it. He declares, that the poem called " Tigh Farabirne 
no Farmail " he heard recited by many people in the 
country above fifty years ago, and as far back as he can 
remember anything ; and he is sure he heard it before 
MacPherson went about to collect the Poems of Ossian 
in the country of Glenurchy. That he learned this poem 
some time ago from Janet MacKenrick or Henderson, 
now residing in Glenfalloch, and that she got it from 179 

the said MacNicols, of Arievean. He further declares, 
that the poem called "Duan a Ghairbhmhic Stairn"he 
heard recited in the country, by many persons, above 
forty years ago, and particularly by Finlay MacKenrick 
or Henderson, now residing in Croitandeoir, in Glen- 
dochart, in Perthshire — a very old man — from whom, or 
from John MacKenrick, his uncle, in Glenurchy, the 
said Finlay learned the poem \ and that, some time ago, 
the declarant himself learned it from John Maclntyre, 
in Stronmialachan, in Glenurchy — a man of about sixty 
years of age — who had it from Duncan Maclntyre, who 
resided near Bunau, Argyleshire, Declares, that he is 
certain he heard the poem of "Garbh Mac Stairn" 
recited by many persons, as above, long before Mac- 
Pherson went about collecting the Poems of Ossiam 
Declares, that the poem called "Eachdraidh air Con- 
achair Kigh Eirin agus triuir mhac High Barachoil," an 
edition of which MacPherson has published, under the 
name of "Darthula," and which is commonly called in 
the country, " Clann Uisneachain, or the sons of Usno," 
he heard recited about fifty years ago by many persons 
in Glenurchy, particularly by Nicol MacNicol, in Arie- 
vean, who resided sometime in Achaladar ; and this, he 
thinks, was about ten years before MacPherson went 
about collecting the Poems of Ossian. Declares, that 
in the collection which he has now deposited with the 
Society, there are several other poems, some of which — 
relating to the actions of the Fianntaibh, or Fingalians — 
he likewise heard recited very long ago ; and declares, 
that the whole collection of poems, now left with the 
Society, consists of one hundred and ninety-four pages. 
All which is truth, as the declarant shall answer to God. 

Alexander Fletcher. 
Archibald Menzies, J. P. 180 

Sworn before me, the nineteenth of January, eighteen 
hundred and one; and I further attest, that the said 
Archibald Fletcher, who, although he cannot write his 
name, was not able to read the manuscript, recited orally 
in my presence the whole of the poem called " Clann 
Uisneachain, or Darthula," and part of the first poem 
called "Rann, or Duan na h-ighin," which, as I un- 
derstand the Gaelic, I compared with the manuscript, 
and found to agree. And he declared that he was able 
and willing to recite, orally, the whole of the poems 
particularly specified in his declaration. And I farther 
attest, that the above mentioned manuscript collection 
of poems is marked by the declarant and me, of this date. 

Archibald Menzies, J. P. 
— Report of Highland Society, p. 273. 

Note from the Report of the Highland Society, p. 17. 
From the preface of Bishop Carswell's Prayer Book, 
printed at Edinburgh, 1567: — 

"But there is one great disadvantage which we, the Gaeil 
of Scotland and Ireland, labour under beyond the rest of 
the world, that the Gaelic language has never yet been 
printed, as the language of every race of men has been. 
And we labour under a disadvantage which is still 
greater than every other disadvantage, that we have not 
the Holy Bible printed in Gaelic, as it has been printed 
in Latin and in English, and in every other language ; 
and also, that we have never yet had any account printed 
of the antiquities of our country or of our ancestors; for, 
though we have some accounts of the Gaeil of Scotland 
and Ireland contained in manuscripts, and in the gene- 
alogies of bards and historiographers, yet there is great 
labour in writing them over with the hand; whereas the 181 

work that is printed, be it ever so great, is speedily 
finished. And great is the blindness and sinful dark- 
ness, and ignorance and evil design of such men as teach, 
and write, and cultivate the Gaelic language; that with 
the view of obtaining for themselves vain rewards of 
this world, they are more desirous and more accustomed 
to compose worldly histories, concerning the Tuath dè 
dannan, and Fingal, the son of Cumhal,* with his heroes, 
and concerning many others which I will not at present 
enumerate or mention, in order to maintain or reprove; 
than to write, and teach, and maintain the faithful words 
of God and of the perfect truth." 

Extract of a letter from the Rev. Dr John MacPherson, 
Minister of Sleat, isle of Skye, to Dr Blair of Edinburgh, 
then collecting material for his dissertation on these 
poems. It is dated manse of Sleat, 27th November, 
1763, and is recorded page 9, &c., of the Report. 

What I have to say myself, in answer to your ques- 
tions, after having made all the researches in my power, 
is in substance as follows : That I have perused a Gaelic 
manuscript, containing all the poems translated by Mr 
MacPherson, or a considerable part of them. I am not 
able to say, but can honestly affirm, that I have seen a 
Gaelic manuscript in the hands of an old bard, who 
travelled about through the Highlands and Isles about 
thirty years ago, out of which he read in my hearing, and 
before thousands yet alive, the exploits of Cuchullin, 
Fingal, Oscar, Ossian, Cual, Diarmid, and the other 
heroes celebrated in Mr MacPherson's book. 

This bard was descended of a race of ancestors who had 

* This shows that the poems of Ossian were recited 203 year 
before MacPherson was born. 182 

served the family of Clanronald for about three hundred 
years, in quality of bards and genealogists, and whose 
predecessors had been employed in the same office by 
the Lords of the Isles, long before the family of Clan- 
ronald existed. The name of the tribe which produced 
these hereditary bards and seanachies was MacMhuirich. 
The last man of the tribe, who sustained these two 
characters with any dignity, I knew personally, and 
conversed with him more than once. He was a man of 
some letters, like all or most of his predecessors in that 
office, and had, to my certain knowledge, some manu- 
scripts — in verse as well as prose — in his possession. 
Whether these manuscripts are now extant I cannot say, 
as I live at a great distance from that part of the country 
where the MacMhuirichs were settled. That the poems 
contained in the manuscripts, belonging to the Mac- 
Mhuirichs, were identical with those published by Mr 
MacPherson, or nearly so, seems to be abundantly pro- 
bable. One reason that induces me to entertain this 
opinion is, that I have conversed with many different 
persons, who had frequently rehearsed, from memory, 
several parts of the poems translated by that gentleman 
long before he was an author. And I can affirm that 
these several parts, together with many more of the 
same kind, and in the same manner, were rehearsed by 
the MacMhuirichs times without number. So much in 
answer to your first question. 

I have, in obedience to your request, made inquiry 
for all persons around me who were able to rehearse, 
from memory, any parts of the poems published by Mr 
MacPherson, and have made them rehearse, in my 
hearing, the several fragments or detached pieces of these 
poems which they were able to repeat. This done, I 
compared them, with great care, with Mr MacPherson' s 
translation. These fragments are as follows : — 183 

The description of "Cuchallin's Chariot," (Fingal, 
book first, p. 11,) the rehearsers are John MacDonald, 
of Breackish, in Strath, isle of Skye ; Martin MacGilivray, 
tenant, in Slate ; and Allan MacCasele, farmer, Glenelg. 
The episode relating to "Faine solais," (Fingal, book 
third, p. 45,) the rehearsers are, among many more, 
John MacDonald, of Breackish ; Alexander MacDonald, 
merchant, in Slate ; John Downie cowherd there ; 
and John MacLean, carpenter, in the parish of Strath. 
The action of Ossian at the lake of Lago, and his court- 
ship of Everallin, (Fingal, book fourth, p. 50,) the 
rehearsers are Alexander MacDonald, merchant, in Slate ; 
Mcol MacKenzie, in the parish of Strath. Together 
with the originals in the Gaelic characters, used in both 
countries from time immemorial. 

Extract of a letter from Mr MacDiarmid, Minister of 
Weem, 9th April, 1807 to the committee of the Society. 

Enclosed you have a translation of the Gaelic pieces 
which I sent you last week. It is as literal as possible; 
I made it so on purpose, without any regard to the 
English idiom, that you might understand the better. 
Every one knows at what disadvantage a translation of 
this kind must appear from one language into another; 
but more especially when the idioms and genius of the 
two languages differ so widely as those of the Gaelic an d 
English. As I have not a copy of Mr MacPherson's 
translation, I could not compare it with the original, nor 
point out wherein he has departed from it, Mr MacKenzie 
will easily see that, by comparing his translation with 
mine. I got the copy of these poems about thirty years 
ago, from an old man in Glenlyon. I took it and several 
other fragments, now I fear irrecoverably lost, from the 
man's mouth. He had learned them in his youth from 184 

people in the same glen, which must have been long 
before MacPherson was born. I had at one time a con- 
siderable number of old poems, some of them part of 
what MacPherson has translated ; but by lending them 
from hand to hand, I cannot now possibly trace them. 
The truth is, I lost in a great decree that enthusiasm 
which I was very early possessed with, when I went into 
Angus-shire with the view to settle there for life. At 
that time I gave away most of the pieces I had collected. 
The two pieces sent by Mr MacDiarmid to the committee, 
were Ossian's Address to the Sun, both rising and set- 
ting, with an exact literal translation of each. 

A List of the Gentlemen who contributed information, 
manuscripts, and other documents, to the Committee of 
the Highland Society, while drawing up their Report. 

Eev. Mr Anderson, minister of Kingussie; Eev, Mr Mac- 
Laggan, of Blair; Eev. Mr MacDiarmid, of Weems; Eev. 
Dr. Smith, of Campbelton ; Eev. Mr MacDonald, of 
Anstruther; Eev. Mr Irvine, of Eannoch; Captain Morri- 
son, of Greenock; Mr George Chalmers, of London; 
Major MacLachlan, of Kilbride ; Eev. Mr Stuart, of 
Craignish; and the Eev. Mr MacLeod, of Harries; besides 
several members of the Committee procured MSS., and 
other materials of importance, particularly Lord Banna- 
tyne, Sir George Mackenzie, Sir John Sinclair, and Mr 
MacDonald, of Staffa. 

Note. — Mr Jerome Stone, of Dunkeld, collected a 
number of these poems, a.d. 1754-5, and published one 
of them translated, as well as he could do it, in Scot's 
Magazine, a.d. 1756 

Next, after MacPherson, was Miss Brooke, an Irish 
lady, who collected a number of these poems in Ireland. 185 

In winding up these proofs, it is expected that the 
reader is satisfied that the main point required is clearly 
demonstrated, viz., that the poems of Ossian were pre- 
served in written documents many centuries back, and 
were recited in all parts of the Highlands time out of 
mind, and continued to be so down to 1816, as the con- 
tents of the last collection given above amply show. 
That some of the individuals were in the remote islands; 
others in various localities of the mainland, and for the 
most part illiterate persons, who had no other means of 
procuring them but by the prevailing practice of learning 
them from others, who possessed them in the same man- 
ner. That a people so tenacious of the customs of their 
progenitors, and naturally so accute as the original Scots 
are, cannot be estimated by a comparison with any other 
grade or section in the land of the millions of thieves 
called "England," nor yet with the Normanised "Irish." 
We do not mean the real Milesian of that country, among 
whom are a few we respect with profound admiration, 
not only as gentlemen, but also as ornaments of the Cel- 
tic name and literature. That the learned and candid 
Dr O'Donovan, of Dublin, is one who has done more for 
the advancement of the Celtic language than any other 
in his native land for several centuries, in his unwearied 
efforts to leave a lasting memorial to the honour of the 
primitive speech to which he applied his admirable capa- 
city with success. It is questionable if his labours are 
equalled by any in this generation. Many more might 
be added, and certainly not the least of them is Dr Mac- 
Ilheran, the " iron flail" of the times. MACPHERSOFS TRANSLATION NOT GENUINE. 

The following comparison by the Rev. Dr. Patrick 
Graham, of Aberfoyle, willshoiv the difference. 

TEMORA, Book vii. 

O Linne doir-chcille na Lego, 

Air uair, eiridh ceo taobh-ghorm nan tonn : 

'Nuair a dhuineas, dorsa na h' oiche, 

Air iulair-shuil greine nan speur. 5 

Domhail mu Lara nan sruth, 

Thaomas duibh neul, as doirche gruaim, 

Mar glilas sgiath, roimh thaomadh nan nial, 

Snamh seachad tha gealach na h' oiche. 

Le so eididh taibhsean o shean, 

MR MACPHERSOS's 

From the wood-skirted waters of Lego, ascend at times, 
gray bosomed mists, when the gates of the west are closed 
on the sun's eagle-eye. Wide, over Lara's stream is 187 LITERALLY TRANSLATED. 

From the pool of wood-skirted Lego, 

At times, ascend the blue-sided mist of the waves : 

When closed are the gates of night, 

On the eagle-eye of the skies. 

Swelling around Lara of streams, 

Pour black clouds of darkest gloom : 

Like a gray shield, before the bursting of the clouds, 

Swims along the moon of night. 

With this invest the ghosts, of old, TRANSLATION. 

poured the vapour, dark and deep. The moon, like a 
dim shield, is swimming through its folds. With this 
clothe the spirits of old 188 

An dlu-ghleus* ameasg na gaoitli. 10 

Siad a leumnich o' osnadh, 
Air dubh aghaidh oiche nan sian. 
Ann taobli oiteig, gu paluinn nan seod, 
Taomaidh iad ceathach. nan speur ; 
Gorm-thalla do thannais nach beo, 15 

Gu am eiridh fonn marbhrann nan teud. 
Tha torman am machair nan crann : MR MACPHERSON S 

their sudden gesture on the wind, when they strike 
from blast to blast, along the dusky night, often 
blend with the gale, to some warrior's grave, they roll * Besides remarking in Mr Macpherson's translation of the 
above passage, that though he, upon the whole, renders the sense 
of the original with tolerable fidelity, he, at the same time, loses, 
and, from apparent hurry, suppresses many elegant images, I must 
observe, particularly, that the expression, * ' sudden gestures, " by 
which he translates "dlu-ghleus," is as devoid of meaning, as it 
is foreign to the sense of the original. The expression in the ori- 
ginal, evidently alludes to a mythology, (for there is a mythology 
in Ossian of a very appropriate kind, ) which was well known to 
Mr MacPherson, but of which, in this instance, he loses sight. 189 

Their close-gathered forms,* amidst the winds, 10 

As they pass (leap) from blast to blast, 
On the dusky countenance of the stormy night, 
On the skirt of the gale, to the dwelling of the brave, 
They pour the vapour of the skies : 
A blue mansion to the shades of the deceased, 1 5 

Till the season that the death song rises on the strings. 
There is a rustling sound in the field of trees : TRANSLATION. 

the mist ; a grey dwelling to his ghost, until the songs 
arise. 

A sound came from the desert. The ghosts, or shades, of the deceased are uniformly represented, 
by Ossian, as thin and feeble forms, which were liable to be tossed 
about by the blast, and even to have their substance, at times, 
torn and dispersed by the winds ; an example of which occurs im- 
mediately below, at verse 23. It became necessary for them, 
therefore, to guard against such accidents, and to gather their un- 
substantial forms into close array. Having this well known 
mythology in our eye, the expression, " close gathered forms," 
suggests a precious and appropriate idea. See below Mr Mac- 
Pherson's translation of verse 53. 190 

'Se Connar righ Eirin a t' ann, 

A taomadli ceo tannais gu dlutli, 

Air Faolan, aig Lubhar nau smth. 20 

Muladach, suidhe fo bhron, 

Dhaom an taibhs ann ceathach an loin. 

Thaom osnadli easan annfein ; 

Ach phill an cruth aluin gu dian ; 

Phill e le chrom shealladh, mail, 25 

Le ceo leadain, mar shiubhal nan sian. 

'S doilleir so ! 
Ata na sloigh nan suain; san am, MR MACPHERSON 3 

It was Connor, king of Inisfail. He poured the mist on 
Fillan,* at blue winding Lubar. Dark and mournful sat the 
ghost, in his grey ridge of smoke. The blast at times rol- * Fillan, the son of Fingal, had been lately killed. See Book 
VI. 

f We have here a fine example of the mythology alluded to in 
a preceding note. The ghost of Fillan had been rolled together 
by the blast, but soon resumed its form. Should it gratify any 191 

It is Connor, king of Erin, 

Pouring thick the mist of ghosts, 

On Fillan,* at streamy Lubar. 20 

Sad, sitting in grief, 

Decended the ghost, in the mist of the vale (meadow) 

The blast rolled him together; 

But the noble form quickly returned into itself] t 

It returned slowly, with downcast look, 25 

With locks of mist, like the course of storms. 

It is dark ! 
The hosts, meantime, are sunk in sleep, TRANSLATION. 

led him together: but the form returned again;f it return- 
ed with bending knees, and dark- winding locks of mist 
It is dark ! The sleeping hosts were still critic to have a similar image pointed out in another poet, I should 
refer him to Milton : 

-"But the etherial substance closed, "Not long divisible. "- Paradise Lost, Book vi ver 303. GLOSSARY. Bragh — Burst, explosion. 

Braight — The great annual of fire the Druids. * 

Brolluinn — Steam, smoke, rising from intense heat. 

Caont — Private. 

Coirb — A female fury. 

Dearg-las — Nebula . 

Drèos — The glare of sparks rising from a furnace. 

Eangach — A drag net. 

Earc — A cow. 

Glàmaich — Devourers. . 

Ialtag— The bat. 

Mairc — Objection. N.B. — The reader can be at no loss to find all the terms whi 
may appear obscure in the current lexicons of the language. 

* See MacAlpine's Gaelic Dictionary. 

Date Due 


ytl- / Q \ 


Mi 


■ g 


) 
f 

BOSTON COLLEGE 3 9031 192226 7 * m /v ^^— BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL, MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same.